Modlitwa przed wpisaniem się w Bractwo Serca Najświętszej Panny.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Najświętsza Panno Marya! Ja N. jakkolwiek, pod każdym względem najniegodniejszy, abym był w liczbie Sług Twoich; wzruszony jednak Dobrocią i Łaskawością Serca Twojego Najświętszego, w którym się Aniołowie rozkoszują, i wzbudzony pragnieniem serca i duszy mojej, Jemu najpokorniejszą oddać usługę, Ciebie dzisiaj przy obecności Anioła Stróża i przed wszystkim Dworem Niebieskim za osobliwą Panią, Orędowniczkę i Matkę obieram, i mam mocne przedsięwzięcie być sługą i wiecznym niewolnikiem Serca Twego, i że będę się starał, ile w mojej mocy będzie, aby Mu wszyscy służyli i one szanowali. Proszę Cię wtedy pokornie, Najmiłosierniejsza Matko, przez wszystką Boleść i Radość Twoją, abyś mnie w liczbę Sług Serca Twego przypuścić raczyła; przybądź mi z Pomocą do czynności moich i uproś, żebym się sprawował we wszystkich myślach, słowach i uczynkach moich według Woli Syna Twego i według upodobania Serca Twego. Spraw to, Najdobrotliwsza Matko, a nie opuszczaj mnie teraz i w godzinę śmierci mojej okaż Macierzyńską Miłość Serca Twego. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do NMP przed przyjęciem Szkaplerza Świętego

Źródło: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Święta Marya, Matko Boża, Najświętsza Panno! ośmielam się, ja grzesznik niegodny (grzesznica niegodna), wybrać Cię sobie i wziąć za Matkę, Orędowniczkę, Panią i Pośredniczkę moją; postanawiam i ślubuję nigdy w Miłości Twojej nie ostygnąć, nie dopuścić się żadnej niedbałości w Twej Służbie, nie popełnić ani dozwolić żadnej obrazy przeciw Tobie; w dowód tego zapisuję imię moje w listę dzieci i czcicielów Twoich, i przyjmuję na siebie Twoją Sukienkę, Szkaplerz Święty: proszę Cię tylko, o Pani Święta! z głębokości serca mego, abyś mnie za służebnika Twojego (służebnicę Twoją) znać, we wszystkich sprawach moich prowadzić, i w śmierci przemożną Przyczyną Twoją pocieszyć najłaskawiej raczyła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Któremu z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, niech będzie cześć, chwała i dziękczynienie. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa po przyjęciu Szkaplerza Świętego

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Którą także masz odmawiać w każde Jej Święto

O Święta Maryo, Matko Boga mojego, chociaż ze wszystkich Sług Twych jestem najgodniejszy(a), jednak w wielkości Miłosierdzia Twego zaufany(a) i pobudzony(a) serdecznym pragnieniem Twoich Łask i Pomocy, jakom Cię wybrał(a) sobie w przytomności mego Anioła Stróża i wszystkiego Dworu Niebieskiego, za Panią, za Matkę i Orędowniczkę, tak spraw, proszę o Panno Błogosławiona, Łaski pełna! iżbym w Służbie Twojej wiernie, chętnie i przykładnie do śmierci wytrwał(a), nigdy Cię nie obrażał(a) i przeciw Najświętszemu Imieniowi Twemu żadnego ubliżenia nie cierpiał(a)! a tę Sukienkę dziś przyjętą, to jest: Szkaplerz Twój Święty, zawsze miał(a) w poszanowaniu. Niech całkowicie, o Matko Miłosierdzia, do Ciebie należę. Niech pełnieniem wszystkich Przykazań Syna Twojego i Jego Kościoła Świętego zasługuję statecznie przed Tobą na wszelką pociechę w smutkach, na wszelkie wspomożenie w niebezpieczeństwach, na ratunek w potrzebach, ażebym zawsze Twoją za mną u Syna Boskiego Przyczyną i Modlitwą posilony(a) i bezpieczny(a), otrzymywał(a) wszelkie Błogosławieństwo w życiu, miał(a) śmierć szczęśliwą i dostąpił żywota wiekuistego, gdziebym Tobie, Pani świata, Królowo Niebieska! wiecznie dziękować i wraz z Tobą Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, wielbić, chwalić i oglądać mógł (mogła). Który z Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg w Trójcy Przenajświętszej żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa dla brata lub siostry Szkaplerza Świętego

Źródło: Książeczka o Szkaplerzu Świętym Matki Boskiej 190x

Najlitościwsza Boska Matko i Panno Marya, która oprócz wielu Dobrodziejstw mnie niegodnemu(ej) udzielonych, jeszcze mnie raczyłaś do ulubionego Tobie Bractwa Świętego przyjąć, przez które mogę się tym najszczęśliwszym przyozdobić zaszczytem Twego synostwa: proszę Cię pokornie, racz do Boskiego i Twojego Syna, a Zbawiciela świata, Jezusa, miłościwie wstawić się, abym mógł mieć prawdziwy żal i skruchę za moje grzechy dla dostąpienia odpustu od win moich i karania w życiu i przy śmierci. Spraw to, Matko wielkiego Miłosierdzia, żeby się na mnie spełniła Obietnica Twoja, przez którą wolnym(a) mógłbym (mogłabym) zostać od wszelkiego niebezpieczeństwa i od wiecznego potępienia, a prędko od czyśćcowego wybawiony(a) karania, mogłem(am) się dostać do uwielbienia Ciebie przez całą wieczność w Niebie. Amen.

 

 

Szkaplerz

 

 

Godzinki o NMP Królowej Szkaplerza Świętego

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Na Jutrznię.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy,

Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy.

Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi,

Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn.

W Raju żyje Eliasz, tam gdzie Ewa żyła,

Która siebie z Adamem i nas obnażyła

Z sukienki niewinności, więc powtórna Ewa,

Która zakazanego nie tykała drzewa,

Jak drugiego Adama szatą swego ciała,

Tak nas swoją sukienką razem okryć chciała;

W Patryarchy Świętego Eliasza domu,

Zasłaniając od Gniewu Boskiego i gromu.

Niech Panno zasłoniony Twym Świętym Szkaplerzem

Od napadów szatańskich, będę jak puklerzem.

V. Ubiór żywota jest w Niej,

R. A związki i zawieszenie zbawienne.

V. Módlmy się: Boże, który Najbłogosławieńszej zawsze Panny i Matki Twojej Maryi osobliwszym tytułem Karmelu Zakon ozdobiłeś, uczyń miłościwie, abyśmy którzy wspomnienie Jego uroczystością obchodzimy, Szkaplerza Świętego uzbrojeni bronią do wiecznego wesela przyjść zasłużyli! Przez Ciebie,  Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym społecznie, na wieki wieków.

V. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Dokument Macierzyńskiej nad Synem Opieki

Był, że Jakub przebrany w szaty od Rebeki,

Gdy stanął przed sędziwym w leciech Izaakiem,

Iż mu miał błogosławić Ojciec były znakiem.

Nas w sukienkę Szkaplerza Marya przybiera,

W tych szatach skarby wszystkie Bóg swoje zawiera;

I tak nas przystrojonych, gdy przed Synem stawi,

Wiecznie nam w tej sukience Chrystus błogosławi.

O! Najświętsza Rebeko od góry Karmelu,

Weź w Synu pierworodnym nas za synów wielu.

V. Przyozdobił wszystkich szatą chwały,

R. I ukoronował go w naczyniach mocy.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Prymę.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Gdy król ewangeliczny znaczne gody sprawił,

Jeden się w podłym stroju na tę ucztę stawił;

Król rzekł z gniewem: nie będziesz bez życia utraty,

Żeś tu przyszedł, godowej nie mający szaty:

Kazał, by mu związano i ręce i nogi,

I wrzucono we wewnętrzny loch ciemny i srogi.

Kto w Szkaplerza Maryi Sukienkę przybrany,

Ten na Gody Niebieskie na wieki wybrany;

Więc, o Panno z Karmelu, niech ja w Twoim Stroju

Mam miejsce przy Twym Boku w Niebieskim Pokoju.

V. Każdemu z nich przynieść kazał po dwie szaty.

R. I poświęcił je w ubiorze ich.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Tercję.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Gdy się kraju Chrystusa dotknęła odzienia

Matrona, uzdrowiona była z krwi płynienia;

Cóż ten, który sukienkę całą ma na sobie,

Pewne zdrowie odbiera w wszelakiej chorobie.

Tyś tę Panno Najświętsza Sukienkę nam dała,

Którąś Sama własnymi Rękami utkała;

Wszak jest Twoja, i Syna Twego na mnie Szata,

Zasłoń Nią od złych przygód: wszystkie moje lata,

A jako jestem Twoją Sukienką okryty,

Niech będzie z Tobą Jezus w sercu mym wyryty.

V. Ten piękny w szacie swojej,

R. Idący w mnóstwie mocy swojej.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Był Dawid z przywiązanym sercem do Jonaty,

A Jonatas do niego i dał mu swe szaty,

Co było serc złączonych między niemi znakiem;

Ty nas, Panno, okrywasz Swoim Jedynakiem.

O miłości ognista, przez Święte Imiona

Niech Jezus piersi strzeże, Marya ramiona.

Miejcież o duszy mojej usilne staranie,

Niech w Najświętszych Imionach Waszych mam skonanie.

Gdy się czas życia mego zakończy śmiertelny,

Niechajże duch mój z Wami będzie nierozdzielny.

V. W szatę chwały oblecz ją,

R. A koronę radości włożysz na siebie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Nonę.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Prócz w Niebie wiekuistej od Ciebie zapłaty,

Rozdajesz Panno sługom Twym dwoiste szaty.

Rzekł Salomon: „Że się bać śniegów nie gotowi,

Dwojakie szaty mają, gdy Twoi domowi”.

Bo Szkaplerza Sukienka tak grzeje człowieka,

Że jako słońce śniegi roztapia z daleka.

Ta Sukienka oziębłość od serca oddala,

Dusze nasze do Boskiej Miłości zapala.

Niech nas Panno tą Szatą Łaska Twa obdarzy,

Wtenczas, gdy mróz śmiertelny życie nasze zwarzy.

V. Nie będą się bać zimna śnieżnego,

R. Bo wszyscy domownicy Jej mają po dwie suknie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Choć był Józef niewinny z płaszcza obnażony,

Nie zasłonił niecnoty Putyfara żony;

Święta była sukienka z Józefa osoby,

Cóż kiedy nieczystości nie dała ozdoby.

Szata Twoja, Maryo, wszystkich ludzi stanów

Okrywa, choć największych grzechy publikanów.

Ja nie śmiem z publikanem ócz podnieść do Boga,

Póki na mnie nie będzie Szata Twoja droga.

Przyjmie syna grzesznego, gdy takową szatą

Okrytego Bóg znajdzie, nagrodzi zapłatą.

V. Napełni go Duchem mądrości i rozumienia,

R. I szatą chwały przyodzieje go.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę.

Przybądź mi miłościwa Pani ku pomocy… itd. jak Jutrznię.

Hymn.

Pewna Elizeusza w tym była otucha,

Że w płaszczu Eliasza dwojakiego ducha

Odbierze: cóż gdy Szkaplerz nas święty okryje,

Dowód pewny, że Jezus w nas z Maryą żyje.

W tej sukience sług swoich Marya mieć chciała,

Aby strzegła wraz z Synem dusze ich i ciała.

Niech Bogu nieustanne będą dziękczynienia,

Że nie tknie mól piekielny Maryi odzienia.

Dusza moja nie zginie, chociaż czart z nią zarwie,

W skonaniu, gdy zostaje, Panno, w Twojej barwie.

V. Sporządzisz szatę świętą Aaronowi na chwałę i ozdobę.

R. Chwała Libanu dana jest Jej.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami tak jak wyżej na Jutrznię.

Polecenie Godzinek.

Boże zniosłeś Jerycho i z murami społem,

Gdy Jozue siedem razy obszedł miasto kołem;

I ja w siedmiu dziesiątkach zginąć się nie boję,

W tej koronce Szkaplerza wielbiąc Matkę Twoję.

Bo gdy mój język Ciebie w tych Godzinkach chwali,

Moc Twa mury czartowskie naprzeciw mnie zwali. Amen.

Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi * Matki i Królowej Szkaplerza Świętego * daj, abyśmy wspierani Jej Obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa w Niebie. * Przez Chrystusa Pana naszego * Amen.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K: Błogosławmy Panu,

W: Bogu chwała.

K: A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

W: Amen.

 

* * *

 

Godzinki o Sercu Najświętszej Panny Maryi z Góry Karmelu.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Na Jutrznię.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,

Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy,

Zacznijcie usta moje chwalić Pannę Świętą,

Opowiedzcie Jej Serca Łaskę niepojętą.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

Witaj Serce Maryi z Karmelu Świętego,

Witaj klejnocie drogi z skarbca Niebieskiego;

Perło z błogosławieństwa rosy urodzona,

Najdroższej niewinności blaskiem ozdobiona.

Wszystkie skarby stworzone, wszystkie co są Niebie,

Bóg przy Wcieleniu Swoim wyłożył dla Ciebie.

Serce, które Syn Boski drogo oszacował,

Kiedy Sam się jak w skarbcu koronę lokował.

Siedem Swych Darów Duch Święty jak drogie klejnoty,

W tej Świętej Arce złożył, wlał Anielskie cnoty.

Nad Boga i zbawienie nic szacowniejszego,

Bóg, zbawienie w tym Sercu, nad nie nic droższego.

Zjednaj nam Matko Łaskę, niech wieczny skarb mamy,

Niech w Sercu Twym jak w Niebie, Boga oglądamy.

Antyfona. Pobożnym sercem niebieskiego szukajmy Skarbu w Sercu Najświętszej Panny Maryi z Karmelu, abyśmy światowymi wzgardziwszy marnościami, wieczną zapłatę i skarb znaleźli, Jezusa Chrystusa.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najświętsza Panno Marya, Królowo Niebieska, Matko i ozdobo Karmelu, której Serce Syn Boski przy Wcieleniu Swoim przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy, którzy teraz Serce Twoje Najświętsze nabożnym sercem pozdrowiwszy, za Twoją poważną przyczyną wiecznego w niebie mogli być uczestnikami wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy.

Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Chwalcie Serce Maryi głośne Niebios Chóry,

Chwalcie Ojca Wiecznego, Serce Świętej Córy;

Święci, coście kochali na Karmelu Górze,

Serce Maryi głoście po Niebieskim Dworze.

Serce to Matki waszej ozdoby Karmelu,

Pośpieszajcie z pochwalą do miłości celu.

I my wszyscy Twe Serce Matko wychwalamy,

Boć z Niego niewymowne Łaski odbieramy.

Szkaplerz Najświętszy w ręce podany Szymona,

Łaska to Serca Twego, od piekła zasłona.

Przywilej dałaś wielki Swemu Karmelowi,

Przywilej Miłosierdzia podaj grzesznikowi.

Morze wszelkich Dobrodziejstw, Panno, Serce Twoje,

Zjednajże, niech wypłynie stąd zbawienie moje.

Antyfona. Przenajświętsze Serce Maryi, Chwałą Niebieską napełnione, objaśnij serca nasze, aby do wiecznej zmierzały światłości.

Wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Prymę.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy… itd. jak na Laudes.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, Przybytku wielkiego Boga;

Witaj Ucieczko zbawienia naszego.

Wszelkich Łask w Tobie Chrystus stolicę sfundował,

Tron Miłosierdzia Swego dla grzesznych zgotował;

Do Ciebie jak do portu dusze utrapione

Zmierzają, słusznym Boga Gniewem zastraszone.

Pięć fortec do ucieczki Bóg niegdyś naznaczył,

Lecz bezpieczniejszą w Sercu Maryi dać raczył.

Bije nas świat i ciało, bije szatan srogi,

Straszne Sądu Boskiego przerażają trwogi.

Wyzywają światowe marności do boju,

Gdzież? w tym Sercu Najświętszym szukamy pokoju.

Dajże nam Matko świętą w tym Sercu obronę,

Uproś wieczną po wojnie światowej koronę.

Antyfona. Jezu, Miłością Najświętszej Matki Twojej zapal serca nasze do osiągnięcia wiekuistej chwały.

Wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Tercję.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy… itd. jak na Laudes.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, Porcie żeglujących,

Witaj dobrej nadziei Kotwico tonących;

Wzbudza na nas światowe nawałności morze,

Żeglującym najświętsze zasępiało zorze.

Zatłumieni grzechowym zostajemy cieniem,

Lecz za Twoim do Portu trafimy promieniem.

Do Ciebie, jak do Arki śpieszymy Noego,

A szczęśliwie wypłyniem z morza burzliwego.

Nawa nasza grzechową falą skołatana,

Brzegu w Twym Sercu szuka, Matko Niebios Pana.

Dopomóż nam wypłynąć z świata nawałności,

A do Portu nie zbłądzić szczęśliwej wieczności.

Potop piekielny Matko niechaj od nas stroni,

Przez Serce Twoje ratuj w ostatecznej toni.

Antyfona. Błogosławione Serce Maryi, którego żadna pierworodnego grzechu nie dotknęła zmaza.

Wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Sekstę.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy… itd. jak na Laudes.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, Różo purpurowa,

Z której jak z rajskich kwiatów idzie wonność nowa,

Piękniejszaś nad Aniołów, nad cały ród żeński,

Wybrana Córo Nieba, kwiecie Nazareński;

Na niebie i na ziemi Tyś błogosławiona,

Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.

Piekło, szatan z swą mocą został zwyciężony,

Bóg Łaską Cię wywyższył, przez Miłość Wcielony.

O Różo Jerychońska! z piękności szczęśliwa,

Króla Niebios i ziemi ozdobo prawdziwa.

Serce Świętej Maryi, nadziejo Karmelu,

Ucieczko utrapionych, Skarbnico Łask wielu,

Niech z Tobą w święte cnoty, w miłość zakwitniemy

Z Bogiem w Niebios Przybytkach niechaj wiekujemy.

Antyfona. Jak róża między cierniem ozdobna, tak Serce Maryi między sercami ludzkimi najpiękniejsze, zbawienną wydaje wonność, Anielskiej niewinności kwitnie purpurą.

Wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Nonę.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy… itd. jak na Laudes.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, Niebo wyjaśnione;

Witaj żadnym obłokiem grzechu nie przyćmione.

Ty słońce jasne blaskiem Baranka na tronie,

Ty pogodny księżycu w Niebieskim Syjonie.

W Tobie światło zbawienne, w Tobie dzień bez cienia;

Bóg Ci Miłości Swojej udzielił promienia.

Eliasz niegdyś widział obłoczek z Karmelu,

Z ognia kolos na niebie widać w Izraelu.

Serce Maryi Niebo, Bóg jest w tym obłoku,

Dzień bez zachodu jasny, jutrzenka bez zmroku.

Obłok ten deszczem skropił serca ususzone,

Ognisty kolos wiedzie w kraje nieskończone.

Przez Serce Twoje obroń nas wiecznej ciemności,

Spraw Matko niech niebieskiej dojdziemy światłości.

Antyfona. Najświętsza Panno Marya, której Serce w niebieską opływa słodycz, zjednaj nam świętą ziemię miodem i mlekiem płynącą w Królestwie Wiekuistym.

Wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy… itd. jak na Laudes.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, tarczo nieskruszona,

Witaj meto zbawienna sercom naznaczona.

Ogromny czartu jesteś puklerz Jozuego,

Straszną gromisz potęgą wodza piekielnego.

Nieustraszone Serce Niebiańskiej Debory,

W Tobie mieszkał Duch Święty dla Twojej pokory.

Pod znakiem Twoim Wojska Święte tryumfują,

Zwycięskie Męczennicy swe laury gotują.

Strzała Miłości Boskiej Ciebie przeraziła,

Męka Jezusa mieczem boleści przebiła.

Broń potężną w Twym Sercu, Matko, widzim miecze,

Toć piekielny wojownik już z placu uciecze,

Niech Twe Serce w ostatniej tarczą będzie wojnie,

Niech z Bogiem wiecznie żyjem na ziemi spokojnie.

Antyfona. Jezu najpotężniejszy Hetmanie, przez Serce Matki Twojej prosimy Cię, dodaj nam serca przeciwko piekielnym potęgom.

Wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Kompletę.

Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,

Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.

Nawróć ku Tobie serca, Boże nieskończony,

Oddal miecz Gniewu Twego na nas zaostrzony.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Witaj Serce Maryi Bogu ulubione,

Duchowi Najświętszemu witaj zaślubione.

