Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

I. Wyobrażę sobie Najświętszą Dziewicę, unie­sioną przez Aniołów do Nieba.

II. Będę prosił o Łaskę, abym godnie święcił tę wielką dzisiejszą uroczystość.

 

 

I. Punkt.

Wskrzeszenie Maryi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Śmierć, czyli uśnięcie Najświęt­szej Dziewicy i jej cudowne wskrzeszenie to jeden z tych wielkich Przywilejów, którymi Ją Pan Bóg odznaczył. Święty Jan Damasceński opie­rając się na dawnym podaniu, o którym też wspo­mina Św. Brygida w swych objawieniach tak opowiada te szczegóły: Apostołowie, będąc w onym czasie uśnięcia Matki Bożej rozproszeni po całym świecie, cudownie zostali przeniesieni do Jeruza­lem i Ciało Jej złożyli w Getsemani, w nowym grobie, przy którym śpiewy Anielskie przez trzy dni nieustannie trwały. Apostołowie po trzech dniach otworzywszy grobowiec na prośbę Toma­sza nie znaleźli Jej Przeczystego Ciała, lecz tylko szaty. A patrząc na to wnieść mogli tylko, że Pan Jezus chcąc prędzej uczcić Swoją Matkę Naj­droższą, wskrzesił Ją przed dniem powszechnego zmartwychwstania i przez Aniołów wprowadził z Ciałem i z Duszą do Chwały Wiecznej w Niebie. Kościół Święty, jakkolwiek nie wydał o tym dogmaty­cznego wyroku, jednak od początku powszechnie to wyznaje, co potwierdzają te słowa antyfony kościelnej, powtarzane w dzisiejszej Mszy Świętej: Wzięta jest Marya do Nieba. Assumpta est Maria in Coelum.

ZASTOSOWANIE. Radujmy się w tym wielkim Dniu Chwalebnego Zmartwychwstania naszej Matki Niebieskiej, weselmy się i wychwalajmy Ją wraz z Aniołami i z Kościołem Świętym; weselmy się także na myśl przyszłego zmartwychwstania naszego. Wprawdzie nie zaraz po śmierci, ale nastąpi to z wszelką pewnością, a jeśli tylko zechcemy, bę­dzie ono szczęśliwe i chwalebne.

UCZUCIA [**]. Akt wiary w przyszłe zmartwych­wstanie: Wierzę w ciała zmartwychwstanie. Credo carnis resurrectionem.

POSTANOWIENIE [***]. Będę umartwiał członki i zmy­sły ciała mojego. Zmartwychwstanie ono o tyle piękniejszym i godniejszym wiecznego wesela, o ile więcej było umartwione!

 

 

II. Punkt.

Wniebowzięcie Maryi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Wzięta jest Marya do Nieba! Assumpta est Maria in Coelum. Posłuchajmy i rozważajmy, co mówią Św. Anzelm i Św. Bernard o tej wielkiej Tajemnicy. Oto Chóry Aniołów i Archa­niołów zstępują z Nieba, korny pokłon oddają Tej Dziewicy Matce i z czcią najgłębszą unoszą Ją w Niebiosa; miliony Błogosławionych wycho­dzą na Jej spotkanie, a Jej Boską pięknością za­chwyceni pytają: Któraż to jest, Która wstępuje z puszczy (ze ziemi) opływająca rozkoszami? To Marya jaśniejąca Chwałą, na Której przyjęcie wychodzi Syn Boży i Sam prowadzi Swą Matkę Najmilszą przed Tron Niebieskiego Ojca, otoczoną Aniołami i Świętymi, którzy Ją wysławiają, śpiewając: Hosanna, chwała i cześć Córce Dawida!.. Błogosławiona, Która przychodzi do nas, jak Kró­lowa w Imieniu Pana!

ZASTOSOWANIE. Chwała i Radość Matki to chwała i radość jej dzieci. Radujmy się przeto i weselmy w tym Dniu pięknym Wniebowzięcia naszej Matki — w tym Dniu Jej Chwalebnego wzięcia do Nieba, ale pamiętajmy, że Ta Matka nasza dlatego tak wyniesiona, bo była najpokor­niejszą: dlatego niewypowiedziana radość uweseliła Jej Duszę, bo była Królową Męczenników.

UCZUCIA. Podziwienia. — Radości. — Uwiel­bienia. — Gorące pragnienie naśladowania Matki Najświętszej w Jej głębokiej pokorze i umartwieniu.

POSTANOWIENIE. We wszystkich cierpieniach duszy i ciała będę myślał o rozkoszach i rado­ściach Niebieskich.

 

 

III. Punkt.

Ukoronowanie Maryi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi jest dopełnieniem radosnej Tajemnicy dnia dzisiejszego. Nic nie jest w stanie uprzytomnić wielkości Jej Chwały, lecz abyś miał o tym niejakie pojęcie, wyobraź sobie Najświętszą Matkę-Dziewicę u Stóp Przedwiecznego Ojca, Który Ją wieńczy koroną Chwały Wiekuistej. Wkłada Berło do Ręki i ogłasza Panią Aniołów i ludzi, Królową Nieba i ziemi, Szafarką Łaski, Matką Mi­łosierdzia. Wyobraź sobie, że słyszysz radosne pienia wszystkich Duchów Niebieskich: Hosanna, Chwała i Honor Córce Dawida! Błogosławiona, Która przychodzi do nas jak Królowa w Imieniu Pana! Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Salve Regina, Mater Misericordiae. Z Synem Twoim pa­nuj na wieki! Dominare nostri Tu et Filius Tuus!

ZASTOSOWANIE. Łączmy się duszą i sercem z Błogosławionymi Mieszkańcami Kościoła Try­umfującego; w świętym uniesieniu powtarzajmy te same okrzyki radości i wesela, te same oświad­czenia miłości i wierności. Ze względu zaś na to, że Marya najbliżej Pana Jezusa w Chwale Wiecznej, bo najbliżej szła za Panem Jezusem w dniu Jego Męki, ofia­rujmy się nieść krzyż wielkodusznie, donieść go aż na szczyt Kalwarii i umrzeć z Panem Jezusem na krzyżu!

ROZMOWA DUSZY [****] z Najświętszą Dziewicą. Sło­wami hymnu: Salve Regina w parafrazie.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 15
  2. Katolickiej Nauki na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
  3. Śmierć, pogrzeb i Wniebowzięcie Najświętszej Panny – na podstawie wizji ANNY KATARZYNY EMMERICH
  4. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Wniebowziętej: Nabożeństwo na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *