CHLEB POWSZEDNI
Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

Rozmyślanie drugie

 

„Słowo ciałem się stało” (Jan 1, 14).

 

Wcielenie Jezusa Chrystusa urzeczywistniło się

 

I. dzięki najwyższej wspaniałomyślności Maryi,

II. dzięki najgłębszemu uniżeniu się Jezusa Chrystusa.

 

I. Zastanów się nad ochotnym współdziałaniem Maryji, przy Wcieleniu się Jezusa Chrystusa. Wprawdzie Wszechmądrość Boża postanowiła, że druga Osoba Przenajśw. Trójcy przyjmie naturę ludzką i narodzi się z Dziewicy, ale Bóg nie chciał przeprowadzić tego postanowienia bez uprzedniej zgody Najśw. Dziewicy. Już od Wcielenia będącego początkiem dzieła Odkupienia, miał być za­chowany ten porządek zbawienia, według którego nawet największe łaski, jak usprawiedliwienie, uświęcenie i do­prowadzenie do szczęścia wiecznego, nie inaczej dostają się nam w udziale, jak za naszą zgodą. Wielki, od Boga oświecony Doktor Kościoła, św. Augustyn wyjaśnia to pięknie przez znane powiedzenie: „Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas. Bóg, który cię stworzył, choć o tym nie wiedziałeś, nie uszczęśliwi cię bez tego, żebyś ty sam tego nie chciał”. Z tego powodu Bóg uza­leżnił Wcielenie swego Syna i nadanie Maryi godności Matki Bożej od Jej przyzwolenia.

Ponadto istnieje jeszcze inny powód: Bóg chciał przez to zaznaczyć nam, że wszelkie dobra mają spływać na nas przez Maryję. Nawet Jezus Chrystus, sprawca wszel­kiego dobra przez Nią został nam dany. W czym jednak okazała się szczególniej wspaniałomyślność Maryi? Przyj­mując dostojeństwo Rodzicielki Bożej okazała zarazem gotowość przyjęcia wszystkich ofiar i cierpień połączo­nych z tą nieporównanie wysoką godnością.

Czy ty jesteś także wspaniałomyślny względem Boga, gdy stawia ci żądania, które nie przekonują twego ro­zumu, są przeciwne twym pragnieniom i zdają się prze­wyższać twoje siły? O, spojrzyj na wspaniały przykład Maryi; poddaj się we wszystkim jak Ona woli Bożej.

II. Zastanówmy się również nad najgłębszym uniże­niem się Syna Bożego we Wcieleniu. Zaledwie Maryja dała swoje zezwolenie, Duch Święty utworzył z naj­czystszej krwi Jej niepokalanego Serca ciało ludzkie i stworzył dla niego duszę. W tej samej chwili odwieczne Boskie Słowo połączyło te dwie główne części natury ludzkiej, ciało i duszę, oraz zjednoczyło najściślejszym sposobem z naturą Boską w jednej osobie tak, że Bóg stał się Człowiekiem a człowiek Bogiem. Św. Paweł Apostoł wyraża tę tajemnicę w następujący sposób: ,,Jezus Chrystus mając naturę Bożą nie poczytywał swej równości z Bogiem za przywłaszczenie, ale wyniszczył samego siebie przyjąwszy naturę sługi, stawszy się po­dobnym do ludzi i dla swego sposobu życia uznany był za człowieka” (Fil 6—7). Pan nieba i ziemi staje się sługą; nieskończony, wszechmocny Bóg, staje się małym, biednym dziecięciem.

Ucz się prochu i popiele od uniżonego Boga, jak masz się upokarzać. Kiedyż wreszcie nabędziesz pokory, jeśli tak wzruszający przykład uniżającego się Boga nie może cię skłonić do nabywania tej cnoty? Bóg staje się twym sługą, a ty nie chcesz nawet Boga słuchać? Bóg bierze na siebie to co najmniejsze, a ciebie nie zadowala na­wet Najwyższy! On wyrzeka się wszelkiej chwały, a ty nie możesz się nią nasycić. On staje się tobie podobny, a ty śmiesz się wynosić nad wszystkich. Wyrzuć przeto z serca swego wszelką pychę, „gdyż byłoby to przecież, jak powiada św. Bernard, zuchwałym uroszczeniem, gdyby nawet na widok takiego wyniszczenia i upokorze­nia się Boskiego Majestatu wstrętny robak ziemski od­ważał się pysznie wynosić”.

O pójdźmy wszyscy i oddajmy wraz z aniołami hołd w naj­głębszej pokorze Boskiemu Dziecięciu, które Maryja tego dnia z Ducha Świętego poczęła, gdyż jest Ono naszym Panem i Bogiem! Pójdźmy i uwielbiajmy tego, który z miłości ku nam raczył się stać tak małym. Obejmujmy z gorącą miłością tego Boga, skoro stał się dla nas Człowiekiem. Im głębiej się uniżył, tym milszym i droższym być dla nas powinien. Po­stawmy sobie przed oczyma niedościgniony przykład Jego pokory i naśladujmy ją, abyśmy zasłużyli otrzymać z rąk Jego tę koronę, którą maluczkim zachowuje. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *