Wszystkich Świętych

 

Litania do Wszystkich Świętych, abyśmy siedem Darów Ducha Świętego otrzymać mogli

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

Najświętsza Panno Maryo, Przyczyną Twoją otrzymaj nam Dar mądrości, za którym byśmy Rzeczy Boskie uznawać i rozważać umieli.

Wszyscy Święci Anieli, uproście nam modlitwą Waszą Dar dobrego rozumienia, abyśmy i na koniec nasz pamiętać, i na to co na potem z nami być ma, ostrożnymi zawsze być mogli.

Wszyscy Święci Prorocy, uproście nam modlitwą Waszą Dar zdrowej rady, za którą byśmy co dobrego, a zbawiennego obierać umieli.

Wszyscy Święci Apostołowie, uproście nam modlitwą Waszą Dar takowej wiadomości, za którą byśmy siebie samych uznać i rządzić dobrze mogli.

Wszyscy Święci Męczennicy, uproście nam modlitwą Waszą Dar takowej mocy, za którą byśmy się w przypadkach przeciwnych, a w nawiedzeniu naszym, nadzieją zbawienną krzepić i we złych przygodach stać cierpliwie i nieporuszenie mogli.

Wszyscy Święci Wyznawcy uproście nam modlitwą Waszą serce skłonne do miłosierdzia, abyśmy bliźnim naszym z dobrej woli i chętliwie pożałowanie i załogi czynili.

Wszystkie Panny i Wdowy Święte, uproście nam Waszą modlitwą Dar miłości z synowską bojaźnią złączony, abyśmy miłowali Zbawiciela naszego i Jego Samego przede wszystkim rozgniewać się bali.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście już na Dworze przesławnym Niebieskim, przeżeglowawszy to burzliwe świata śmiertelnego morze, usiedli na dziedzictwie żywota nieustającego, którzy już żyjecie w rozkoszach nieprzemijających: do Was, my z tej ziemi tułacze mizerni wołamy, przyczyńcie się, przyczyńcie bracia i siostry bratersko za nami, pod Waszą dziś obronę podpadamy: okrywajcie nas rozbitych i zwleczonych od własnych grzechów naszych; obłóczcie wysługami Waszymi, bo my grzesznicy przed takowy Majestat, w czym by się stawić godziło, nie mamy, nawet i oczu swych nieczystych podnieść ku Niebu nie śmiemy. Zmiłujcie się, a złączcie się wspólnie i wstawcie się za nami do Zbawiciela, aby przez Miłosierdzie i Krew Swą za nas wylaną, Wam miłym Swym nasze winy, a nam, za przyczyną Waszą, uczestnictwo Żywota Błogosławionego z Wami darować raczył. Amen.

Modlitwa I. Boże, za Którego Łaską Święci Bracia nasi, to, którym się już cieszą, Błogosławieństwo wysłużyli, daj i nam grzesznym, przez Miłosierdzie Twoje, a za Ich przyczyną, tejże Łaski, a Świętych Twoich Towarzystwa i Błogosławieństwa Niebieskiego, być z Nimi, jako żądamy, współdziedzicami. Amen.

Modlitwa II. Racz dać to, Boże Wszechmocny, aby Bogarodzicy Przenajświętszej Maryi, Świętych Apostołów, Męczenników, Wyznawców, Panien i Wszystkich Wybranych miłych Tobie przyczyny i zasługi, zawsze we wszystkich naszych potrzebach były przyjemne u Ciebie Ojca Łaskawego. Aby do Ich czci i błogosławieństwa, i my za Twą Łaską przychodzić i zażyć żeśmy Go społem z Nimi mogli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który z Tobą i z Duchem Świętym wspólnym i równym Bóstwie żyje i króluje przedwiecznie i nieskończenie. Amen.

Pacierz. Zdrowaś Marya. Wierzę.

 

 

© salveregina.pl 2022