Ogniem Miłości pałasz Jezusa kochanie,

Wesele Rajskie, Świętych ukontentowanie.

Przed wieki Cię Bóg obrał Sobie za stolicę,

Wszelkiej Łaski grzesznikom w Tobie dał krynicę.

Miodem płynąca ziemio, źródło wód żyjących,

Fontanno niewinności, laurze wojujących.

Jedyna w utrapieniu grzeszników pociecho,

Do Ciebie płaczu pełne posyłamy echo.

Serce Królowej Nieba, Boskie pomieszkanie,

Z Tobą niech wieczne mamy w Niebie królowanie.

V. Jezu! Serca Maryi przedziwna miłości.

R. Przez Serce Matki Twojej daj wieczne radości.

Antyfona. Przenajświętsze Serce Maryi, przez zasługi Twoje, daj nam skruszonym sercem za grzechy pokutować, pokornie i szczerze Bogu służyć, a potem wieczną osiągnąć Miłość Jezusa Chrystusa.

Wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami tak jak na Jutrznię.

 

 

Szkaplerz

 

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny Szkaplerza Świętego.

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Maryo, w sukienkę ciała ludzkiego Syna Boskiego przybierająca,

Święta Maryo, któraś własnymi Rękami Sukienkę Synowi Boskiemu utkała,

Święta Maryo, któraś Św. Szymonowi Stokcjuszowi Szkaplerza Świętego Sukienkę z Nieba dała,

Święta Maryo, któraś przy oddaniu tej Sukienki rzekła, że każdy ją noszący wiecznego ognia cierpieć nie będzie,

Święta Maryo, jako Najświętsza Rebeko, największych grzeszników w Sukienkę Szkaplerza przybierająca i do błogosławieństwa wiecznego ich prowadząca.

Święta Maryo, Niewiasto mocna, dwojakie szaty domowym swoim w Szkaplerzu Świętym rozdająca,

Święta Maryo,  mądra Abigail od góry Karmelu, grzesznych Nobalów przed mieczem Sprawiedliwości Boskiej zasłaniająca,

Święta Maryo, Sukienką Szkaplerza Świętego marnotrawnych synów okrywająca,

Święta Maryo, koronką Szkaplerza Świętego dusze z mąk czyścowych wyciągająca,

Święta Maryo, Szkaplerzem Świętym jak tarczą mocną piersi nasze od impetów czartowskich zastawiająca,

Święta Maryo, Chwało Libanu i ozdobo Karmelu,

Święta Maryo, między sobą i najmilszym Synem swoim nas w Szkaplerzu Świętym trzymająca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Módlmy się: Boże, który Najbłogosławieńszej zawsze Panny i Matki Twojej Maryi osobliwszym tytułem Karmelu zakon ozdobiłeś, uczyń miłościwie, abyśmy którzy wspomnienie Jego uroczystością obchodzimy, Szkaplerza Świętego uzbrojeni bronią do wiecznego wesela przyjść zasłużyli! Przez Ciebie Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym społecznie, na wieki wieków. Amen.

Lub:

Boże, któryś nas pod skrzydła Obrony Świętej Matki Syna Twego zgromadzonych, do zapłaty niebieskiego powołania zapalasz, oczyść miłościwie serca nasze, a wiej w nie obfitą Łaskę wytrwania w służbie Twojej i Najświętszej Panny, Matki Syna Twego, aby za Obroną Jej i Ratunkiem, cośmy z Daru Twego postanowili, dopełnić mogli, i nasze przedsięwzięcia do skutku przywiódłszy, nagrodę którąś trwającym w Tobie obiecał, otrzymali. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania o Sercu Najświętszej Panny Maryi z góry Karmelu

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Serce Maryi, Serca Jezusowego kochanie, módl się za nami!

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu ku któremu miłością pałał Eliasz Prorok,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu przed wieki obrane,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu przed Poczęciem Maryi, Bogu ulubione,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, któremu Duch Przenajświętszy zaćmił,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu pod Opiekę Świętemu Józefowi oddane,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu ożywiające,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, w którym przy ostatnim życia terminie, żyją serca nasze,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu Anielskiej niewinności pełne,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu według Serca Boskiego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu mieczem boleści przebodzone,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu przy Męce Jezusa zasmucone,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu po Zmartwychwstaniu Pańskim dziwną radością napełnione,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu umacniające słabości nasze,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu całe w Bogu zatopione,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, w którym się nie znalazła zdrada,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, w którym Bóg mieszkał,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, z którego Krwi Duch Przenajświętszy uformował Ciało Jezusowe,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, z którego życie wieczne pochodzi,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu gotowe czynić Wolę Boską,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu najpokorniejszej Służebnicy Pana,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu Oblubienicy Ducha Przenajświętszego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu w samem Poczęciu Niepokalanym Bogu uświęcone,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu wszelkimi Łaskami ozdobione,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Świątnico Trójcy Przenajświętszej,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Depozycie siedmiu Darów Ducha Świętego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Klejnocie nieoszacowany,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Perło najdroższa,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Tarczo złota,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Miasto Króla wielkiego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Zamku, w który wszedł Jezus,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Przyczyno świętego pokoju,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Forteco, której bronił Pan Zastępów,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Namiocie hetmana niezwyciężonego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Katedro nauczyciela Niebieskiego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Szkoło wszystkich cnót,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Reguło życia chrześcijańskiego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Pociecho rozpaczających,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Apteko lecząca dusze nasze,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Zegarze, który Duch Święty regulował,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Cysterno Betlejemska wód ożywiających,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Źródło chłodzące dusze w czyśćcowych upałach,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Fontanno czystości,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Zbiorze Łask nadprzyrodzonych.

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Zwierciadło Panieńskiej niewinności,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Drogo do świętej prowadząca ojczyzny,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Przepaść pokory,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Pustynio, w której Bóg i cnota mieszka,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Kotwico dobrej nadziei,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Morze Łask Boskich,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Porcie tonących,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Tablico Boskim Prawem zapisana,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Trybunale, w którym Miłosierdzie przewodniczy,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Księgo siedmioma pieczęciami Ducha Świętego zapieczętowana,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Księgo, w której imiona przeznaczonych zapisane,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Księgo rodzaju Jezusa Chrystusa,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Pałacu Króla Przedwiecznego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Skało Mojżeszowa, wydająca zbawienne wody duszom upragnionym,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Nawo, w którą wstąpił Jezus,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Raju, do którego wąż piekielny nie ma przystępu,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Cząstko z Bogiem złączona,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Raju Świętemu Eliaszowi powierzony,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Gwiazdo regulująca nawę życia naszego,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Księżycu w pełni Łask uświęcających,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Magnesie zatwardziałe serca ciągnący,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Pochodnio Miłością Chrystusową zapalona,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Znaku wielki na Niebie, w którym mieszkał Chrystus,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Cudo Aniołów,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Domie szczęśliwej wieczności,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Przykładzie cnót świętych,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Obrazie Dobroci Boskiej,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Manno wszelką słodycz w sobie zawierająca,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Ofiaro najmilsza Bogu,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Ogrodzie zamknięty,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Wirydarzu, w którym Oblubieniec Niebieski rozkosz znajduje,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Różo zbawiennym ozdobiona rumieńcem,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Jutrzenko dzień szczęśliwy przepowiadająca,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Słońce, w którem obraz wyrażony Boga—człowieka,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Serc naszych Meto,

Serce Najświętsze Panny Maryi z Góry Karmelu, Serc naszych Ucieczko,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Pod Obronę Serca Twojego uciekamy się,  Święta Matko i Ozdobo Karmelu, prosimy Cię, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód, przez zasługi Syna Twojego, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Który wszystkie skrytości serc naszych przenikasz, daj nam, abyśmy Tobie i Sercu Matki Twojej Najświętszej, czystym i szczerym uczuciem służyli, wszystkie ciemności grzechów z serc naszych wyruguj, a napełnij Łaską oświecającą, daj wolę stateczną i nieodmienną w usługach Twoich; prosimy Cię przez zasługi Serca Najświętszej Matki Twojej, oddal od myśli naszych skłonność do przestąpienia Przykazań Twoich, a tak ożyje serce nasze z Tobą w Niebie na wieki: który żyjesz i królujesz z Duchem Świętym w wiekuistej chwale.

R. Amen.

 

 

Szkaplerz

 

 

Rozmyślanie z modlitwą na uroczystość Szkaplerza Świętego

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

Święty Dionizy Areopagita, który po swym nawróceniu przez Pawła w Atenach, poszedł był do Jeruzalem oglądać Maryę, spojrzawszy na tę Matkę Bożą, Jej powagą i wdziękiem zachwycony, zawołał: «gdyby mnie wiara nie uczyła inaczej, myślałbym, że Marya Bogiem. Takim blaskiem Chwały Miłość Boża i Łaska Boża, odziały Maryę.

O jakże słusznie do Ciebie, Maryo! woła Bernard Święty: «Odziałaś słońce, słońce Cię odziało. Ach i nas to słońce odziać bardzo pragnie! Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa,» woła Apostoł. Ale któż nas oblecze w tę «zbroję światłości?” Nikt inny, tylko Ty, Maryo! boć do Matki należy oblekać Swe dziatki: a zbroi tej zwycięskiej bardzo nam potrzeba, bo bój nieustanny. O Maryo! bardzo nam potrzeba promiennych szat Twoich, od których blasku mieszkance ciemności wnet pierzchną. Odziej nas słońcem  któremiś odziana!

Wysłuchała Marya tej modlitwy naszej: obleka nas niewidomym oku ludzkiemu słońcem, słońcem Łaski Bożej; a na znak widomy daje nam znak z Nieba, Szkaplerz Święty, to znamię wybranych Jej dzieci. Kto znamię to z uczuciem synowskim przyjmie i zachowa, Marya będzie mu Matką w życiu i przy śmierci; będzie mu ochłodą w cierpieniach, mocą w przeciwnościach, światłem w ciemnościach, pomocą w drodze tego żywota, zwycięstwem zawsze, a przy śmierci wieńcem.

O Matko nasza! któż po Jezusie Synu Twoim taką pieczą otacza ród ludzki, jak Ty, Maryo! Strzeżesz wierne, aby się nie zachwiali, strzeżesz grzeszniki, aby się nawracali; strzeżesz święte, aby się coraz więcej uświęcali. A cudownym znakiem Szkaplerza Św., na duszy naszej kładziesz pieczęć Twoją, aby szatan Imię Twe ujrzawszy, uciekał przed nim jak złodziej przed słońcem.

Przez całe życie nasze, szatani czyhają na dusze nasze, jako lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł. Ale przy śmierci naszej chytrość i wściekłość jego wzmaga się okrutnie. «Piekło ze spodku ruszyło się na spotkania przyjścia twego, mówi Izajasz, i walczyć będzie na cię pokusami większymi jak były za żywota twego; i staną się te pokusy jako olbrzymy”. Na tę walkę, na ten ból stanowczy Marya Matka uzbraja nas, dając Szkaplerz Święty z Jej Świętym Imieniem,  od którego czarty tak znikają jakby wosk od Ognia! Przeto, ty duszo moja! Imieniem Maryi naznaczona, nie bój się umierać: bo Najświętsza Panna dusze konających sama przyjmuje, a nie tylko je przyjmuje, nie tylko je wspiera, lecz nadto sama przeciw nim wybiega. O duszo moja! ze Szkaplerzem na piersiach, a z Maryą w sercu nie lękaj się śmierci!

Oto do Ciebie zda się, mówi Marya: «dla czegóż do mnie należąc umierać się boisz?» Marya i do Ciebie, jak do Św. Jana Bożego z wielką trwogą umierającego, jeśli zechcesz, przy konaniu powie: «ja w godzinę śmierci nie opuszczam wiernych sług moich.»

Ach, Maryo! wiem, że nie opuszczasz wiernych sług Twoich, ale ze mną sługą niewiernym co będzie? O Maryo! spraw to najpierw, abym Ci był wiernym; weź to serce moje, i nie oddawaj mi go, choćbym się go napierał, choćbym je wydzierał Tobie. Wejdź w to serce moje: i nie wychodź z niego, choćbym Cię wypędzał; aby kiedykolwiek śmierć przyjdzie, a z nią piekło całe; ujrzawszy Cię w mym sercu, piekło pierzchnęło, a śmierć mi się stała słodką, jak Imię Twoje i Twojego Syna. Dla czci Imienia Twojego przy wyjściu duszy mojej z tego świata, zabiegnij jej i przyjmij ją. Pani! pociesz ją Świętą Twarzą Twoją, bądź Jej Drogą i Bramą Niebieską. Uproś jej światłość wiekuistą i pokój na wieki! Amen.

 

 

Szkaplerz

 

 

Koronka do NMP Królowej Szkaplerza Świętego

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Zawierająca rozpamiętywanie siedmiorakiego wylania Najświętszej Krwi Pana Jezusa, i tyleż radości Najświętszej Panny Maryi.

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

Pieśń przed rozpoczęciem Koronki

 1. O Matko ukochana, * Dziewico wybrana, * Od wieków przejrzana; * Maryo! módl się dziś za nami.
 2. Ciebie nad Serafiny, * Bez zmazy Ewinej, * Chciał mieć Bóg Jedyny; * Maryo! módl się dziś za nami.
 3. Ciebie przy niewinności, * Panno przy płodności, * Obrał Bóg wieczności, * Maryo! módl się dziś za nami.
 4. Grzesznych Orędowniczko, * Niebieska dziedziczko, * Łask Boskich Skarbniczko, * Maryo! módl się dziś za nami.
 5. Stwórcę Swego nosiła, * Bez bólu zrodziła, * Nas smutnych zbawiła! * Maryo! módl się dziś za nami.
 6. Uproś z grzechów powstanie, * Łaski pozyskanie, * W Niebiesiech Mieszkanie; * Maryo! módl się dziś za nami.
 7. Bądź przy Sądzie obroną, * Szkaplerza zasłoną, * Bądź w Niebie koroną; * Maryo! módl się dziś za nami.

Po odśpiewaniu powyższej pieśni, Promotor czyta na głos następującą intencję:

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, na wysławienie Przenajświętszej Maryi Panny, odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie tę Koronkę, ofiarując ją: za podwyższenie Kościoła Świętego Katolickiego, za Najwyższego Pasterza N. ze całym Duchowieństwem, o pokój i zgodę Panów chrześcijańskich, za wykorzenienie błędów i nawrócenie niewiernych, za grzeszników zatwardziałych i pokutować niechcących, na koniec za wszystkich wiernych żywych i umarłych. W szczególności zaś… (tu wymienić intencję szczególną).

Intencje szczególne (Z których się co dzień jedną wymienia)

 1. Za przyjaciół, dobrodziejów, fundatorów, tak żyjących jako i zmarłych;
 2. Za braci i siostry Szkaplerza Świętego, tak żyjących jako i zmarłych;
 3. Za rodziców, rodzeństwo i krewnych, tak żyjących jako i zmarłych;
 4. Za nieprzyjaciół i prześladowców;
 5. Za więźniów i w utrapieniu będących;
 6. Za chorych i konających,
 7. Za dusze wiernych zmarłych.

Albo w potrzebach nadzwyczajnych:

 1. O uproszenie pokoju, deszczu, pogody, urodzajów,
 2. O odwrócenie chorób, pomoru, głodu, wojny lub innej klęski itp.
 3. Albo za szczególnego konającego lub umarłego, w utrapieniu będącego (wymienia się imię).

Antyfona. O Marya czysta Dziewico, porodziłaś Królewicza, niebieskiego Dziedzica, porodziłaś Go bez boleści, zbaw nas smutku i żałości, Zdrowaś bądź Marya. (trzy razy powtórzyć)

Antyfona

Przybądź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić, któryś przez różność języków wszelkie narody do jedności świętej wiary zgromadził. Amen.

 

1 Pacierz na pamiątkę wylania Krwi Pana Jezusa przy Obrzezaniu Jego 1 Ojcze nasz…

 

Hymn

Jezu, świata Zbawicielu, * Dusz naszych Odkupicielu, * Przez Twe Święte Obrzezanie, * Oddal od nas złe rozkosze.

Lub:

Jezu przez Twe Obrzezanie * I krwi Najświętszej wylanie * Znieś wyniosłe, daj pokorne * Serce, a w złem nie uporne.

Jezu, przez Twe w niewinnym wieku Obrzezanie, * Racz w sercu moim zgładzić światowe kochanie.

Módlmy się:  O Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez Twoją Boleść, którąś miał przy Obrzezaniu Twoim, wyniszcz we mnie (w nas) złe rozkosze i namiętności cielesne. Amen.

 

Na pamiątkę Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi.

 

10 Zdrowaś Marya…, a na końcu dodać raz: Chwała Ojcu…

Hymn

Najświętsza Matko, w niezmiernych radościach, * Gdyś Boga w czystych poczęła wnętrznościach, * Daj w Bogu liczyć szczęśliwe godziny, * Z Twojej przyczyny.

Lub:

Maryo, Matko Jedyna, * Przez Wcielenie Twego Syna * Uproś grzesznym bojaźń pańską, * Wiernym miłość chrześcijańską.

Wesele Twoje Panno z Poczęcia czystego, * Niech sprawi, byś prośba za mną Syna Twego, * Aby mi przez bolesne Swoje Obrzezanie, * Raczył dać rozum na grzechów poznanie.

Módlmy się: O Panno najczystsza! i Matko Boga, Najświętsza Maryo, proszę (prosimy) Cię przez oną niewymowną radość Twoją, którąś miała, kiedyś Syna Bożego poczęła, przyczyń się za mną grzesznikiem(cą) (za nami grzesznymi), aby Pan nasz Jezus Chrystus, przez Swoje bolesne i niewinne Obrzezanie raczył mnie (nas) oczyścić od  grzechu pychy, a przyozdobić cnotą pokory i umocnił Darem Ducha Świętego Bojaźni Pańskiej. Amen.

 

 1. 1 Pacierz na pamiątkę krwawego potu Pana Jezusa w Ogrójcu. 1 Ojcze nasz…

 

Hymn

Jezu Źródło wszech słodkości! * Jedyna nasza miłości! * Przez Twoje Krwawe pocenie, * Daj nam grzechów odpuszczenie.

Lub:

Jezu mdlejący w Ogrójcu, * Modlący się Bogu Ojcu, * Przez krwawe potu strumienie * Daj łakomstwa obrzydzenie.

Jezu, przez pot w Ogrójcu, któryś miał z przykrością * Wzbudź proszę żal sercu za grzechy z gorzkością.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste! proszę (prosimy) Cię przez Twój krwawy pot w Ogrójcu wylany, daj mi (nam), aby to rozpamiętywanie Męki Twojej było mi (nam) źródłem obfitych łez wylania. Amen.

 

Na pamiątkę radości Panny Maryi, gdy Elżbietę Świętą nawiedzała

 

10 Zdrowaś Marya…, a na końcu dodać raz: Chwała Ojcu…

Hymn

Gdyś nawiedzała Elżbiety cne progi * Niosłaś w żywocie świata okup drogi, * W wnętrznościach matki Jan się rozkoszuje, * Skacze, raduje.

Lub:

Marya nawiedzająca * Elżbietę, Jana ciesząca, * Uproś mi dar usłużności * Ku bliźnim z Boskiej Miłości.

Niech wesele Twe, Panno z Elżbiety widzenia, * Zjedna mi Łaski, zdolne na bycia zbawienia. * Ufam, iż Jezusa proszę; przez pot krwawy, * Sprawisz to, iż dla Ciebie będzie mi łaskawy.

Módlmy się: O Panno ze wszystkich najpokorniejsza i Matko Boża najgodniejsza! proszę (prosimy) Cię, przez ową niewymowną radość, którąś miała, gdyś Elżbietę Świętą nawiedzała, przyczyń się za mną (nami) grzesznym(ą)/grzesznymi/ do Syna Swego Najmilszego, aby przez krwawy Swój pot w Ogrójcu wylany, raczył mnie (nas) oczyścić od grzechu łakomstwa, a przyozdobić cnotą ubóstwa i umocnić Darem Ducha Świętego pobożności. Amen.

 

 1. 1 Pacierz na pamiątkę ubiczowania Pana Jezusa. 1 Ojcze nasz…

 

Hymn

Jezu nad słońce jaśniejszy, * Nad pełny księżyc piękniejszy, * Przez Twe srogie Biczowanie, * Odpuść nam winne karanie.

Lub:

Jezu przez Twe Biczowanie * I Krwi okrutne wylanie * Daj mi serce proste, czyste, * Grzechy ciała odpuść Chryste.

Jezu, przez bicze Twoje, proszę moja wina, * Niech nie będzie wiecznego karania przyczyna.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! przez okrutne i srogie Ciała Twego Najświętszego Biczowanie, daj mi (nam) w niniejszym żywocie za grzechy moje (nasze) Ojcowskie Twoje karanie i poprawę żywota mojego (naszego). Amen.

 

Na pamiątkę radości Najświętszej Maryi Panny, którą miała przy Narodzenia Pana Jezusa.

 

10 Zdrowaś Marya…, 1 Chwała Ojcu…

Hymn

Dla pociech Matko! z Narodzenia Syna, * Prosim niech Twoja sprawi to przyczyna, * By się rodziło synów dobrych wiele, * W Świętym Kościele.

Lub:

Maryo, przez Narodzenie * Syna Twego, niech sumienie * Mam z Bogiem ściśle złączone, * Złą myślą nie zarażone!

Dla wspomnienia wesela z Narodzenia Boga, * Ufam Panno, iż Ciebie wzruszy moja trwoga, * Że prosić Syna będziesz, iż On me karanie, * Przyrzeknie we mnie zgładzić przez Swe Biczowanie.

Módlmy się: O Panno najczystsza i Matko Boża najgodniejsza, proszę (prosimy) Cię przez ową niewymowną Radość Twoją, którąś miała, gdyś Syna Bożego porodziła, przyczyń się za mną grzesznym/grzeszną (nami grzesznymi), aby przez Jego okrutne Biczowanie, raczył mnie (nas) oczyścić od grzechu nieczystości, a przyozdobić cnotą czystości i umocnić Darem Ducha Świętego bojaźni Pańskiej. Amen.

 

 1. 1 Pacierz na pamiątkę cierniem ukoronowania Pana Jezusa. 1 Ojcze nasz…

 

Hymn

Jezu Królu Panie miły, * Świata, piekła, ciała, siły, * Tyś starł przez Twe cierniowanie, * Daj nam z Tobą królowanie.

Lub:

Jezu cierniową koroną * Zraniony — bądź mi obroną. * Wybaw od zazdrości grzechu * I od szyderskiego śmiechu.

Przez Rany, które Głowie Twej zadało ciernie, * Spraw  Jezu, niech me serce miłuje Cię wiernie.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! proszę (prosimy) Cię przez okrutne korony cierniowej na Głowę Twoją Świętą wciśnienie, wpój w serce moje (serca nasze) ustawiczne Męki Twojej rozmyślanie. Amen.

 

Na pamiątkę radości Najświętszej Panny Maryi, gdy trzej królowie dary Panu Jezusowi ofiarowali.

 

10 Zdrowaś Marya…, 1 Chwała Ojcu…

Hymn

Gdyś złoto, mirrę, kadzidło widziała, * Dary Trzech Mędrców, z tegoś Radość miała; * Twa niech Opieka włada nad królami, * Chrześcijanami.

Lub:

Maryo! Trzech Królów dary, * Dane Synowi ofiary, * Przyjmując, zjednaj nam stale, * Trwać przy Boskiej czci i chwale.

Przez wesele z oddania Królów czci Synowi, * Racz uprosić, proszę, Panno grzesznikowi, * Abym przez wtłoczenie cierniowej korony, * Nigdzie żadnej nie szukał, jak w Niebie obrony.

Módlmy się: O Panno najczystsza, Matko Boga Przenajświętsza! proszę (prosimy) Cię przez ową niewymowną Radość Twoją, którąś miała, gdy się Trzej Królowie Synowi Twojemu kłaniali i dary Mu ofiarowali; przyczyń się za mną grzesznym/grzeszną (za nami grzesznymi), aby przez bolesne Jego koronowanie raczył mnie (nas) oczyścić od grzechu pychy, a przyozdobić cnotą pokory i umocnić Darem Ducha Świętego umiejętności. Amen.

 

 1. 1 Pacierz na pamiątkę obnażenia z szat Pana Jezusa. 1 Ojcze nasz…

 

Hymn

Jezu! prawdziwa światłości, * Żywe źródło dusz jasności; * Przez wstydliwe obnażenie, * Daj nam świata pogardzenie.

Lub:

Jezu krzyżem obciążony, * Żółcią, octem napojony, * Daj mi trzeźwą wstrzemięźliwość, * W znoszeniu krzyżów cierpliwość.

Obnażenie Twe, Jezu niech mych nieprawości, * Zakryciem będzie, proszę w Sąd Twej surowości.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! przez owe wstydliwe i bolesne z szat Twoich obnażenie, gdyś do krzyża miał być okrutnie przybity, daj mnie grzesznemu/ grzesznej (nam grzesznym) wyzuć się ze złych namiętności i szatę miłości rzeczy ziemskich złożyć, abym się mojej (abyśmy swojej) własnej woli zaprzeć zdołał(a, zdołali). Amen.

 

Na pamiątkę radości Najświętszej Panny Maryi, gdy Syna Swego Pana Jezusa w kościele znalazła.

 

10 Zdrowaś Marya…, 1 Chwała Ojcu…

Hymn

Z znalezionego jaka radość Syna, * Tobie, o Matko! Twoja też przyczyna, * Niech Kościołowi wróci sprośne syny, * Z nimi cnót czyny.

Lub:

Maryo smutna ze stracenia * I radosna z znalezienia * Syna swojego w kościele, * Spraw, bym prawdę mówił śmiele.

Przez radość, którąś miała Panno z znalezienia Syna, * Proszę, niech odpuszczona będzie moja wina. * Na sądzie za Twą prośbą niech znajdę zgładzenie * Grzechów, przez Jezusowe przykre obnażenie.

Módlmy się: O Panno najłaskawsza i najczystsza Matko Boga wybrana! proszę (prosimy) Cię przez ową niewymowną radość Twoją, którąś miała znalazłszy Syna Swego w kościele między doktorami, przyczyń się do Niego za mną grzesznikiem (za nami grzesznymi), aby przez sromotne z szat Swoich obnażenie, raczył mnie (nas) oczyścić od grzechu obżarstwa, a przyozdobić cnotą wstrzemięźliwości i umocnić Darem Ducha Świętego Prawdy. Amen.

 

 1. 1 Pacierz na pamiątkę przybicia do krzyża Pana Jezusa. 1 Ojcze nasz…

 

Hymn

Krzyż Krew ostatnią wytoczył, * Którą Zbawiciel świat zbroczył; * W Pięciu Ranach me zbawienie, * Przez Twe Jezu Odkupienie.

Lub:

Jezu przez Twoje przybicie * Do krzyża i Krew obficie * Z Rąk i Nóg wylaną — proszę * Niech bez gniewu krzywdy znoszę.

Jezu trzykroć padając pod krzyżem zemdlony, * Niech będę za Twą Łaską z grzechów wydźwigniony.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego i  Odkupicielu świata, przez srogie Ciała Twego Najświętszego do krzyża przybicie, przebij miłością i bojaźnią serce moje (serca nasze), abyś(my) je pospołu z duszą moją (naszą) w czystości zachował (zachowali). Amen.

 

Na pamiątkę radości Najświętszej Maryi Panny, którą miała ze Zmartwychwstania Syna Swego, Pana Jezusa.

 

10 Zdrowaś Marya…, 1 Chwała Ojcu…

Hymn

Przez tę pociechę, którąś w Zmartwychwstaniu, * Boga-Człowieka miała, o zjednanie * Prosim Cię, Matko, byśmy w Bogu żyli, * Tobie służyli.

Lub:

Marya pełna radości, * Gdy Syn zmartwychwstał w całości. * Uproś nam z grzechów powstanie * I podobne zmartwychwstanie.

Któraś się radowała z Syna Zmartwychwstania, * Proszę Cię przez radosne z tej miary wzdychania, * Niech Jezus przez przybicie do krzyża okrutne, * Oderwie mnie od świata, da życie pokutne.

Módlmy się: O Panno najłaskawsza, Matko Boża najszlachetniejsza, proszę (prosimy) Cię przez ową niewymowną radość Twoją, którąś miała, gdyś Syna Twego Zmartwychwstałego widziała; przyczyń się za mną grzesznym/grzeszną (nami grzesznymi), aby przez Jego okrutne ukrzyżowanie był(a) (byliśmy) oczyszczony(a, oczyszczeni) od grzechu gniewu, a przyozdobiony(a) (przyozdobieni) cnotą cierpliwości i umocniony(a) (umocnieni) Darem Ducha Świętego męstwa. Amen.

 

 1. 1 Pacierz na pamiątkę przebicia Boku Pana Jezusa. 1 Ojcze nasz…

 

Hymn

Serce skąd Krew, Woda płynie, * Ratuj mnie w śmierci godzinie, * Niech w Tym Sercu zatopiony, * Życia wiek będzie skończony.

Lub:

Jezu włócznią przez mordercę * Otworzone mając Serce, * Daj w Nim miłosne schronienie * Duszy i ciała zbawienie.

Przez Ranę, którąć Jezu uczyniła włócznia, * Proszę, niech mnie Twa łaska we wszystkim umacnia.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! przez przebodzenie głębokie Boku i Serca Twego Przenajświętszego, daj sercu memu (sercom naszym) ustawicznie i gorące Ciebie miłowanie. Amen.

 

Na pamiątkę radości Najświętszej Panny Maryi, którą miała przy Swoim Wniebowzięciu.

 

10 Zdrowaś Marya…, 1 Chwała Ojcu…

Hymn

 1. Królowo świata! gdyś już z Bogiem w niebie, * Weź nas prosimy sług Twoich do Siebie: * Niech z Tobą, Pani, staniem po prawicy * My służebnicy.
 2. A my Cię za to, Panno nad pannami! * Wychwalać będziem sercem i ustami; * Gdzie Ojciec z Synem i Duchem społecznie, * Króluje wiecznie.

Lub:

Maryo, przez radość onę. * Gdy Ciało Twoje złączone * Z Duszą Najświętszą jest w Niebie, * Daj kochać Boga i Ciebie.

Przez radość, którąć miała na Duszy i Ciele, * Gdy Cię w niebo zabrało Aniołów tak wiele, * Uproś mi, proszę, Panno niech mnie Syn Twój broni, * Przez Bok, włócznią przekłuty, Łaską Swą w złej toni. Amen.

Módlmy się: O Panno najświętsza i najpokorniejsza Matko Boża, proszę (prosimy) Cię przez ową Radość Twoją, którąś miała, gdyś do Nieba z Duszą i Ciałem była wzięta, przyczyń się za mną grzesznym/grzeszną (nami grzesznymi) do Syna Twego, aby przez bolesne i okrutne Boku Swego Świętego otworzenie, raczył mnie (nas) oczyścić od grzechu lenistwa, a dać cnotę nabożeństwa i umocnić Darem Ducha Świętego Mądrości. Amen.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo. Wierzę w Boga Ojca…

3x Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.

 

Antyfona, oprócz Wielkanocy

Bądź pozdrowiona Królowo Niebieska, Matko Miłosierdzia, żywocie, słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiona! Do Ciebie wołamy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy na tym padole płaczu. A przetóż Ty, Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy obróć na nas, a Jezusa, który jest Błogosławiony Owoc Żywota Twego, racz nam po tym wygnaniu pokazać. O łaskawa, o litościwa, o najsłodsza Panno Maryo, módl się za nami do Syna Twego. Amen

V. Racz nam dać, Święta Panno, abyśmy Cię godnie chwalili.
R. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże! który nas pod skrzydła Obrony Świętej Matki Syna Twego zgromadzonych do zapłaty niebieskiego powołania zapalasz, oczyść miłościwe serca nasze, a wlej w nie obfitą Łaskę wytrwania w służbie Twojej i Najświętszej Panny Matki Syna Twego, aby za Obroną Jej i ratunkiem, cośmy z Daru Twego postanowili, wypełnić mogli, i nasze przedsięwzięcia do skutku przywiódłszy, nagrodę, którąś trwającym w Tobie obiecał, otrzymali. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jeżeli Koronka za zmarłych tylko ofiarowaną była, zaraz po Antyfonie „Bądź pozdrowiona…”, rozpocząć Litanię Loretańską o NMP, str. , po której należy zakończyć modlitwą:

Boże, Dawco odpuszczenia i miłośniku ludzkiego zbawienia, prosimy łaskawości Twojej, abyś naszego zgromadzenia braci, siostry, rodzinę, dobrodziejów, którzy z tego świata zeszli, za przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Panny i Wszystkich Świętych, do uczestnictwa zbawienia wiecznego przyjąć raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Od Niedzieli Zmartwychwstania aż do popołudnia soboty przed Świętą Trójcą, zamiast Antyfony: „Bądź pozdrowiona…”, śpiewa się stojąc następującą:

Antyfona przez czas Wielkanocny.

Wesel się Królowo Niebieska. Alleluja.

Bo któregoś godna była nosić w żywocie. Alleluja.

Już Zmartwychwstał jako był powiedział. Alleluja.

Módl się za nami grzesznymi. Alleluja.

Lub:

Królowa Niebieska, wesel się, Alleluja.

Albowiem, któregoś zasłużyła nosić, Alleluja

Już Zmartwychwstał jako powiedział, Alleluja,

Módl się za nami do Boga, Alleluja.

V. Wesel się i raduj się Panno Marya, Alleluja.

R. Bo Zmartwychwstał Pan prawdziwe, Alleluja.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, spraw prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryę otrzymali wesele wiecznego żywota. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

Ofiarowanie Koronki.

Racz przyjąć od nas niegodnych, Panie Boże wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny! tę Koronkę, którą ja niegodny(a) (niegodni) ofiaruję (ofiarujemy) na cześć i chwałę Imienia Twego Świętego, i na pamiątkę okrutnej Męki i siedmiorakiego wylania Krwi Najmilszego Syna Maryi; także na pamiątkę Siedmiu Radości Panny Maryi i na cześć i uwielbienie Świętego Józefa, Świętego Michała Archanioła i Aniołów Stróżów naszych; ku czci Św. Eliasza i Elizeusza, Św. Szymona, Św. Wojciecha, Św. Cyryla, Św. Eufrozyny, Św. Marii Magdaleny i na cześć Wszystkich Świętych Twoich. Raczże też przyjąć, proszę (prosimy) Cię, za wszystkie ciężkie i niezliczone grzechy moje (nasze), także za wszystek Kościół Święty Katolicki i wszystkie stany jego, za rodziców, braci i siostry, za dobrodziejów żywych i umarłych, za chorych, w smutku będących jako też i za wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół naszych; za niemocnych i w smutku zostających; za wszystkie dusze czyśćcowe, aby wszystkim żyjącym i umarłym, ta Koronka była pożyteczną ku otrzymaniu Łaski Świętej Twojej i żywota wiecznego. To niechaj za przyczyną Twoją, Panno i Matko Miłosierdzia, otrzymamy od Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny i do Świętych Patronów.

Proszę Cię, o Najchwalebniejsza i Błogosławiona Panno Maryo, Matko Zbawiciela naszego! Przez siedmiorakie Krwi wylanie Jego, i przez Siedem Radości Twoich: przyczyń się za nami, aby Jezus Chrystus, Syn Twój miły, raczył ode mnie niegodnego tę Koronkę miłosiernie przyjąć. Proszę też Was Świeci Mieszkańcy Niebiescy, Święty Michale Archaniele i Ciebie Święty Aniele Stróżu mój, i Was Święci Eliaszu i Elizeuszu, Św. Szymonie Stokcjuszu, Św. Wojciechu, Św. Anielo Męczenniczko, Św. Cyrylu, Św. Eufrozyno, Św. Mario Magdaleno, Św. Mario Egipcjanko, przyczyńcie się za mną grzesznym; abym był przez Was wysłuchany; i za tymi, za których tę Koronkę odprawuję, aby mnie i im posłużyła ku otrzymaniu Łaski i Pomocy Boskiej: abyśmy wzgardziwszy wszystkie rzeczy ziemskie, w samym Krzyżu Fana Jezusa upodobanie mieli, a dobrze skończywszy bieg żywota naszego, żebyśmy ze wszystkimi we Wierze Katolickiej zmarłymi i z Wami pospołu, Oblicze Zbawiciela naszego oglądać mogli. Amen.

MODLITWA.

Boże! któryś Tajemnice Wiary Świętej przy chwalebnym Jednorodzonego Syna Twego Przemienieniu, świadectwem Ojców Świętych umocnił, przysposobienie nas za Synów Twoich głosem spuszczonym z obłoków cudownie oznaczył; dozwól łaskawie, abyśmy tego Króla Chwały współdziedzicami i Wiekuistej Chwały uczestnikami stać się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na ostatnich paciorkach w Koronce należy zmówić: trzy Ojcze nasz i Zdrowaś Marya, raz Chwała Ojcu… na cześć Trójcy Przenajświętszej, na podziękowanie Bogu Ojcu za stworzenie, Bogu Synowi za odkupienie, Bogu Duchowi Świętemu za oświecenie.

 

Tu i ówdzie zamiast powyższej modlitwy, mówią lub śpiewają: Anioł Pański.

 

Po odmówieniu modlitw kończy się jak następuje:

 

Polecenie samych siebie Najświętszej Pannie Maryi

 1. A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, * Uproś nam Łaskę u Twojego Syna, * I żal za grzechy bez zmazy poczęta, * Panienko Święta.
 2. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Temu, który jest w Osobach Trojaki, * W Bóstwie jednaki. * I Matce Jego bez zmazy poczętej, Panience Świętej.

Albo jeżeli za zmarłych:

 1. A ci, którzy już dni swoje skończyli, * I tak straszliwy termin odprawili, * Niech mają pokój bez zmazy poczęta, * Panienko Święta.
 2. Przez onę boleść, którąś wonczas miała, * Gdy Syn Twój konał, Tyś pod krzyżem stała, * Uproś im pokój bez zmazy poczęta, * Panienko Święta.

Następnie odmawia się Litanię o Najświętszej Pannie Maryi z Antyfoną: Pod Twoją obronę itd., po której należy zakończyć jak następuje poniżej:

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie! racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego  poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do Chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.

O Pani nasza Święta Marya, my się Twojej Łasce i osobliwej Straży i wnętrznościom Miłosierdzia Twego dzisiaj, i każdego dnia, i w godzinę zejścia naszego dusze nasze i ciała nasze Tobie polecamy, wszystkie nadzieje i pociechy nasze, wszystkie uciski i dolegliwości nasze, żywot i koniec żywota naszego Tobie powierzamy; aby przez Twoją Najświętszą przyczynę i przez zasługi Twoje, wszystkie uczynki nasze były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twojego Woli, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Szkaplerz

 

 

Septenna do Najświętszej Panny Maryi z góry Karmelu.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

(Mówi się przez 7 dni po sobie następujących)

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

 1. O Najświętsza Maryo Panno, Matko nasza najmiłościwsza! kiedyś Sobie upodobała uczcić nas świętą suknią Twoją, którąś Ty Sama jawiąc się cudownie, ukochanego syna Swego, Szymona Stokcjusza, a za jego pośrednictwem nas wszystkich obdarzyć raczyła, prosimy Cię, dodajże nam i skutecznej Pomocy, abyśmy tę Suknię z takim nosili owocem, jakiego się po nas spodziewasz i jaki Tobie oddać winni jesteśmy.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.

 1. Dałaś nam, o najdostojniejsza Królowo, Suknię Świętą, jako Strój, po którym bywamy poznani jako słudzy Twoi; prosimy Cię, spraw to, abyśmy tej Świętej Sukni nie splamili poddawaniem się naszym niegodziwym namiętnościom, ale ją raczej czystym i niewinnym zachowaniem się uczcili.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.

 1. Dając nam, o wielka Niebios Królowo! tę szlachetną oznakę, nie byłaś zadowoloną widzieć w nas tylko sługi Twoje, ale nadto chciałaś przybrać nas za synów Twoich; błagamy Cię przeto, uzyskaj nam u Jezusa tę Łaskę, abyśmy nigdy nie byli powodem Twojego smutku, ale raczej Twoją radością i Twoją koroną.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.

 1. Mało to Ci się jeszcze zdawało, o Matko pięknej Miłości, żeś nas wybrała za synów Twoich, chciałaś nas jeszcze odznaczyć najbardziej uprzywilejowanym tytułem synów najmilszych; prosimy Cię przeto, zjednaj nam tę Łaskę, abyśmy Cię tak kochali, iżbyśmy według możności naszej, szczególnej tkliwości i Miłości Twojej Macierzyńskiej odpowiadali.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.

 1. Miłości pełną Opatrznością chciałaś, o Matko cudowna, Świętą Suknią okryć serce nasze, jakoby puklerzem naszej obrony; błagamy Cię, wspieraj nas, tak, iżby serca nasze zawsze były zamknięte szatanowi, a jedynie Jezusowi i Tobie otwarte.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.

 1. Zapewniłaś nas, o najmożniejsza Orędowniczko nasza, że Twoja Suknia Święta, bylebyśmy ją godnie nosili, ochroni nas od wszelkich niebezpieczeństw; prosimy Cię wtedy, niech Twoja najskuteczniejsza Opieka zachowa nas nie tylko od przygód ciała, ale bardziej jeszcze od niebezpieczeństw duszy; iżbyśmy się nic dopuścili żadnej winy, która by nas godnymi nienawiści w Oczach Boga czyniła.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya itd.

 1. Dałaś wreszcie nadzieję, o Matko Miłosierdzia, że jeśli umrzemy w nabożeństwie ku Świętej Sukni Twojej, a dostaniemy się do Czyśćca, będziesz się starać ulżyć nam czyśćcowe męki i spiesznie nasze z nich wybawić dusze; prosimy Cię zatem, nie dozwól że nigdy, abyśmy to nabożeństwo, choćby i na czas krótki, zaniedbywali, ale spraw to, abyśmy w nim wiernie aż do śmierci wytrwali.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya itd.

Antyfona.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! z naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych; ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona.

Bądź pozdrowiona Królowa, Matko Miłosierdzia, Żywocie słodkości, Nadziejo nasza, bądź pozdrowiona! do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy: do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym padole płaczu. Nuż tedy Orędowniczko nasza! one Twoje Miłosierne Oczy obróć na nas, i Jezusa, który jest Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, po tym wygnaniu racz nam pokazać! O łaskawa! o pobożna! o słodka Panno Marya!

V. Racz nam dać, Święta Panno, abyśmy Cię godnie chwalili.

R. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Tu zmów Litanię o Najświętszej Maryi Pannie Szkaplerza Świętego, a potem:

V. Módl się za nami Matko i ozdobo Karmelu.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś najchwalebniejszej Panny i Rodzicielki Jezusa, Maryi, osobliwym tytułem Zakon Karmelu ozdobił; daj prosimy, abyśmy, którzy Jej pamiątkę obchodzimy, tejże Obroną opatrzeni, do wiecznych radości przyjść mogli. Obroń, prosimy Cię, Panie, za przyczyną Błogosławionej Panny Maryi, zawsze Panny, od wszelkich przeciwności ten kraj (albo to miasto, albo tę rodzinę Twoją), i całym sercem korzących się przed Tobą, strzeż litościwie od wszelkich nieprzyjacielskich zasadzek. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

W wszelkim ucisku i dolegliwości niech nam przybędzie na pomoc najlitościwsza Panna Marya.

R. Amen.

 

Jeżeli odprawiasz za chorego, dołącz tę modlitwę:

 

Wszechmogący i wieczny Boże, prawdziwy Lekarzu w Tobie ufających, racz wysłuchać prośby nasze za sługę Twego N. chorego (albo służebnicę Twoją N. chorą), za którego (za którą) o ratunek Miłosierdzia Twego prosimy, aby za odebraniem zdrowia mógł (mogła) Tobie w Kościele Twoim dziękczynienie odprawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa itd.

R. Amen.

 

 

Szkaplerz

 

 

Modlitwa w dzień Nąjświętszej Maryi Panny Szkaplerznej.

Źródło: Droga do zbawienia 1863

O Przenajświętsza Panno Opiekunko i Królowo nasza, stawam przed Tobą ja niegodny grzesznik, przyobleczony w Twoją sukienkę Szkaplerza Świętego, wyznając, że jestem bardzo szczęśliwy, bo pod tą sukienką jakby pod jaką tarczą żyję bardzo bezpieczny. Błagam Cię tylko, o Cudowna Matko Boska w Szkaplerzu Świętym wsławiona o tę jedną Łaskę, abym w tej Sukience Świętej, w tym Szkaplerzu, jakby w puklerzu jakim pomnażał się w cnotach Chrześcijańskich, trwając w Świętej Katolickiej Wierze aż do skończenia życia mego. Amen.

 

 

Szkaplerz

 

 

Modlitwa w święto Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej i kiedykolwiek.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Chwalebny początku Wszystkich Świętych Joachima i Anno, i najmożniejsza Najświętsza Panno, Matko Boża, kwiecie Karmelu, jedyna nasza Chwało i cała nasza Ozdobo; oto z pokorą upadając u stóp Twoich, dzięki Tobie nieskończone składam, żeś mnie przyjąć raczyła między Twoich braci i godnym uczyniła przywdziać Świętą Twoją Sukienkę; żem przez to wcielony w liczbę Twoich szczęśliwych i wybranych synów; rozciągnijże nade mną dobrotliwe Twoje Łaski na pożytek i zbawienie duszy mojej. Wiem, Maryo, żem tyle razy obraził grzechami moimi Syna Twojego i Ciebie najmiłościwsza Matko, i że byłem niewdzięcznym za Dobrodziejstwo przyjęcia mnie między naśladowców Twojego Świętego Szkaplerza; że nie żyłem jak Twój wybrany. Błagam Cię za to pokornie o przebaczenie i skruszony żalem, za moją niewierność i niedbałość przyrzekam Ci poprawę, oddalając się od wszelkiego przewinienia, a szczególniej od takiego, które Ci się najwięcej nie podoba. Będę na przyszłość gorliwszym w Twej Służbie i stałym w uczczeniu Ciebie, będę zawsze dalekim od niebezpieczeństw splamienia świętej czystości tak Tobie miłej, której miłość wlałaś w nas razem z Twoimi obietnicami i Twoim przykładem. Przebacz mi więc, błagam Cię, o Matko Miłosierdzia, i otrzymaj u Twojego Boskiego Syna, a mego Zbawiciela, zupełne odpuszczenie winy mojej i spraw, ażeby Twoja święta suknia była mi prawdziwą Rękojmią Twojej Miłości, Obroną w niebezpieczeństwie, Puklerzem niepokonanym przeciw szatanom, i bezpiecznym przewodnikiem do wiecznego zbawienia; niech mi będzie miłościwą i dzielną Opieką, abym Ci służył wiernie na ziemi, a potem chwalił i błogosławił w Niebie, w towarzystwie wszystkich tych, którzy nosili pobożnie Świętą Twoją Suknię. Amen.

Trzy Ojcze nasz, trzy Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu… itd.

 

 

Szkaplerz

 

 

Modlitwa do Niepokalanej Najświętszej Panny z Góry Karmelu

Źródło: W sercu Maryi 1942

Ułożona przez kardynała Cacepelatro – obdarzona przez Ojca Świętego Piusa XI dnia 11. Kwietnia 1927r. odpustem 300 dni za każdorazowe odmówienie.

 

O Panno Błogosławiona, a pełna Łaski Królowo Wszystkich Świętych, jakże mi słodko czcić Cię tytułem Dziewicy z Góry Karmelu. Przypomina mi on prorockie czasy Eliasza, gdy Cię ujrzał na Karmelu pod postacią maleńkiej chmurki, która wzrósłszy, ożywszy deszcz zesłała na ziemię. Deszcz ten był figurą Łaski uświęcającej, która przez Ciebie na nas spływa. Od czasów Apostolskich byłaś uczczona tym pełnym tajemnic tytułem i raduję się na myśl, że w ten sposób łączymy się z Twymi pierwszymi czcicielami i wraz z nimi Cię pozdrawiamy, mówiąc: O Ozdobo Karmelu, o Chwało Libanu, Lilio najczystsza i Różo Duchowna w kwitnącym ogrodzie Kościoła Świętego! Przeto, o Panno nad pannami, wspomnij na mnie nędznego(ą) i okaż mi się Matką. Rozniecaj we mnie coraz żywsze światło wiary, która Cię uczyniła błogosławioną i rozpal we mnie oną miłość niebiańską, którą ukochałaś Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Pełen(na) jestem duchownych i doczesnych nędz, cierpienia duszy i ciała zewsząd mnie ściskają, więc jako syn (córka), chronię się pod skrzydła Twej Macierzyńskiej Opieki. O Matko Boża, która tak wiele chcesz i możesz, uproś mi u Jezusa miłego niebiańskie cnoty: pokorę, czystość i słodycz, które jak najpiękniejsze klejnoty, ozdobiły Duszę Twoją Niepokalaną.

Racz mi udzielić sił duchownych do walki z pokusami i goryczami tego życia, które mnie często napadają, aby gdy się za Bożą Wolą skończy moja ziemska pielgrzymka, dusza moja, mocą zasług Chrystusowych i za Twoim wstawiennictwem, otrzymać mogła szczęśliwość niebieską. Amen.

Królowo Ozdoby Karmelu, módl się za nami.

(300 dni odpustu za to westchnienie. Benedykt XV, 8 września 1921r.)

 

 

Szkaplerza

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi i do Patronów ŚŚ. Zakonu Karmelitańskiego.

Proszę Cię, o najchwalebniejsza i Błogosławiona Panno Maryo, Matko Zbawiciela naszego, przez siedmiorakie Krwi wylanie Jego, i przez Siedem Radości Twoich, przyczyń się za nami grzesznymi, aby Pan Jezus Chrystus, Syn Twój miły, od nas niegodnych raczył tę Koronkę przyjąć. Proszę też Was Mieszkańcy Niebiescy, Święty Michale Archaniele, i Ciebie Aniele stróżu mój, Ciebie Św. Eliaszu i Elizeuszu, Św. Wojciechu, Św. Cyrylu, Św. Eufrozyno, Św. Magdaleno, Św. Mario Egipcjanko, przyczyńcie się za nami grzesznymi, abyśmy byli przez was wysłuchani, i za tych, za których umyślnie tę Koronkę odprawiam(y), aby mnie (nam) i onym Pan Bóg raczył być miłościw; abyśmy wzgardziwszy wszystkie rzeczy ziemskie, w samym Krzyżu Pana Jezusa kochanie mieli, a dobrze skończywszy bieg żywota naszego, abyśmy ze wszystkimi w Wierze katolickiej zmarłymi, z Wami razem na Oblicze Zbawiciela naszego patrzeć mogli. Amen.

 

 

Szkaplerza

 

 

Siedem Pacierzy Brackich do Najświętszej Panny Maryi, Królowej Szkaplerza Świętego

Źródło: Droga do Nieba Olesno 1901

Z rozpamiętywaniem siedmiu wylań Najświętszej Krwi Pana Jezusa i siedmiu radości Najświętszej Panny Maryi na uproszenie sobie Łaski i mocy przeciwko siedmiu grzechom śmiertelnym, do Siedmiu Darów Ducha Świętego.

Hymn przed Pacierzem.

Matko Szkaplerza Świętego * Pani zbawienia naszego, * Któraś z swego Opatrzenia * Dała nam Szatę zbawienia.

Kiedy na nasze ramiona * Jezus, Marya Imiona * Kładąc zbawienie Swych wiernych * Bronisz od grzechów śmiertelnych.

Niechże ten szkarłat zmaczany * We Krwi Jezusa nam dany * Wzmacnia serca, siły, * By pokusy nie szkodziły.

Hymn przed pierwszym Pacierzem

Jezu przez Twe Obrzezanie * I Krwi Najświętszej wylanie * Racz znieść pychę z serca mego, * A uczyń mnie pokornego.

Marya, Matko zbawienia * Dla Syna Twego Wcielenia * W sercu człowieka grzesznego * Daj Bojaźń Pana miłego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

Hymn przed drugim Pacierzem

Jezu w Ogrójcu mdlejący, * Krwawy pot z Ciała lejący * Przez Najświętsze Krwi strumienie * Daj łakomstwa obrzydzenie.

Marya przez Nawiedzenie * Elżbiety i poświęcenie, * Jana w żywocie, zbaw nas z złości, * A daj nam dar pobożności.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

Hymn przed trzecim Pacierzem

Jezu przez Twe Biczowanie * I Krwi Najświętszej wylanie, * Wykorzeń z serca mojego * Cokolwiek jest nieczystego.

Marya przez Narodzenie * Syna Twego, daj sumienie * Myślą szpetną nie dotknione * Z Bogiem ściśle zjednoczone.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

Hymn przed czwartym Pacierzem

Jezu, cierniową koroną * Skłuty, stań mi się obroną * Mocną od grzechu zazdrości * Dodaj bliźniego miłości.

Marya, gdy się kłaniali; * Boga prawego uznali * Królowie, przez Twe radości * Daj mi dar umiejętności.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

Hymn przed piątym Pacierzem

Jezu, proszę, dla srogiego * Zdarcia z Cię szat i nowego * Bólu, dodaj cierpliwości, * Broń od grzechu lubieżności.

Marya, smutna z stracenia * I wesoła z znalezienia * Syna w kościele, nędznemu * Daj dar proszę, sercu memu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

Hymn przed szóstym Pacierzem

Jezu przez Twe krzyżowanie * i Krwi na Krzyżu wylanie, * Broń od grzechu szkodliwego, * A daj ducha cierpliwego.

Marya przez owe Twego * Serca, gdy Zmartwychwstałego * Syna widziałaś radości, * Daj nam świętej cierpliwości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

Hymn przed siódmym Pacierzem

Jezu, przez Bok Twój przebity, * Z którego Łask Skarb obfity, * wylałeś Ty duszy mojej * Dla ochłody w Służbie Twojej.

Marya przez Radość onę, * Gdy Ciało Twoje złożone, * z Duszą Najświętszą jest w Niebie, * Dać kochać Boga i Ciebie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

 

 

Szkaplerz

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi Szkaplerza Świętego 

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Protektorko narodu ludzkiego, Obrono nasza i Tarczo, Najświętsza Panno Matko Boska, padłszy przed Twoim Majestatem, suplikuję z ufnością niegodny grzesznik, abyś Sukienkę Szkaplerza Twojego, którąś dała Szymonowi Stukcjuszowi, pokryła duszę moją obnażoną z cnót i Łaski Boskiej, zakryj mię nią od upału Gniewu Boskiego.

Niech mi się stanie Sukienką nieśmiertelności, żebym nią przyodziany, był posadzony u Stołu Niebieskiego, gdzie Samym Sobą nasyca Bóg sługi Swoje, i  poi potokiem rozkoszy. Daj Matko Najświętsza, abym ja tak w tej Sukience Świętej rósł, i pomnażał się w Łasce Bożej, w cnotach wszystkich i Miłości Boskiej, jako rósł Chrystus Jezus Syn Twój w tej Sukience, którąś Ty Mu Sama zrobiła. Niech ja w niej wybieleję nad śnieg, niech Nią jako Tarczą zasłonię się od grzechu, od nieprzyjaciół dusznych A co większa według obietnicy Twojej prawdziwej, Matko przedziwnej Prawdy, niech będę uwolniony i zasłoniony od ogniów czyśćcowych, i nosząc ten Święty Znak, niech będę przeznaczony do Królestwa Niebieskiego na wieczne tam chwalenie i kochanie Boga w Trójcy Świętej. Jedynego. Amen.

 

 

Szkapler,

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

O Przebłogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości góry Karmelu, która okiem osobliwszej Dobroci patrzysz na każdego, który Twą Świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie Płaszczem Macierzyńskiej Twej Opieki. Wspomóż mą słabość Twoją Potęgą, oświeć Swą Mądrością ciemność mego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Ozdób moją duszę takimi Łaskami i cnotami, aby zawsze była drogą Synowi Twemu Boskiemu i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w moim życiu, pociesz mnie przy śmierci Twą najwdzięczniejszą Obecnością i przedstaw mnie Trójcy Przenajświętszej jako syna Twego i sługę Tobie oddanego, aby Cię w Niebie wiecznie chwalić i wielbić. Amen.

Trzy Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu.

Odpust: 200 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonym i pobożnie. (Leon XIII. Reskr. Św . Kongr. Odp. z d. 16 stycznia 1886r).

 

 

Szkaplerz

 

 

Modlitwy do Matki B. Szkaplerznej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Najświętsza Maryo, Matko Boża, chociaż ze wszystkich sług Twoich jestem najniegodniejszy(a), ufam jednak w wielkość Miłosierdzia Twego i pobudzony(a) serdecznym pragnieniem Twej Pomocy, jakom Cię wybrał(a) za Panią, Matkę i Orędowniczkę moją, tak proszę Cię, spraw, żebym w Służbie Twojej wiernie aż do śmierci wytrwał(a). Amen.

Modlitwa druga

Matko Szkaplerza Świętego, spraw to, abym od dnia dzisiejszego aż do śmierci wszystek(ka) do Ciebie należał(a) i po Bogu najwierniej Ci służył(a) i najserdeczniej Cię kochał(a).

Dopomagaj mi, o Matko Szkaplerzna, w pełnieniu wszystkich Przykazań Bożych i Kościelnych i tak zasłużył(a) sobie na wszelką pociechę w smutkach, na wszelkie wspomożenie w niebezpieczeństwach, na ratunek w nagłych potrzebach.

Spraw to, Matko Szkaplerzna, abym zawsze Twoją przyczyną i modlitwą u Syna Twego posilony(a) i bezpieczny(a), otrzymał(a) wszystkie Błogosławieństwa w życiu, śmierć szczęśliwą i dostąpił(a) Żywota Wiekuistego, gdziebym Tobie, Matko najmilsza, wiecznie dziękował(a), i wraz z Tobą wychwalał(a) Syna Twego, Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa trzecia

O Maryo, jakże słusznie woła Bernard Święty: Odziałaś Słońce, a Słońce Ciebie odziało. Ach, i nas to Słońce odziać bardzo pragnie!

Obleczcie się w Pana Jezusa, Chrystusa, woła Apostoł. Ale któż nas oblecze w tę zbroję światłości? Nikt inny, tylko Ty, o Maryo Szkaplerzna! bo do matki należy przyodziewać Swe dzieci, a zbroi tej zwycięskiej, Szkaplerza Świętego, nam bardzo potrzeba, bo toczyć musimy bój nieustanny.

O Maryo, bardzo nam potrzeba promiennych szat Twoich, przed których blaskiem pierzchają piekła ciemności. Odziej nas Słońcem, to jest Jezusem, którym jesteś odziana. Amen.

Modlitwa czwarta

O Matko Szkaplerzna, któż po Jezusie, Synu Twoim, taką Pieczą otacza ród ludzki, jak Ty go otaczasz? Strzeżesz wiernych, aby się nie zachwiali; strzeżesz grzeszników, aby się nawracali; strzeżesz świętych sług Twoich, aby się coraz więcej uświęcali.

A cudownym znakiem Szkaplerza Świętego kładziesz pieczęć na duszy naszej, aby czart Imię Twoje ujrzawszy, uciekł przed Nim, jak złodziej ucieka przed światłem. Ach, Matko Boska Szkaplerzna, wiem, że nie opuszczasz wiernych sług Twoich, ale ze mną, który(a) czuję się niegodnym(ą) nawet nazwy sługi Twego, cóż się stanie?

Spraw to, o Matko, abym od dnia dzisiejszego był(a) Ci we wszystkim wiernym(ą). Weźmij serce moje i nie oddawaj mi go więcej.

Przyjdź z Jezusem do serca mego i tam zamieszkaj na zawsze, a gdy przyjdzie koniec życia mego, odpędź ode mnie wszelkie pokusy i natarczywości piekielne.

Dla czci Imienia Twego, przez odłączenie duszy od ciała mego, wyjdź jej naprzeciw i przyjmij ją.

Pociesz ją świętą obecnością Twoją, o Pani niebieska, i wprowadź ją do światłości wiekuistej i pokoju wiecznego. Amen.

 

[1] Jeżeli się Koronka tylko za zmarłych odprawia, wszystkie hymny i modlitwy zaczynające się od słów „O Panie Jezu Chryste…” opuszcza się

[2] Jeżeli Koronka za zmarłych, zamiast Chwała Ojcu mówi się: Wieczne odpoczywanie…

 

 

 

 

 

 

@Salveregina 2023