Dusze Czyśćcowe

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 2

 

 

Źródło: Książka do nabożeństwa za dusze zmarłych 1886r.

 

 

O OGNIU CZYŚĆCOWYM.

 

 

Ogień czyśćcowy według Ojców Świętych nie różni się w niczym od ognia piekielnego. “Tenże sam ogień, mówi Św. Tomasz z Akwinu, dręczy potępionych w piekle i sprawiedliwych w Czyśćcu, a najmniejsza męka w Czyśćcu, dodaje tenże Ojciec Święty, przechodzi największą, którą człowiek tu na tym świecie ucierpieć może”.  Nie wyłącza nawet i największych tortur męczenników, nawet samej gorzkiej Męki Pana naszego, mówiąc, że ten ogień nie przyrodzoną siłą, lecz jako piekielny, nadprzyrodzoną Mocą, jako Bicz Boski pali. I Augustyn Święty, Biskup i Doktor Kościoła, tłumacząc Psalm 37 o tym ogniu mówi: “Ponieważ stoi napisane: Lecz sam będzie zbawion” (I Kor. 3, 15), dla tego lekce sobie ten ogień ważymy. Lecz chociaż niby przez ogień zbawionym być można, jednak on ogień boleśniejszy będzie, niżeli wszystko, cokolwiek człowiek za życia ucierpieć może. A dobrze wiecie, jak wiele złego źli już w tym życiu ucierpieli i ucierpieć mogą; wszakże tylko to złe ucierpieli, co i dobrzy ucierpieć mogli. Albowiem cóż każdy czarownik, cudzołożnik, zbrodniarz i bluźnierca według prawa i sprawiedliwości ucierpiał, co by i męczennik dla wyznania Chrystusa Pana nie był musiał wycierpieć? Są wtedy cierpienia na tym świecie nierównie lżejsze, a przecież widzicie, jak to ludzie wszystko, co im rozkazano, czynią, aby ich ponosić nie musieli! O jak wtedy daleko pożyteczniej dla nich jest, to czynić, co Pan Bóg nakazuje, aby owych nierównie cięższych mąk cierpieć przymuszeni nie byli.

 

 

ROZMYŚLANIE.

 

I. Chociaż Pan Bóg może karać dusze zmarłych, gdzie mu się podoba, za ich grzechy, jest jednak na to miejsce przeznaczone, nazwane właściwie Czyśćcem, gdzie zwykle te, które jeszcze nie oczyszczone, wstrzymane są wielkimi cierpieniami, nim do Nieba wpuszczonymi będą. Nazywają miejsce to przykrą niziną, studnią głęboką, morzem wzburzonym, ziemią nędzy i ciemności, blisko bardzo piekła i należącą po części do jego obrębu. Jakaż zgroza powstawać musi w umyśle naszym, kiedy wspomnimy tym ciężkim więzieniu, które Sprawiedliwość Niebieska otwartym dla nas trzyma, jakżeż więc silnym być powinno politowanie nasze dla dusz, które kary swe tam odbywają!

 

II. Ale jakież kary cierpią dusze w Czyśćcu? Ojcowie Święci i mędrcy odpowiadają zwykle, że są te same, co w piekle. “Nie ma różnicy, mówi Św. Tomasz, między męczarniami Czyśćca i piekła”.

“Jeden ogień, mówi Św. Augustyn, pożera słomę i czyści złoto”. “W tych samych płomieniach, dodaje Św. Grzegorz, potępiony znajduje śmierć, co sprawiedliwy oczyszczenie”. Otóż, jeżeli piekło jest karą najstraszniejszą, jako Gniew Boski dopuścił na stworzenia zbuntowane, wystawmy sobie, jaką jest boleść dusz w Czyśćcu, kiedy się czują otoczonymi i przejętymi tymże nieszczęsnym żywiołem, który sprawia tak straszną rozpacz potępionych.

 

III. Jedyna różnica między cierpieniami potępionych, a dusz w Czyśćcu będących, jest ta, iż pierwsze są wieczne; drugie czasowe. Potępiony wszedłszy raz do piekła, traci na zawsze nadzieję wyjścia z niego. Nie ma odpuszczenia i zbawienia dla tego, który ostatniej chwili nie korzystał ze zbawienia i Odkupienia przez Krew Przenajdroższą Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dusze w Czyśćcu, będąc w Łasce Zbawiciela pewne są zbawienia wiecznego. Wyjdą one nieochybnie z Czyśćca, ale pierwej muszą opłacić do ostatniego grosza długi, które za życia popełniły wobec Sprawiedliwości Bożej. I kiedyś tejże zadosyćuczynią? Jedne wcześniej, drugie później, według rodzaju i ilości ich win, a Doktorowie Pisma Świętego nas uczą, iż niektóre nie wyjdą z tego bolesnego więzienia, aż przy Sądzie Ostatecznym. Ach jakże długie cierpienia! Ach, jakże grzechy wiele kosztują! Unikajmy ich starannie, a jeżeli w grzech wpadniemy, starajmy się odkupić go w tym życiu, aby po śmierci za nie nie płacić.

 

 

Przykład.

 

 

W rozmowach duchownych, które Św. Machaelis, biskup irlandzki, miewał często ze swymi uczniami, było raz mówionym o śmierci; wszyscy byli zapytani, gdzie i kiedy każdy z nich chciałby zakończyć dni swoje, gdyby kres życia jego był poza krajem. Zdania były różne, ten nazwał to miejsce, wskazywał taki a taki czas, tamten inne – kiedy przyszła kolej na Świętego i kiedy był o swe zdanie zapytany; wybrał między najsławniejszymi miejscami świata manoster Chairvaux, gdzie jaśniała podówczas reguła najczystsza i miłość bliźnich największa; co do czasu, naznaczył dzień zaduszny, dla korzystania z mnogości modlitw za umarłych, w dniu tym i miejscu tym świętym odmówionych. I nie omylił się w żądaniu swoim; wkrótce bowiem potem wypadła mu podróż, gdyż chciał się ukorzyć przed Ojcem Świętym Eugeniuszem III, zachorował mocno przybywszy do Chairvaux i poznał, że koniec życia jego był bliskim, wzniósłszy zatem oczy ku Niebu, z wdzięcznością zawołał z Psalmistą: “To jest miejsce wiecznego mego odpoczynku, wybrałem je, będę w nim mieszkał” “Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo, quoniam elegi eam” (Ps 132, 14). I rzeczywiście, drugiego listopada rano, gorączka i pragnienie miłości chrześcijańskiej tak się wzmogły, iż pękły więzy życia, a duch jego wyszedłszy z więzienia w towarzystwie modlitw mnichów i wiernych, otoczony mnóstwem dusz, które uwolnione były z Czyśćca jego modlitwami, stanął przed Sędzią swym Jezusem Chrystusem dla otrzymania korony, na jaką przez swe cnoty zasłużył.

 

 

MODLITWY.

 

W tym dniu świętym, kiedy każdy Chrześcijanin wspomina umarłych mu miłych, nie zapominajmy o naszych i uczyńmy ich szczęśliwymi przez naszą pobożną litość nad nimi.

Odmówmy na intencję wiernych zmarłych 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i Wieczny odpoczynek ku pamięci Męki Pańskiej i prośmy Boga Wszechmocnego, aby się zlitował nad ich duszami, przez rozlaną Krew Boskiego Syna Jego i odmówmy 5 razy modlitwę:

Litości, o Ojcze Przedwieczny, przez Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nimi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya, Wieczny odpoczynek. (*)

Dodajmy 1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za tych, którzy to nabożeństwo rozpowszechniają.

 

* Do odmówienia tych Pacierzy przywiązanym jest odpust dla tych, którzy odmawiając przez cały miesiąc, będą się spowiadać i do Komunii Świętej przystąpią. (Brev. de Pie VII, du 7 Fevrier 1817r.)

 

 

MODLITWA NA ZADOSYĆUCZYNIENIE.

 

Mortuo non prohibeas gratiam (Eccl. 7, 37).

 

Módlmy się w dniu tym za umarłych. W Dzień Zaduszny zakonnicy Reguły Św. Teresy mają zwyczaj zbierania się w kaplicy po nabożeństwie i czynią ofiary za umarłych, każdy ofiaruje za nie albo surową pokutę, albo pacierze, jałmużny, odpusty, Msze, nabożeństwa, odwiedzanie kościołów i szpitali, tak, iż zbiera się duża liczba modlitw za dusze czyśćcowe. Ponieważ Kościół obchodzi dziś pamiątkę umarłych, naśladujmy więc ten zwyczaj i niech każdy z nas wybierze jakiś uczynek pobożny – uczyńmy obietnice zmarłym odbyć go na ich intencję – uczyńmy tę obietnicę przed Panem Bogiem i dotrzymajmy jej.

 

 

MODLITWY KOŃCOWE.

 

Omnium finis appropinquavit, itaque vigilate in orationibus, mutuam charitatem habentes (1 P 4, 7).

Dla utrzymania spójni miłości chrześcijańskiej z duszami zmarłych, módlmy się szczególniej, odmawiając Psalmy i litanię.

Ojciec D. Giampaolo Montorfano Theatyn, chcąc przekonać światowego człowieka, jakie wypływają zasługi z modlenia się za umarłych, położył na wadze wielką sumę pieniędzy, a na drugiej wadze na małym arkusiku Psalm 129 “De Profundis”, z wielkim zdziwieniem przytomnych ten lekki kawałek papieru, przeważył srebro. Niechże nas to więc pobudza do odmawiania częstego owego Psalmu za dusze zmarłych, i niech od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca wieńczy nasze modlitwy.

(P. D. Ioseph Siloa, Hist. ord. theat. i. part. lib. 15. ad ann. 1580).

Psalm 130 (129) De Profundis

1. De profundis clamavi ad Te Domine: * Domine, exaudi vocem meam:

2. Fiant aures Tuae * intendentes in vocem deprecationis meae.

3. Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinebit?

4. Quia apud Te propitiatio est, * et propter legem Tuam sustinui Te, Domine.

5. Sustinuit anima mea in verbo * Eius, speravit anima mea in Domino.

6. A custodia matutina * usque ad noctem, speret Israel in Domino.

7. Quia apud Dominum Misericordia, * et copiosa apud Eum redemptio.

8. Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

9. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine, * Et lux perpetua luceat ei (eis).

10. Per Misericordiam Dei. * Requiescant in pace. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

1. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

2. Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

3. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

4. Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

5. Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

6. Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

7. U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite odkupienie.

8. On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

9. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać Panie, * A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

10. Przez Miłosierdzie Boże * Niech odpoczywa(ją) w pokoju wiecznym. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

Litania za Dusze wiernych zmarłych 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad jego (ją, ich) duszą(ami)!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za jego (ją, ich) duszą(ami)!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za jego (ją, ich) duszą(ami)!

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy Święci Niewinni Młodziankowie,

Wszyscy Święci Męczennicy

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy Święci Doktorowie,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za nim (nią, nimi).

Bądź im miłościw, Przepuść mu (jej, im), Panie!

Bądź im miłościw, Wybaw go (ją, ich), Panie!

Od mąk czyśćcowych,

Przez Wcielenie i Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez utrapione Życie Twoje,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela Zesłanie,

My grzeszni Ciebie prosimy Wysłuchaj nas, Panie!

Abyś duszy jego (jej / duszom zmarłych) przepuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) winy jego (jej, ich) odpuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś go (ją, ich) z czyśćca wybawić raczył,

Abyś go (ją, ich) do wiecznego żywota przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie! (3 razy)

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya

V. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie!

R. A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

V. Wysłuchaj Panie, za nim (nią, nimi) nasze błagalne wołanie.

R. Niech mu (jej, im) modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Racz, miły Panie, nakłonić Ucha Twego do próśb naszych, którymi Miłosierdzia Twego pokornie prosimy, abyś dusze sług i służebnic Twoich, którym z tego świata zejść rozkazałeś, w krainie pokoju i światłości umieścił, i do towarzystwa Świętych Twoich przypuścił. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *