Wszystkich Świętych

Wychwalanie różnych Świętych od Przewielebnego Merlo Host.

 

 

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

 

 

Najwyższy Ojcze, Święty Boże, Założycielu światu, Stworzycielu mój, możny i łaskawy! proszę pokornie, zmiłuj się nad stworzeniem Twoim, dla którego Syn Twój Najmilszy, Pan nasz Jezus Chrystus, naturę cielesną przyjąć raczył!

Jezusie, z Wysokości Niebiańskiej zesłany, Tyś Ciało nasze przyjął, a na krzyżu umarł! Co nieczyste serce moje przez cielesną winę sobie przyciągnęło, to racz obmyć Najświętszą Krwią Twoją!

Duchu Święty, Ty doświadczasz dobrotliwie ogniem Twojej Miłości wnętrze i serca! Proszę pokornie: oczyść dusze nasze, i obdarz je i pokrop obfitością Niebiańskiej Rosy.

Boże Trojaki w Osobach, nierozdzielny w Darach, Jeden w Istocie! daj, żeby Twoja Łaska, słabości nasze, przez wiarę, nadzieję i miłość wzmacniała!

O Marya, Ty jaśniejesz w Niebie, lecz po Bogu jesteś Panią ziemi i morza! Patrz, oto się zobowiązujemy ku Twojej Służbie; racz to łaskawie wypełnić, o co Cię prosimy; uczyń nas mocnymi do boju. Wspaniała Matko Boga Stworzyciela, lecz też Dobrotliwa Matko, winnego grzesznika, ach wstaw się prośbą za nas winników u miłościwego Syna Twego, boś dlatego jest Matką, i dlatego jest ten wielki Syn Boży z Ciebie zrodzony. Można i chwalebna Panno, Panno jedyna między wszystkimi pannami. Panno wspanialsza niż Matka, Matko przyjemniejsza niż Panno, daj, iżbyśmy byli czystego serca, aby nasza Służba Tobie i Synowi Twemu upodobaniem była!

Michale, Wodzu Anielski, Tyś bowiem smoka z Stolic Niebieskich wypędził; abyśmy przez pychę nie byli upokorzeni i ukarani, tak spraw, żebyśmy się sami poniżali, abyśmy przez Ciebie z Mieszkańcami Niebiańskimi złączonymi być mogli.

Gabryelu, Tyś wielkie Tajemnice oznajmił, jako Marą Panną pozdrawiał! Daj, żebyśmy Boga z całego serca znów miłowali, i Onegoż uwielbiali za takową wielką Dobroć!

O Rafale, podałeś się Tobiaszowi za towarzysza w drodze i przywróciłeś znów wzrok ślepemu ojcu. Spojrzyj na mnie błądzącego, przynieś mi Opiekę; wejrzyj nam mnie ślepego, przynieś mi lekarstwo, także spraw, żebym zaś mógł widzieć i pozbawiać złości moje!

A Ty chwalebny Stróżu Aniele, wspaniałomyślny Sługo Boży, zacne stworzenie, oto Cię prosimy, staraj się o mnie jak wierny wódz, a strzeż mnie w niebezpieczeństwach przez Twoją Obecność!

Święci Serafinowie, Wy pałacie od Miłości, zapalcie też gwałtownie serca nasze, żebyśmy zaś żarliwie Boga miłowali, i Onegoż z Wami uwielbiali teraz i zawsze!

Święci Cherubinowie, Wy świecicie; oświećże też serca nasze znajomością Majestatu Boskiego, lecz przez Boską Łaskę również też znajomość ubóstwa naszego!

Polećcie nas, o Tronowie, Ranom i Męce Chrystusowej i cenie Najświętszej Krwi Jego; niechajże tych Darów Jezusowych tak zażywamy, abyśmy niegdyś przed Tronem Bożym łaskawego znaleźć mogli!

O Wy, Święte Państwa, Wasze modlitwy nas mocą uzbroją, szatana, ciało, i świat opanują, gdyż nam Chrystus jest Królem, nadzieją, mocą, udziałem i posiadłością wiecznym!

Proszę Was, o Wy Księstwa, żeby On, który się nam jak Książe narodził, i nam na odkup jest dany, jedynie nami rządził, wnętrzności serc naszych zachował, a książe tego świata, mianowicie złego ducha od nas wypędził!

Wy Mocarstwa, przynieścież nam pomoc; patrzcie, jak wiele nieprzyjaciel nas jawnie, a jak wiele tajemnie ranią: Pot Chrystusowy, biczowanie, Krew, gwoździe, Krzyż i Śmierć niechaj te napadki naszych prześladowców wniwecz obrócą!

O Wy Siłe i mocy, wy dowódzcowie Nieba i wojennych wspaniałych czynów na ziemi, przez Was niechaj nasz mur, nieprzezwyciężonych cnót wsparty będzie, albowiem sam ostać się nie zdoła, bo się rozpłynie jako woda.

Wy, Archanieli, stojący u Tronu Bożego, bądźcie Patronami dla mnie grzesznika(cy); a kiedy wzdychamy w pokuszeniach, niechajże przez Was pomocy z Nieba dostępujemy!

Bądź pozdrowiony, Chórze Anielski! Wyście się zawsze przy Najwyższym Królu Świętych obecni. Świętą Wolą Jego dopełniać i wykonywać: ażeby po upadku onych złych duchów wasza liczba przez nas uzupełnioną była, niechajże nas przez Was Łaska zawsze strzeże!

Patryarchowie i Prorocy, przynieścież nam świętą żarliwość przez Waszą Opiekę, abyśmy z Wami te wielkie dobra niebiańskie zażywali, które dopiero teraz w nadziei mocno trzymamy!

Wy Święci Trzej Królowie, przynieśliście nowo Narodzeniu Królowi nad królami, ze wdzięcznym sercem troje darów: Kadzidło niech nam nabędzie to ku Bogu podniosłe serce i myśli; Mirra, umartwieni ciała; a złoto dobre uczynki!

O Poprzedniku Chrystusowy, onego Pasterza, któregoś Ty Barankiem nazywał, iż nosić winy świata; spraw, żeby nas ten Pasterz pasł i nami rządził, tak jak długo tu, daleko od ojczyzny naszej pielgrzymujemy, abyśmy się potem wszyscy do jednej owczarni dostali!

Bądź pozdrowiony Józefie Święty, godny Oblubieńcze i najczystszy Opiekunie Najbłogosławieńszej Panieńskiej Matki; spraw, żeby ta jasność Księżyca i Słońca, to jest Miłość Twej Oblubienicy j Jej Syna nasze serca oświecała i zapalała!

Piotrze Święty, Ty nosisz klucze do Królestwa Niebieskiego, i jesteś Patronem grzeszników, wyśmienity przez Łaskę Chrystusową; uczyń nas za prawdziwych pokutników, żeby wszystko, co serca nasze skala, ta pokuta obmyła.

Pawle Święty, wybrane narzędzie, jak z wielu Darami przyozdobiła Cię cudowna Dobrotliwość Boska! Proś przez Miłość Chrystusową, żeby ta marność świata, do błędu nas śmiertelnego nie przyciągła!

Święty Andrzeju, Tyś więc jak wierny Sługa Chrystusowy, ze wszelką ochotą krzyż wycierpiał; uczyń, żeby to daleko od nas było, iżbyśmy się inaczej sławili, jak tylko w Krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, we którym jest zbawienie duszne!

O Janie Święty, Kochanku Chrystusowy, Tobieć samemu oddał Pan Jezus Matkę Swoją ku opatrzności; proszę Cię, przybądź mi z tą Tobie oddaną Matką przy zgonie życia mego ku pomocy, ażeby nie miał zły nieprzyjaciel do mnie mocy!

O Jakubie Święty, Tyś jak towarzysz Królestwa Chrystusowego on kielich cierpień wypił; spraw, żebym wolny od marnych zmyślności z całym sercem ścieżką życia chrześcijańskiego chodził!

O Wy Apostołowie wszyscy, Książęta ziemscy, jasne światła niebieskie, proszę Was: proścież Chrystusa Pana waszego Mistrza, żeby On nas podobną miłością do Królestwa Swego Niebieskiego przyjął!

O Święty Szczepanie, Chrystusowi poświęcony Męczenniku, któryś ziemię krwią swoją pofarbił, spraw: żebyśmy od miłości ożywieni, w cierpieniach się nie zachwiali, a nieprzyjaciołom chętnie odpuszczali!

O Wawrzyńcze Święty, mężny wojowniku, Ciebie nie zachwiał żaden sposób  mąk, żadna złość tyrańska: Miłość mocna jak śmierć, która Cię tak niepokonanym uczyniła, uzbrój nas też do ostatniego, równie i do wszelkiego boju!

O Wincenty, Tyś przezwyciężył, i mężnie już zapłatę zwycięzców odebrał; daj niepokonaną moc mojej też duszy, albowiem tylko zwycięstwo daje Pan Chrystus tę ukrytą Mannę!

Bądź pozdrowiona rzeszo szlachetnych Męczenników, jaśniejąca jak purpura od krwi, złączeni z Chrystusem, jak wielki gwałt potrzebowaliście dla Królestwa Niebieskiego; gwałt mąk nie przełamał waszej odwagi i mężności! I nam nie brakuje prześladowań, przeciw dusz naszych zapala się świat, ciało, szatan, a nie tak są niebezpieczne męki, jak te jadowite pochlebstwa. O niechajże nas ta miłość opatruje!

Święty Ojcze Augustynie, sławny w naukach Rzeczy Boskich, spraw, żeby nas Bóg uwolnił od więzów grzechowych i nas wybawił od kar, które bezbożnych czekają.

Bądź pozdrowiony Ojcze Benedykcie, Zakonodawco nieprzezwyciężony wodzu, mężny Patronie! Bądź nam wodzem w życiu i śmierci, abyśmy z Tobą tych radości i wesela nagrody dobrej zażywali.

O Bernardzie Święty, Ty masz serce bez żółci, lecz mowę słodszą nad wszelki miód: uczyń też dusze nasze spokojniejszymi, żeby im Jezus był milszy nad wszelkie uciechy!

Bądź pozdrowiona Święta Rzeszo Wyznawców, od żywej wiary, żarliwych obyczajów, zapaleni od Darów Chrystusowych! Kiedy nas pomoc Wasza opatruje, tak my też wyznajemy Chrystusa ustami, sercem i uczynkami!

Bądź pozdrowiona Katarzyno Panno, Tyś przewyższyła nauczonych w Boskim znajomstwie; spraw, żebyśmy przeciw fałszywych mędrców mocno stali uzbrojeni pobożną mądrością!

Bądź pozdrowiony Chórze Panien, którym jest dano, światu i chuciom cielesnym obumierać: Wasz Oblubieniec Jezus Chrystus, który tę wstrzemięźliwość kocha, raczy nam przez Wasze zasługi czyste darować serca!

Bądź pozdrowiona słodka Magdaleno, napełniona Miłością Bożą, Sławo grzeszników! spraw, żebyśmy z mocnym sercem w pokucie się ćwiczyli, a z tobą Jezusa nade wszystko uprzejmie miłowali!

Bądź pozdrowiona Anno Święta, wolna od plam, Święta Matko, Matki Boskiej, jaśniejąca przez wielkie zasługi! Matko bądź nam na pomocy z Córką Twoją, lecz też tę Najświętszą Córkę daj nam za nagrodę życia!

Bądź pozdrowiony Chórze Wybranych Bożych, Aniołów i Świętych, społeczna zacna Rzeszo! Opieka Wasza niech nas zawsze prowadzi w naśladowaniu Chrystusa i na drodze zbawienia. Wy waleczni Święci Wszyscy, którzy się w Niebie wesołością wieczną weselicie, przynieścież Bogu życzenia nasze i utrzymujcie nas statecznie w Łasce Jego. Wszyscy Święci, Wy panujecie z Chrystusem złączeni, Wy Go wielbicie, daleko od wszech nieprzyjaciół; przez Was niech będzie życie nasze Bogu poświęcone, żeby też ono z Wami było ukoronowane. Do Was wzdycha teraz pielgrzym: jak wysoko czci Was Bóg, jaką wspaniałością uszczęśliwia Was! Onemu, który jedynie wszystko daje, niech będzie cześć i czysta chwała od wszelkiego stworzenia!

Bądź błogosławiony od wszystkiej wieczności, Miłosierny Boże, żeś tak wielkimi Łaskami i rozkoszami Świętych Twoich wzbogacił, o które Łaski i ja pokornie suplikuję, abym się w ich Towarzystwo dostał, których dzisiejszą pamiątkę z nabożeństwem obchodzę. Wy zaś, Przyjaciele Boży, a Patronowie moi, pamiętajcie na mnie przed Majestatem Boskim, a nędzę moją zastąpcie Waszymi dostatkami, niedbalstwa moje zakryjcie żarliwością Waszą! Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *