Nauka o nowennie do Trójcy Przenajświętszej 

Nabożeństwo dzienne tygodniowe i roczne 1869

Kto chce prędsze otrzymać sobie Błogosławieństwo Boskie, albo w smutku mieć pociechę, w potrzebach zaś opatrzność, albo szczególnych Łask sobie Boskich obficie uprosić, do tego końca skuteczny i wielce pożyteczny, a doświadczony sposób, odprawiać Nowennę do Trójcy Przenajświętszej.

Sposób zaś odprawiania tej Nowenny jest taki:

  1. Przez dziewięć dni lub niedziel po sobie idących spowiadać się szczerze grzechów swoich z żalem serdecznym i mocnym przedsięwzięciem poprawy życia swojego, i nabożnie komunikować.
  2. W każdy takowy dzień czy niedzielę na koronce być i one z drugimi nabożnie śpiewać, (a kto by zaś dla jakiej przeszkody nie mógł tego uczynić), niechże ją nabożnie odmówi tak, jak jest wydrukowana. Jednak że lepiej daleko i Panu Bogu milszą rzecz uczyni, kiedy ją z drugimi w niedzielę nabożnie śpiewać będzie.
  3. Trzech ubogich tego dnia, kiedy się spowiada i komunikuje, ma jałmużną opatrzyć, albo (kiedy jałmużny dać nie może), niechże się trzy razy przez dzień wtedy modli, to jest: rano, około nieszporów i w wieczór. Albo też niech cokolwiek innego na Chwałę Trójcy Przenajświętszej uczyni, a w tym i wolą swoją pod Wolę Boga niech poddaje: żeby Pan Bóg z każdym z nas czynił co mu się podoba, i tego nam użyczył, co jest z większą chwałą Jego i naszym zbawieniem.
  4. Strzec się wtedy (chociaż zawsze należy i powinno), jednak osobliwym sposobem w dzień Nowenny śmiertelnego grzechu.

Tę Nowennę zaleca książka pod tytułem: Deliciae caelestes pro Societate Seraphica SS. Trinitatis, tymi słowy: Dziwne ta Archinowenna ma swoje skutki i nieomylne, na dostąpienie tego, co się Panu Bogu podoba, zwłaszcza Błogosławieństwa Boskiego wkrótce doznasz.

 

 

NOWENNA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (I)

Modlitwa.

Boże, objawiający Swoją niezgłębioną, Wszechmocną i sprawczą Miłość w Tajemnicy Trójcy Świętej, prosimy Cię
przyjmij tą nowennę jako wyraz naszej miłości, czci, zawierzenia i ufności, które pragniemy w uwielbieniu złożyć przed Twoim Majestatem wraz ze wszystkim, czym jest dla nas i dla Ciebie, Boże, nasze życie. Pokornie prosimy Cię, Przenajświętsza Trójco, przyjmij składany w pokorze hołd i uwielbienie jako wynagrodzenie za nasze winy i dziękczynienie, bo dzięki Twojej Miłości i Miłosierdziu „w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej Maryi, Matki Kościoła, wysłuchaj naszych próśb i obdarzaj swoje dzieci potrzebnymi Łaskami. Przemieniaj serca wszystkich, którzy sprawują ziemską władzę, by przyczyniali się do budowania pokoju i jedności między narodami, niosąc pomoc głodnym, i potrzebującym oraz ofiarom przemocy. Boże, strzeż i chroń swój świat przed podstępem złego. Amen.

 

Dzień 2

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – władaj nami!

Boże Ojcze, uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy za Twoją doskonałą i Świętą Wolę, która znajduje nieskończone możliwości dla objawienia nam – zagubionym i szukającym Ciebie – Twojej Miłości i Miłosierdzia przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.

Boże Ojcze Wszechmogący, bądź Królem naszych serc i władcą naszego rozumu. Amen.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Marya.
Chwała Ojcu…

 

 

Lub:

 

 

Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie Łask za wstawiennictwem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Karmelitanki Bosej (II)

Bądź wola Twoja obszerny zbiór nabożeństw i pieśni 1927

 

Następujące modlitwy odmawiać przez 9 dni:

 

„Pragnieniem moim w Niebie będzie czynić dobrze na ziemi”.

Ojcze Przedwieczny, Który w Niebie nagradzasz tych, którzy Ci wiernie służą na ziemi, przez tę czystą miłość małej Służebnicy Twojej, Teresy od Dzieciątka Jezus, i nadzieję posuniętą aż do ufności dziecięcej, „że spełniać będziesz jej wolę w Niebie tak, jak ona spełniała Twoją na ziemi”, wejrzyj łaskawie na jej błagania i przez nią wysłuchaj próśb naszych.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Synu Przedwieczny Boga Ojca, Który obiecałeś, iż najmniejsza przysługa oddana bliźniemu w Imię Twoje, nie zostanie bez nagrody, spojrzyj z upodobaniem na Twą małą Oblubienicę, Teresę od Dzieciątka Jezus, która z taką gorliwością pragnęła zbawienia dusz ludzkich. Przez to wszystko, co uczyniła i przecierpiała tu na ziemi, racz nieustannie skłaniać się do gorącego jej pragnienia, „by z Nieba dobrze czynić na ziemi”, a przez to jej pragnienie udziel mi Łaski, o które Cię tak gorąco błagam.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Duchu Święty Przedwieczny, Który Łaskami udoskonaliłeś błogosławioną duszę Siostry Teresy od Dzieciątka Jezus, błagam Cię przez wierność, z jaką ona im odpowiadała, wysłuchaj łaskawie próśb, które ona za mną zanosi do Ciebie, a pamiętając na jej obietnicę, „że deszcz róż rzuci na ziemię”, pozwól, o Duchu Święty, aby na mnie spełniła się ta obietnica.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która w krótkim swym życiu byłaś zwierciadłem anielskiej czystości, wielkiej miłości i wspaniałomyślnego zdania się na Boga, teraz kiedy cieszysz się nagrodą Twych cnót, rzuć współczujące spojrzenie na mnie, który się Tobie zupełnie oddaję. Weź na siebie moje troski i wstaw się za mną do Niepokalanej Dziewicy, której byłaś kwiatem uprzywilejowanym, do Królowej Nieba, „która w zaraniu Twego życia uśmiechnęła się do Ciebie”. Błagaj Ją, Ona tak potężna nad Sercem Jezusa, by uprosiła dla mnie Łaskę, której tak gorąco pragnę, a z nią Błogosławieństwo, które by wzmacniało mnie za życia, broniło w godzinę śmierci i zaprowadziło do błogosławionej wieczności. Amen.

Antyfona. 

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, Życia, Słodyczy i Nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one Miłosierne Oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.

O Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryo!

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023