Matka Boska Bolesna

Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu.

NABOŻEŃSTWO DO ZBAWICIELA W MĘCE NA PIĘĆ PIĄTKÓW POSTNYCH.

Uroczystość Boleści Matki Boskiej.

 

 

 

 

Nauka na uroczystość Matki Boskiej Bolesnej.

(W piątek przed niedziela palmowa.)

Kościół obchodzi corocznie dwa razy pamiątkę Boleści Matki Bożej, dziś jako w tym piątkowym dniu boleści i trzeciej niedzieli miesiąca Września. Jest atoli różnica w tym dwojakim obchodzie tej uroczystości. Dziś wspomina Kościół Święty wyłącznie o tych Boleściach, jakich doznała Marya u stóp krzyża, patrząc na Mekę umierającego Syna Swego, dla Którego to powodu ta uroczystość nazywa się także świętem Współboleści Przenajświętszej Dziewicy. W wrześniu przypomina Kościół Święty Siedem Boleści Maryi, to jest owe Siedem największych Boleści, jakich doznała w życiu: w Męce podczas Śmierci i po Śmierci Swego Boskiego Syna. Dla tego to modlitwa kościelna przy Mszy Świętej i brewiarz obydwóch uroczystości różnią się od siebie.

Wstęp do Mszy Świętej:

Stały podle krzyża Jezusowego Matka Jego i siostra Matki Jego Maria Kleofasowa i Marya Magdalena” (Jan 19, 25.) Niewiasto, oto syn Twój, rzekł Jezus; potem rzekł uczniowi: oto Matka twoja!” (Jan 9, 26.) Chwała Ojcu… itd.

Modlitwa kościelna.

O Boże, u Męki Którego wedle przepowiedni Symeona przeszył miecz Boleści najczulszą Duszę godnej Chwały Dziewicy i Matki Bożej: udziel nam litościwie, ażebyśmy, którzy święcimy to przeszycie i te Jej Boleści, za przyczyną i przez najchwalebniejszy Zasługi Wszystkich Świętych, którzy wiernie podle krzyża stali, osiągnęli te pełne błogosławieństwa owoce Twych Boleści, Który jako Bóg wraz z Bogiem Ojcem w Jedności z Duchem Świętym żyjesz itd. Amen.

LEKCJA.

Lekcja z księgi Judyt rozdział 13, wiersz 22-24.

Ubłogosławił Cię Pan w Mocy Swojej, iż przez Cię w niwecz obrócił nieprzyjacioły nasze. Błogosławionaś Ty Córko od Boga wysokiego nade wszystkie niewiasty na ziemi! Błogosławiony Pan, który stworzył Niebo i ziemię, bo tak dziś imię Twoje uwielbił, że nie odejdzie chwała z ust ludzi, którzy będą pamiętać na Moc Pańską wiecznie: dla których nie przepuściłaś Duszy Twojej, dla ucisku i utrapienia narodu Twego: aleś zabieżała upadkowi przed oczyma Boga naszego.

Wyjaśnienie.

Pobożna wdowa Judyta udała się z narażeniem utraty życia do obozu nieprzyjaciół, oblegających Betulia, zabiła ich wodza Holofernesa i przez to oswobodziła miasto. Tak samo i Marya z Miłości do ludu i naszego Odkupiciela, nie oszczędzając Siebie, ani Syna Swego który był Jej milszym nad życie, poświęciła Siebie z Miłości do nas, modląc się do Boga Ojca. Zasługuje zatem więcej od Judyty na cześć naszą, gdyż w ten sposób dopomogła do odniesienia zwycięstwa nad szatanem przy Śmierci Jej Syna.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

EWANGELIA.

Ewangelia Św. Jana rozdział 19, wiersz 25-27.

Onego czasu stały podle krzyża Jezusowego Matka Jego i siostra Matki Jego. Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Gdy tedy ujrzał Jezus Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego, rzekł Matce Swojej: Niewiasto, oto Syn Twój! Potem rzekł uczniowi: Oto Matka twoja! I od onej godziny wziął Ją uczeń na swą pieczę.

Rozmyślanie.

W krótkich tylko słowach opowiada Jan Święty Męczeństwo Maryi.

1. Było ono boleśniejsze od cierpień, którego bądź Męczennika, gdyż boleści innych Męczenników były tylko cielesne; Marya zaś nosiła Swe Męczeństwo w Duszy, w Sercu, które przeszytym i męczonym zostało przez Cierpienia Jej Syna.

2. Inni Męczennicy musieli cierpieć, poświęcając swe życie, Marya cierpiała, poświęcając Życie Swego Syna, które było Jej droższym, aniżeli Jej własne. Tak wiec Marya współcierpiała wszystkie Boleści nie tylko w Swym Sercu, ale i widok tych Cierpień, które znosił Jej Syn, sprawiał Jej Sercu Macierzyńskiemu większą Boleść, aniżeli by Sama bolała.

3. Inni Męczennicy, pomnąc na Męki Pana Jezusa, znajdowali dla duszy swej wielką pociechę i ulgę w swych cierpieniach. Marya zaś cierpiała właśnie, patrząc na Męki Swego Syna, cale udręczenie i całą Boleść. Im częściej i usilniej ku krzyżowi spoglądała, tym większą czuła Boleść.

4. I inni także Męczennicy  musieli zaiste poświęcić to, co mieli najdroższego, ojca, matkę, krewnych, ale czymżeż była ich miłość w porównaniu do Miłości Maryi do Pana Jezusa? Miłowała Go naturalna Miłością, jak może tylko miłować najlepsza matka najlepszego ze synów, miłowała Go jeszcze więcej nadnaturalną Miłością, jak może tylko miłować Najświętsza ze Wszystkich Świętych. A musi Go stracić, musi się z Nim rozłączyć i w tak straszliwy i okrutny sposób. ,,Wy wszyscy, którzy przechodzicie droga, zważcie i patrzcie, czy może być boleść większą od Mojej”. Możesz Chrześcijaninie brać udział w Boleściach Matki Bożej, jeżeli, mianowicie w tym czasie tak samo patrzeć będziesz na krzyż i weźmiesz sobie do serca te wszystkie cierpienia, które Pan Jezus na nim ponosił. Rozważanie tych Boleści jest dla zmysłowo usposobionego człowieka nieprzyjemnym i przykrym, myśli on więcej o rozkoszach i zabawie. Chrześcijanin atoli bierze i odczuwa dobrowolnie te litość dla Chrystusa Pana, ilekroć wzbudzi w swym sercu pobożnie i uważnie Cierpienia Zbawiciela. Stawaj wiec często w tym czasie postu pod krzyżem Zbawiciela, jak czyniła to Marya i uczuwaj przynamniej nie jakoś, jak i Ona w Swym Sercu, Litość dla Chrystusa Pana.

 

 

Nabożeństwo ku czci NMP Bolesnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024