Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 8 grudnia przypada święto nakazane, które znosi post jakościowy! (KPK z 1917 roku, kan. 1247 § 1; kan. 1252 § 4).

 

 

 

Rozmyślanie.

WZNIOSŁE POSTANOWIENIE.

 

 

Spojrzeliśmy w Tajemnicze głębie Życia Chrystusa Pana przed stworzeniem świata. Będziemy teraz z najgłębszą czcią towarzyszyć Zbawicielowi w Jego ziemskiej wędrówce. Ziemskie Życie Zbawiciela poprzedził wielki moment w Wieczności: postanowione zostało Wcielenie Słowa Przedwiecznego.

 

1. Postanowienie pełne mądrości.

 

Co oznacza postanowienie Wcielenia? Oznacza, że Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym posiada od wieków Boską Naturę, miał przyjąć w czasie naturę ludzką. Od tej chwili Syn Boży i tylko On Jeden, Prawdziwy Bóg i Prawdziwy Człowiek, miał wykonywać Sprawy Boże i ludzkie zarazem. Co za wspaniały Plan. Człowiek, to jak gdyby cały świat w pomniejszeniu. Łączy się w nim pierwiastek świata widzialnego, materialnego, z pierwiastkiem duchowym świata niewidzialnego, świata Aniołów. Gdy więc Druga Osoba Boska przyjęła Naturę ludzką, podniosła przez to cały świat stworzony i doprowadziła do Pana Boga, od Którego pochodzi. Gdy Bóg-Człowiek oddaje cześć Bogu Ojcu, przez Jego Usta wielbi i wysławia Boga Ojca wszystko stworzenie. Nieskończona Godność Drugiej Osoby Boskiej sprawia, ze jedno Słowo uwielbienia wypowiedziane przez Boga-Człowieka, oddaje Stwórcy tysiąckrotnie większą cześć, niż hołdy całego stworzenia przez całą wieczność. Tak więc Syn Boży jest koroną wszystkich Dzieł Bożych, niby kwiatem i całkowitym wypełnieniem myśli stwórczej.

Dlatego niektórzy teologowie, zwłaszcza z Zakonu Św. Franciszka, sądzą, że nie ma koniecznego związku przyczynowego między Wcieleniem Słowa a grzechem człowieka. Według nich Bóg-Człowiek jest wpierw Istotą, jaką Bóg Ojciec zamierzył, niezależnie od upadku człowieka. Wszystkie inne stworzenia zrodziły się w Myśli Boga-Stwórcy tylko jako Jego odbicie, uczestniczące w pewnej cząstce Jego Chwały. Tylko dla Boga-Człowieka zostały stworzone, aby przez Niego czcić i wielbić Boga Ojca, aby łączyć swe hymny uwielbienia z tą pieśnią Chwały, którą Bóg-Człowiek śpiewa na cześć Ojca przez całą wieczność. Aby przez Niego wypełniać najdoskonalej Swe powołanie.

Bez względu na to, czy postanowienie Wcielenia związane jest z upadkiem grzechowym, czy od niego niezależne, Mądrość Boża zapewniła Sobie przez Nie Nieskończoną cześć i Chwałę, nie milknący nigdy hymn uwielbienia, godny Pana Boga. Czyż więc nie powinniśmy wyznać w zdumieniu wraz z Świętym Pawłem Apostołem: „ O głębokości Bogactw, Mądrości i Umiejętności Bożej. Jakże niepojęte są Sądy Jego i niedościgłe Drogi Jego” (Rzym. 11, 33)?

— Zastosowanie. Oddawać Chwałę Panu Bogu, to nasze przeznaczenie na ziemi. Św. Franciszek napisał w Regule pierwotnej: „Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i w każdej chwili, codziennie, bez przestanku oddawajmy cześć Panu Bogu Najwyższemu, Przedwiecznemu, pełnemu Chwały. Uwielbiajmy Go, Chwałę Mu oddawajmy, wysławiajmy Go ponad wszystko” (Bonmann.). Konstytucje Zakonu Kapucynów mówią: „Niech w klasztorach naszych dniem i nocą Pan Bóg będzie uwielbiony”. Ileż razy w ciągu dnia mówimy: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto — wielka to dla nas radość, że nasze nieudolne wysiłki nabierają wartości bezcennej i stają się miłe Panu Bogu, gdy je połączymy z Chwałą jaką oddaje Bogu Ojcu Wcielony Syn Boży przebywający wśród nas. Każdego rana składajmy Panu Bogu w ofierze wszystkie sprawy naszego dnia powszedniego, nasze modlitwy, uczynki pokutne, prace i cierpienia, łącząc je z tą ofiarą uwielbienia, którą składa Bogu Ojcu Zbawiciel na Ołtarzu. W ten sposób najdoskonalej wypełniamy swoje zadanie, według słów Św. Piotra Apostoła: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa” (I Piotr 4, 11).

