Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

CHWAŁA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Trójco Przenajświętsza, stworzyłaś mnie dla Swej Chwały, spraw więc, abym Ci ją oddał w pełni, do jakiej jestem zdolny.

Rozważanie.

1. Trójca Przenajświętsza jest korzeniem i ośrodkiem wszystkich innych tajemnic naszej Świętej Wiary, korzeniem, z którego wszystkie wyrastają i odeń zależą, ośrodkiem, do którego wszystkie zdążają. Niezmierzone Dzieło Stworzenia i miłościwe Dzieło Odkupienia, całe jest Darem Trójcy Przenajświętszej, całe jest darmo daną Łaską Jej Dobroci i Miłości Nieskończonej, ale równocześnie wszystko jest skierowane ku Chwale Boskiej Trójcy. ,,Jesteśmy – mówi Św. Paweł – powołani do objęcia dziedzictwa w Chrystusie, stosownie do planu powziętego przez Tego, Który wszystko i to zgodnie z Wyrokami Swej Woli wykonuje… Chwała Jego ma róść przez nas” (Ef 1, 11-12). Nieskończenie więcej niż Stworzenie, Dzieło Odkupienia sprowadziło na nas największe Dobrodziejstwa Boże i to, jak mówi Apostoł, ,,ażeby zajaśniała wspaniałość Łaski” (tamże, 6), czyli Nieskończonej Dobroci Bożej. Jeżeli martwe stworzenia, Niebo i ziemia ,,opowiadają Chwałę Boga” (Ps 19/18/), albowiem świadczą o Jego Potędze, Mądrości i Piękności Nieskończonej, to dzieła dotyczące podniesienia nas do stanu nadprzyrodzonego opiewają Chwałę Trójcy Przenajświętszej właśnie dlatego, że są „najwspanialszym objawieniem” Jej Dobroci. Dobroć tak wielka, że skłoniła Pana Boga, nie z konieczności, lecz jedynie z Miłości, do udzielenia nam małym stworzeniom uczestnictwa w Swym Najwyższym Dobru, w Swojej Boskiej Naturze i wiecznej szczęśliwości, skłoniła Go do objawienia nam Tajemnicy Swojego Życia w Trójcy Świętej i do włączenia nas w nie. To wszystko zaś uczynił Pan Bóg nie dla jakichś naszych zasług, nie dlatego jakoby nas potrzebował jest bowiem nieskończenie szczęśliwy, zadowolony i pełen Chwały Sam w Sobie, lecz jedynie z Dobroci Swojej. Któż więc bardziej powinien się stać „Chwałą Sławy Jego” jak nie człowiek, którego Pan Bóg obdarzył nie tylko pięknością naturalną, lecz także nadprzyrodzoną, czyniąc go przez to do Siebie podobnym i udzielając mu uczestnictwa w Swym Życiu Boskim?

2. Przez sam fakt, że Dzieła Pana Boga świadczą o Jego Wszechmocy, Mądrości i Dobroci Nieskończonej, przynoszą Mu one wszystkie Chwałę, tak jak dzieło sztuki chwali artystę, który je wykonał, właśnie przez to, że wyraża potęgę jego geniuszu. Jednak, podczas gdy człowiek może kierować swoje dzieło na chwałę innej istoty wyższej od siebie, nie można tego powiedzieć o Panu Bogu, Który jest Istotą Najwyższą, Dobrem Najwyższym, i dlatego koniecznie musi działać dla Swojej Chwały. Pan Bóg jednak, Nieskończenie Dobry, pragnąc Swej Chwały, udziela dobra i szczęścia Swoim stworzeniom. Nie zadowala się jednak chwałą dzieł pięknych i wielkich, ale niezdolnych w swej martwocie do radowania się swoją pięknością. Pragnie przede wszystkim chwały ze strony takich stworzeń, które jak Aniołów i ludzi – uczynił zdolnymi do radowania się Jego Darami, i które przeznaczył do uczestnictwa w Swojej szczęśliwości wiecznej. W ten sposób rozumiemy coraz lepiej jak wielką jest Dobroć Pana Boga, Który pragnął mieć większą Swoją Chwałę właśnie w tym, co obraca się na większy pożytek i zaszczyt Jego stworzeń. Żadne dzieło np. nie sławi Trójcy Przenajświętszej więcej niż Wcielenie Słowa, ale też żadne dzieło bardziej niż to, nie obraca się na nasz pożytek i zaszczyt.

Pan Bóg w Swojej Dobroci Nieskończonej pragnął, aby Jego Chwała zbiegała się z naszym dobrem i szczęśliwością. I my powinniśmy się starać, aby nasze dobro i nasze szczęście zbiegały się z Chwałą Pana Boga, czyli powinniśmy szukać dobra i szczęścia w tych dziełach, które w szczególniejszy sposób sławią Pana Boga i oddają Chwałę Jego Imieniu. Wszystkie cudowne Dary, jakich Trójca Święta nam udzieliła, powinny obracać się na Jej Chwałę i przynosić owoce ku Jej Sławie. I podczas gdy Niebiosa opowiadają Chwałę Panu Bogu, choć o tym nie wiedzą, my powinniśmy opowiadać ją, ponieważ chcemy tego, ponieważ rozumiemy, że słuszną jest i sprawiedliwą rzeczą, aby całe nasze życie i wszystkie nasze uczynki stały się hymnem na Chwałę Trójcy Przenajświętszej, Która choć nieskończenie szczęśliwa i pełna Chwały w Samej Sobie, raczyła wsławić się w nas nędznych i małych stworzeniach.

Rozmowa.

„O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię, błogosławię i wysławiam we wszystkich Twoich Tajemnicach, łączę się z całą Miłością i z całą Chwałą, jaką Twoje Boskie Osoby wzajemnie się darzą. Ofiaruję Ci całą Chwałę, jaką masz w Sobie Samej, i składam Ci za nią razem z całym Kościołem dzięki nieskończone: Gratias agimus tibi, propter magnam Gloriam Tuam… O Boże i Ojcze mój, jak bardzo weselę się, widząc, że Syn Twój i Twój Duch Święty miłują Cię i chwalą przez całą wieczność Miłością i chwalą godną Twojej Wielkości! O Synu Jedyny Boga, jak wielce raduje się dusza moja, widząc Miłość i nieskończoną Chwalę, jaką odbierasz od Ojca Twego i Ducha Świętego! O Duchu Święty, jak rozpływa się w radości serce moje, gdy podziwiam Miłość i Błogosławieństwo, jakie ustawicznie oddaje Ci Ojciec i Syn! O Trójco Przenajświętsza, jaka radość, wesele i szczęście dla mnie wiedzieć, że jesteś pełna niewysłowionej Chwały, niepojętej szczęśliwości, nieskończonych i niezliczonych, niezrównanych Skarbów i blasków!” (św. Jan Eudes).

Lecz również co za radość dla mnie wiedzieć, że Ty Trójco Przenajświętsza już nieskończenie chwalebna w Samej Sobie, nie gardzisz chwałą, jaką Ci może oddać ta nędzna nicość, owszem, stworzyłaś mnie właśnie dla Chwały Swojej! ,,Ja więc poświęcam Ci się i ofiaruję całego siebie. I gdybym miał w sobie wszelki byt stworzony i wszelkie życie ludzi i Aniołów, gdybym miał miliony światów, byłbym gotów poświęcić to wszystko na Twoją Chwałę. O Boże mój, wylej całą Wszechmoc i Dobroć Nieskończoną, weź mnie i opanuj całkowicie, abym trwał zawsze w tej ofierze i umiał, o Panie, całkowicie i zawsze poświęcać się Twojej Najświętszej Chwale” (tamże). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 4
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *