Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie.

Życie Maryi i Józefa w Egipcie

I. było wypełnione trudami,

II. lecz opromienione Obecnością Pana Jezusa.

 

 

„I był tam aż do śmierci Heroda” — (Mt 2, 15).

 

I.Znaleźć się wśród obcych, bez materialnego zaopa­trzenia i być zdanym wyłącznie na pracę swoich rąk, jest to dotkliwa próba. Zwłaszcza, że serce ludzkie tęskni zawsze za otoczeniem, w którym by panowała atmosfera zażyłości i miłości. Otóż na taką próbę zo­stała wystawiona Święta Rodzina, która znalazła się nagle w ziemi egipskiej. Niemniej i wspomnienia naro­dowe, jakie łączyły się z tym krajem, były przygnębia­jące. Egipt był „domem niewoli” praojców Świętej Ro­dziny. Tutaj to zatrzymali się Święci Uciekinierzy, nie wiedząc na jak długo. Pan Bóg nie podał przez Anioła czasu, jak mają długo przebywać na wygnaniu. Musieli pozo­stać w niepewności i całkowitej zależności od nieznanej a tajemniczej sobie Woli Bożej. Jak twardym i uciążli­wym musiało być tam Ich Życie! Pozostańmy choć chwilę przy Świętej Rodzinie w Egipcie i przypatrzmy się jej życiu wyrobników, ich pracy, ich troskom, ich dojmują­cym brakom mieszkania, przychylności ludzkiej i miłości krewnych. Zapewne spotykali się tu i ówdzie z pogardą od ludzi obcych narodowościowo. Ale nie to najbardziej smuciło Józefa i Maryę. Z przykrością patrzeli na za­ślepienie tego pogańskiego narodu pogrążonego w zabo­bonach i grzechu. Ale mimo to cierpliwie znosili te we­wnętrzne i zewnętrzne cierpienia i wyczekiwali, aż znowu Posłaniec z Nieba odwoła Ich do ojczyzny.

Uczmy się z Ich Przykładu trwać cierpliwie w stanie opuszczenia i wewnętrznych oschłości tak długo, jak się spodoba Boskiej Opatrzności. Rozważanie pobytu Świętej Rodziny w Egipcie niech nas pobudzi do wspaniałomyśl­ności. Mówmy sobie: Boże, nie chcę mieć wygodniejszego życia, pragnę mieć takie życie, jakie Ty wybrałeś.

 

II. — Rozważmy następnie, iż Marya i Józef mimo tak ciężkich warunków, w jakich się znaleźli w obcym kraju, mieli pociechę z Obecności Pana Jezusa. Oto wyrwali Go z naj­większego niebezpieczeństwa, przez co stał się Im jeszcze bardziej drogi. Na zewnątrz Boskie Dzieciątko zachowy­wało się tak jak inne dzieci, ale możemy przypuścić na pewno, że w cichości udzielał się Rodzicom tajemni­czym sposobem. Święci Rodzice uczyli Pana Jezusa wymawia­nia najprostszych słów, śpiewania psalmów, odmawiania modlitw, potem i czytania; Pan Jezus natomiast oświecał wewnętrznie umysły Maryi i Józefa tak, iż zdobyli nie­małe poznanie spraw swojej Świętej Wiary. O tej wiedzy wiemy ze Słów Pana Jezusa, które wypowiedział do nich w świątyni: „Nie wiedzieliście, że w tych rzeczach, które są Ojca Mego, potrzeba abym był?” (Łk. 2, 49). Jakąż pociechę i jakąż radość sprawiał Im mały Pan Jezus dając przykład rówieśnikom i budząc zachwyt u sąsia­dów. Wszyscy patrzeli na Niego z życzliwością i uzna­niem. Nade wszystko jednak Marya i Józef radowali się dzięki dowodom szybkiego rozwoju i wzrostu Pana Jezusa. Pomyślmy o pierwszych chwiejnych krokach małego Pana Jezusa, o pierwszym nieporadnie wypowiedzianym sło­wie. Pomyślmy o tej chwili, w której Pan Jezus po raz pierwszy nazwał Maryę Matką, a Świętego Józefa ojcem. Pomyślmy o tych błogich godzinach, w których Pan Jezus modlił się na głos z Józefem i Maryą, dziękował za pokarm i napój, modlił się i pościł, czuwał i wedle sił dziecięcych pomagał Im w pracy.

Może i ciebie poślą kiedyś przełożeni na trudną pla­cówkę i tam polecą ci ciężko pracować i doznawać we wszystkim braków. Będziesz jednak pogodny, radosny i pracowity jeśli postawisz przed sobą Pana Jezusa i wszystko będziesz czynić jedynie dla Niego.

 

 

Modlitwa.

O Święta Rodzino, Jezusie, Maryo, Józefie! Wyproście mi siłę, abym wytrwale stał w obowiązku powierzonym mi przez posłuszeństwo. Wyproście mi poczucie Woli Bożej, abym pełniąc Ją świadomie, mógł z tego zaczerpnąć pokój i radość. Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  4. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 18.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 11.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  7. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024