— Postanowienie. Życiem swoim oddawać Chwałę Bogu Ojcu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

2. Postanowienie pełne miłości.

 

Już sama treść Boskiego Postanowienia objawia nam nie tylko zdumiewającą Mądrość Bożą, ale również niepojętą Miłość ku nam. „Który mając Naturę Bożą… wyniszczył Samego Siebie, przyjąwszy naturę sługi, stawszy się podobnym do ludzi…” (Flp 2, 6). Rzeczywiście stał się podobny nam we wszystkim oprócz grzechu (Żyd. 4, 15). Co za wywyższenie naszej biednej ludzkiej natury. Syn równy Bogu Ojcu co do Istoty, stał się jednym z nas, naszym Bratem. „Pierworodny między wielu braćmi” (Rzym. 8, 29). Z prochu ziemi podnosi nas do pokrewieństwa z Panem Bogiem.

Cel Wcielenia jeszcze dobitniej objawia Miłość Bożą. Tę Tajemnicę wyznaje Kościół Święty w Credo: „Wierzę… w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. I z Ojca zrodzonego przed wszystkimi wiekami. Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Niebios”. Dla naszego zbawienia. Aby objawić nam w Swej Osobie niewidzialnego Boga Ojca, zwłaszcza zaś „Dobroć i Łaskawość Boga” (Tyt. 3, 4), ułatwiając nam przez to Wiarę w Pana Boga i Miłość Bożą (zob. J 1, 14), aby pouczyć nas o tym, co widział w naszej Wiekuistej Ojczyźnie (zob. J 1, 18; 3, 11), aby stać się naszym Wzorem i wskazać nam drogę do tej Ojczyzny (zob. J 8, 12; 14, 6). Aby odpokutować za nasze winy przez Ofiarę Swego pełnego trudów życia i krwawą Ofiarę Swej śmierci krzyżowej. Jakże słusznie śpiewa Kościół Święty w Wielką Sobotę Pogrzebu Pańskiego: „O przedziwna względem nas Łasko Zmiłowania Twego. O niepojęte ukochanie nas Miłością, Która dla Odkupienia sług Syna własnego wydała” (Exultet). Doprawdy w żadnej innej Stwórczej Myśli Bożej nie przejawia się tak wymownie bogactwo Mądrości i Dobroci Bożej, jak w postanowieniu Wcielenia. „Wiele uczyniłeś Ty, Panie Boże mój, Cudów Twoich i nie ma, kto by był podobny Tobie w Myślach Twoich; choćbym je bez końca opowiadał i wyliczał, liczniejsze są nad liczbę (Ps 40/39/, 6).

— Zastosowanie. Jak przyjmuję Przedwieczne zbawcze Plany Bożej Mądrości i Miłości? Czy moja troska o zbawienie dusz odpowiada choć trochę troskliwości Pana Boga, Który od wieków obmyśla, układa Plany i postanawia tak wielkie Dzieło dla dobra dusz, by je wybawić i dopuścić do udziału w Swoim Życiu i Swojej szczęśliwości? Św. Bonawentura pisze o Św. Franciszku: „Nie uważałby się za przyjaciela Chrystusa Pana, gdyby nie troszczył się z miłością o dusze. Nie ma nic ważniejszego — mawiał — niż zbawienie dusz. Stąd jego niezmordowana gorliwość w pracy nad duszami przez modlitwę, głoszenie Słowa Bożego i przykład. Gdy wyrzucano mu nadmierną surowość pokuty, mawiał zwyczajnie, że ma być przykładem dla innych”. Konstytucje kapucyńskie domagają się gorliwości apostolskiej, „która pracuje w pocie czoła”. Według pięknego wyrażenia Św. Grzegorza Wielkiego, ofiara i modlitwa, słowo i przykład, uczynią z nas „współpracowników Pana Boga w najbardziej Boskim ze wszystkich Dzieł Boskich, w Dziele ratowania dusz”.

— Postanowienie. Być gorliwym współpracownikiem Chrystusa Pana w zbawianiu dusz przez ofiarę, modlitwą, słowo i przykład.

 

 

Modlitwa.

Cześć Ci i Chwała i dzięki nieskończone, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, za to Postanowienie pełne Mądrości i Miłosierdzia, które wsławiło Twą Wszechmoc i Dobroć, dla nas zaś stało się Źródłem wywyższenia i szczęścia. Uwielbienie i dzięki Tobie przede wszystkim Synu Boży, Który „dla zbawienia naszego nie wzgardziłeś w Panieńskim Żywocie Mieszkaniem” (Te Deum). Stałeś się przez to moim Bratem, moim Zbawicielem. Za Twoim Pośrednictwem pragnę oddawać Chwałę Ojcu. U Ciebie szukać będę zbawienia i pragnę pomagać Ci w zbawianiu innych. Nie bądź dla mnie ani dla innych Sędzią, lecz Zbawicielem. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 8
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023