Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

SOBOTA.

 

Serce Maryi jest wiernym obrazem Serca Pana Jezusa.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

A Matka Jego wszystkie te słowa zachowywała w Sercu Swoim. — Łuk. 2, 51.

 

PRZYGOTOWANIE. — Wszystkie bogactwa Serca Pana Jezusa były również w odpowiedniej mie­rze w Sercu Jego Matki. Nie dziw, skoro Najświętsza Dziewica, żyjąc przez lat 33 z Panem Jezusem, nie­ustannie czytała w wielkiej księdze Jego Serca. Jeśli prawdziwie kochamy Maryę i chcemy się okazać Jej wiernymi dziećmi, za przykładem Najświętszej Panny starajmy się również pojąć Serce Pana Jezusa i uczmy się szczególniej od Niego pokory i miłości Boga i bliźniego.

I. — Po Wcieleniu Słowa Bożego Najświętsza Panna ciągle czytała w wielkiej księdze Serca Pana Jezusa i w tej Boskiej szkole poczyniła takie postępy, iż Jej Serce stało się wiernym naśladowcą Serca Zba­wiciela.

Czyż można rzeczywiście znaleźć wśród wszyst­kich serc takie, które by bardziej na miłość zasłu­giwało, niż Serce Najświętszej Panny Maryi — Serce czyste, święte, niepokalane, doskonałe? Serce, w którym Pan Bóg znajduje Swą radość, swoje upodobanie. — Serce tak kochające ludzkość, że mi­łość wszystkich ludzi nie mogłaby Jego Miłości do­równać. Św. Piotr Damiani mówi o Maryi, iż kocha nas Miłością niezwyciężoną. Ta Miłość Maryi ku lu­dziom, naśladując Miłość Ojca Przedwiecznego, okazała się w najwyższym stopniu, gdy złożyła bo­lesną ofiarę, oddając na śmierć Swego niewinnego Syna. Ta Miłość pobudza Najświętszą Pannę do nie­ustannego, Macierzyńskiego politowania dla nędz naszych, do hojnego wspomagania nas w naszych potrzebach, do wynagradzania z wdzięcznością i wiernością najmniejszego czynu, podjętego z mi­łości ku Niej, każdego słowa, wypowiedzianego dla Jej chwały, jakiejkolwiek dobrej myśli, miłej Naj­świętszej Pannie.

Za te wszystkie Dobrodziejstwa, jakich Matka Boża nam udzieliła i ustawicznie udziela, żąda Ona jednej tylko nagrody — miłości; Jej bowiem Serce, na podobieństwo Serca Jezusowego, pragnie być kochanym. — Pomyśl, jak wielką musi sprawiać Najświętszej Dziewicy boleść, iż ludzie odpłacają się Jej wzgardą. Przynajmniej ty nie łącz się z owymi niewdzięcznikami i nie zasmucaj odtąd tej tak Do­brej Matki.

 

II. — Bądźcie naśladowcami moimi, jako i ja Chrystusa, tak mówi do nas Matka Boża z większą niż Św. Paweł słusznością. Jeśli więc kochasz Maryę, i ty za Jej przykładem usiłuj ciągle coraz bardziej poznawać Serce Pana Je­zusa, aby się od Niego uczyć wszelkich cnót, szczególniej tych, które potrzebniejsze są dla ciebie, a mianowicie oderwania się od ziemi, pokory, ła­godności, poddania się woli Bożej, a nade wszystko miłości ku Bogu i bliźniemu. Jeśli zaś nie czujesz siły do rozczytywania się w tak wielkiej księdze, proś o nią Matkę Bożą.

 

 

Modlitwa.

O Serce Maryi, Matki Bożej i Matki naszej! Serce Najmilsze, przedmiocie upodobania czci najgodniejszej Trójcy i godne wszelakiej czci i miłości Aniołów i ludzi; Serce najpodobniejsze do Serca Pana Jezusa, którego jesteś najdoskonalszym obrazem; Serce pełne dobroci i współczucia, dla nędz naszych; rozgrzej zlodowaciałe serca nasze i spraw, by się ku Sercu Boskiego Zbawiciela naszego zu­pełnie zwróciły. Napełnij je miłością cnót Swoich, zapal je ogniem, którym wciąż gorejesz.

Zamknij w Sobie Kościół Święty, strzeż Go i bądź Mu zawsze schronieniem i wieżą niezdobytą prze­ciw wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. Bądź drogą naszą, wiodącą do Pana Jezusa, i kanałem wszystkich Łask Jego do zbawienia nam potrzebnych. Bądź naszą pomocą we wszystkich potrze­bach, naszą ulgą w utrapieniach, naszą siłą w po­kusach, naszą ucieczką w prześladowaniach, na­szym ratunkiem we wszystkich niebezpieczeń­stwach, szczególniej w ostatnich walkach życia naszego, w godzinę śmierci naszej, kiedy całe piekło przeciw nam powstanie, by duszę naszą porwać, w owej straszliwej chwili, w owej okropnej godzi­nie, od której zależy cała wieczność nasza. Ach! wtedy to, wtedy, o Panno Najłaskawsza, daj nam uczuć słodycz Macierzyńskiego Serca Twego i Moc Swej Władzy nad Sercem Pana Jezusa, otwierając nam w samym Źródle Miłosierdzia bezpieczne schronie­nie, byśmy mogli dojść do Nieba i tam Go wraz z Tobą błogosławić na wieki. Amen.

Niech będzie zawsze i wszędzie znane, chwa­lone, błogosławione, kochane, czczone i wielbione Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *