Chleb Powszedni – Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

 

VIII. Rozmyślanie

O Sądzie.

 

 

Grozę Powszechnego Sądu:

I. zapowiadają głosy Proroków, II. poprzedzające znaki.

 

 

„I będą znaki” (Łk 21, 25).

 

I. — W Nieskończonej Dobroci Bóg upomina nas przez Pro­roków, byśmy czynili pokutę i gorliwie służyli Mu. Przygotowując się w ten sposób na Przyjście Jego tak, by nie znalazł w nas niczego godnego kary. Z upomnień tych jasno można zrozumieć, że dzień sądu będzie straszny. Prorok Izajasz nazywa ten dzień „okrutnym i pełnym rozgniewania i gniewu, i zapalczywości” (Iz 13, 9). Sofoniasz widzi w nim „dzień gniewu” (1, 15), Jeremiasz „wielki dzień, dzień pomsty” (46, 10), a Joel drży i jąka się, gdy o tym mówi, „że straszny jest Dzień Pański” (r. 2, w. 11). Podobnie jaskrawo malują go i inni Prorocy.

Wszystkie dni życia ludzkiego są dniami Łaski i Miło­sierdzia Bożego. Człowiek czyni, co chce, a Pan Bóg czeka i milczy. Teraz rządzi litość i cierpliwość Boża, która jak mocny wał powstrzymuje ognisty potok Jego Gnie­wu. Przebite Ręce Zbawiciela i wstawiennictwo Matki Najświętszej i innych Świętych wstrzymuje ten Gniew. Ale w Dniu przeznaczonym na wsławienie Sprawiedliwości Bożej, Gniew przerwie ten wał i niszczącą siłą wyleje się na grzeszników. Każdy żywioł powstanie przeciw szaleńcom, którzy odważyli się buntować przeciw Panu Bogu (zob. Ks. Mdr 5, 18). Jeżeli głosy Proroków nie zbudzą nas ze snu oziębłości i nie napełnią nas teraz bojaźnią i drże­niem, to słusznie przewidzieć można, że ów Dzień będzie także dla nas Dniem Gniewu Bożego i Pomsty.

 

II. — O grozie Dnia Sądu możemy wnioskować także z poprzedzających Go znaków. Chrystus Pan w Ewangelii mówi o nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i kró­lestwo przeciw królestwu, i będą miejscami trzęsienia ziemi i głód” (Mr 13, 8). Te straszne znaki są zwiastu­nami daleko gorszych nieszczęść. Antychryst rozpocznie okrutne prześladowanie wiernych, powstaną fałszywi prorocy tak, że nawet sprawiedliwi będą narażeni na niebezpieczeństwo uwiedzenia.  Ale z powodu wybra­nych dni te będą skrócone, a antychryst zabity i wtrą­cony do piekła. Po śmierci antychrysta zło raz jeszcze podniesie głowę. Jego zwolennicy będą sobie żarty stroić z zapowiedzi karzącego Sądu i będą używać jak za dni Noego. Aż w końcu rzeka nieszczęść podobnie jak poprzednio wyleje się nagle na cały świat. Tak w cza­sie śmierci Pana ziemia zadrżała z powodu tej zbrodni, skały się rozpadały, a księżyc nie wydał więcej swej światłości, tak w Dniu Sądu słońce i księżyc stracą swój blask, gwiazdy będą spadały z nieba, a ziemia i cały firmament będą poruszone (zob. Mt 24, 29). Pobożni radować się będą, że bliskie jest już ich Odkupienie, a źli poznają z tych strasznych oznak, że stworzenia powstają za Wolą Bożą przeciw nim i cała przyroda staje się pożerającym ogniem, trawiącym ich i wszystkie próżności świata.

Idźmy za napomnieniem Odkupiciela, który wspom­niawszy o tych znakach woła do nas: „Przeto czuwajcie modląc się w każdym czasie, abyście byli godni ujść tego wszystkiego co ma przyjść i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 36). Starajmy się usilnie o to, abyśmy w Dzień Gniewu nie byli ogarnięci ogniem po­msty i nie byli porwani do przepaści, gdzie wieczny żar pali potępionych. Pan Bóg daje nam wybór, słuchajmy Go, póki jeszcze czas, prośmy Go o miłość i bojaźń, aby za nadejściem tych czasów przybliżyło się do nas Kró­lestwo Niebieskie.

 

 

Modlitwa:

Skoro dajesz mi, Boże Najlepszy, możność wyboru, więc wybieram Dobroć Twoją, Miłość, Miłosierdzie, Łaskę, aby w ich duchu żyć i dzięki nim ubezpieczyć się na Dzień Twego Sądu. Teraz wybieram Służbę Tobie, abyś mnie potem przyjął do Twego Królestwa, teraz wybieram pokorę i cichość, krzyż i pokutę, abyś mnie potem podniósł do Twej Chwały i wezwał wraz z Wybranymi. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022