Św. Józef

 

 

 

 

Zachęcenie do czci i nabożeństwa ku Św. Józefowi.

Dostateczny śpiewnik katolicki i książka modlitewna 1880

  1. Ojciec Przedwieczny, Bóg, powierzył Świętemu Józefowi najkosztowniejsze niebios i ziemi skarby, gdy go wybrał z pomiędzy wszystkich ludzi na głowę i naczelnika św. Rodziny — a kiedy Bóg sam wyrządza mu cześć, my stworzenia mielibyśmy tej czci odmawiać Św. Józefowi?
  2. Jezus i Marya składają mu pierwsi hołdy posłuszeństwa, poddają się woli i kierunkowi jego. Jezus nazywa go swym ojcem, jest mu poddanym, usługuje swoimi rękami, wszelką cześć oddaje; Matka Boska czci go jako Pana, jako Oblubieńca, poczytuje go za swego Opiekuna, Obrońcę; uniża się przed nim jako służebnica, posługi mu czyniąc — a my nie mielibyśmy go czcić?
  3. Aniołowie z uszanowaniem zbliżają się do niego, nauczają o tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z uwielbieniem wymawiają jego imię: »Józefie, Synu Dawidów!« — a my nie będziemy go czcić i wielbić?
  4. Święci Pańscy na tej ziemi osobliwszym odznaczali się nabożeństwem do Św. Józefa i z tego nabożeństwa czerpali pociechę i wzmocnienie. Św. Franciszek Salezy zawsze powtarzał: »Czcicielem, sługą, własnością jestem Św. Józefa!« Św. Teresa nazywała go panem i ojcem swoim; nic nie przedsięwzięła, nie wezwawszy wprzód jego opieki i przyczyny i zachęcając wszystkich ludzi do szczególnej czci Świętego Józefa, mówi: »Nie znam osoby, która by na honor jego rzecz jaką szczególną uczyniła, a której bym nie widziała w cnotach postępującej. Już od wielu lat w dzień jego uroczystości, gdy go proszę o jaką łaskę, zawsze się spełnia. Na miłość Boga proszę, jeżeli kto temu nie wierzy, niech próbuje. A kiedy Święci Pańscy tak uczcili Św. Józefa, cóż my uczynimy?
  5. Kościół Święty zaleca nabożeństwo do św. Józefa, przedstawiając wiernym tego Świętego jako Wzór życia świętobliwego, jako przyczyńcę w każdej potrzebie, jako patrona dobrej śmierci, ustanawiając prócz 19. marca jeszcze dzień opieki Św. Józefa (w środę po II-giej niedzieli po Wielkiej nocy).
  6. Ojciec Święty Pius IX. zalecając wiernym nabożeństwo do św. Józefa, naznaczył na to miesiąc Marzec i licznymi ono udarował odpustami; oraz pragnie, aby ten miesiąc tak był obchodzony jak miesiąc Maj, czci Maryi poświęcony, aby wierni wszyscy takież same co za nabożeństwa majowe zyskiwali odpusty. Świeżo zaś, bo pod dniem 8. grudnia 1870 r., przychylając się łaskawie do prośby wszystkich w Rzymie na Soborze zgromadzonych biskupów i wielu wiernych, uroczyście postanowił Św. Józefa:

 

 

 

 

PATRONEM CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO,

aby w tych ciężkich czasach prześladowania Kościoła opiekunem był całej rodziny chrześcijańskiej. Rozkazał także Ojciec święty, aby dzień jego (19. marca) z największą uroczystością, jako święto pierwszego rzędu był obchodzony.

Kiedy głód ciężki znaglał ludy, iż się udawały do Egiptu do króla po żywność i zboże, król odsyłał wszystkich do Józefa, którego był postanowił szafarzem nad wszystkimi bogactwami swoimi, mówiąc: »Idźcie do Józefa!« Te słowa stosują się do was wszystkich, dusze chrześcijańskie. Idźcie do świętego Józefa, bo Bóg, król nieba i ziemi, powierzył mu wszystkie swe łask skarby, nawet Twórcę Łask wszelkich, najmilszego Syna swego i Matkę Najświętszą. Jeżeli chcecie pozyskać obfite, wam potrzebne łaski, jeżeli was dręczy ciężka dola, głód duszy dociska, jeżeli pokusy nacierają na was, jeżeli smutek was ogarnie, niepokój powstanie w sercu, jeżeli potrzebujecie pomocy, rady, światła, pociechy — uciekajcie się do św. Józefa. Dziewice i młodzieńcy, polećcie swą niewinność Józefowi Św., który był stróżem dziewictwa Maryi. Małżonkowie, w ciężkich trudach waszego pożycia niech wam Józef i Marya, ta święta para, będzie wzorem. Ojcowie i matki, uczcie się od Józefa, jak macie wychować dzieci wasze. Sieroty, wdowy, idźcie do Józefa, pod którego opieką Jezus był jakby sierotą, on będzie ojcem waszym. Starcy, pochyleni wiekiem i coraz bliżej grobu stojący, wam to szczególniej potrzebne nabożeństwo do św. Józefa, aby na tę chwilę zejścia z tego świata był wam patronem. Módlcie się wszyscy do św. Józefa, ażeby on raz w godzinie śmierci waszej z Jezusem i Maryą przybył wam na pomoc, a po śmierci zaprowadzi! was do wiecznej szczęśliwości, czego wam i sobie z całego serca życzę.

 

 

 

Dwie uroczystości na cześć Świętego Józefa.

Książeczka o świętym Józefie 1905

Kościół obchodzi dwie uroczystości na cześć świętego Józefa, to jest dnia 19. marca, gdy przypada świętego Józefa, i w środę po trzeciej niedzieli po Wielkiejnocy, gdy przypada święto Opieki św. Józefa.

Jeżeli być może, przyjmij w te uroczystości Sakrament Pokuty i Ołtarza. Kto w te święta przyjmuje Sakrament Pokuty i Ołtarza i odprawia modlitwy na cześć 7 boleści i 7 radości świętego Józefa, poniżej podane, zyska Odpust zupełny.

Obchodź nabożnie owe dwie uroczystości i polecaj się gorąco Świętemu Patronowi twemu. Odpraw też jeszcze inne modlitwy, jeżeli chcesz, osobliwie zaś następujące:

 

 

 

 

Modlitwa na uroczystość Opieki Św. Józefa 

(w środę po trzeciej niedzieli po Wielkiejnocy)

Książeczka o świętym Józefie 1905

O najpotężniejszy Patryarcho, Święty Józefie, Patronie Kościoła Katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć miłościwie Twe oczy z wysokiego Tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech się wzruszy Twe serce ojcowskie na widok duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego namiestnika, przygnębionych boleścią i prześladowanych od potężnych nieprzyjaciół. Ach, przez te najboleśniejsze strapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, otrzyj łaskawie łzy czcigodnego papieża, ochraniaj go, uwalniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich dolegliwości i po zniesieniu wszystkich błędów, cały Kościół Bogu najwyższemu służyć mógł w zupełnej wolności: Ut desructis adversitatibus et erroribus universis Ecclesia secura Tibi serviat libertate. Święty Józefie, Przewodniku nasz, opiekuj się nami i Kościołem Świętym. Amen.

Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonem i nabożnie. (Leon XIII. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 4 marca 1882).

 

 

 

 

Godzinki na uroczystość Opieki Św. Józefa

Mały zbiór nabożeństwa dla czcicieli N. Sakramentu 1874

NA JUTRZNIĘ.

V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą wychwalać Imię Twoje.

Boże na pomoc moją przybądź,

Panie na poratowanie moje pospiesz.

Chwała Ojcu i Synowi jego Przedwiecznemu,

I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn.

Święty Józefie mam wielką ochotę,

Być sługą Twoim, lecz gdy mam sierotę,

Jedyną duszę we wszystkiej potrzebie,

Obieram dla niej opiekuna Ciebie,

Któż o opiekę Twą się nie ubiegał,

Na której sam Bóg wcielony polegał,

Tyś jest Józefie łask Boskich szafarzem,

Bądź i w mej duszy Panem gospodarzem.

V. Postanowił Pan Józefa Panem domu swego.
R. I rządcą wszelkiego dobra swego.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Módl się za nami Święty Ojcze, Józefie.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana..

Módlmy się. Boże, któryś z niezmierzonej Twej opatrzności Józefa Świętego, Przenajświętszej Rodzicielce Twojej Oblubieńcem obrać raczył, prosimy pokornie abyśmy którzy go Opiekunem, Ojcem, Patronem być mamy na ziemi; orędownikiem i łaskawym przyczyńcą mieć mogli w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

Lub:

A dusze wszystkich wiernych zmarłych niechaj wiecznie z Jezusem i z Maryą, z Józefem Świętym żyją i królują na wieki.
R. Amen.

 

NA LAUDES.

V. Boże na pomoc moją pospiesz.
R. Panie na poratowanie moje przybądź.

Chwała Ojcu itd. (jak wyżej).

Hymn.

Krótkie dni nasze pełne niepokoju,

W ciągłych pokusach, ustawicznym boju.

Tyś mąż Józefie, mąż niezwyciężony,

Dodaj w przygodach siły i obrony.

Gdy nędza trapi, w przeciwnej fortunie,

Ratuj Józefie drogi Opiekunie.

V. Pójdźcie do mnie, a ja wam dawać będę wszystkie dobra Egipskie.
R. Żebyście jedli chleb z ziemi Jego.
V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się. Przez zasługi Oblubieńca Przenajświętszej Matki Twojej, prosimy Cię, Panie, ratuj nas, abyśmy czego z własnych sił dostąpić nie możemy, za Jego przyczyną otrzymali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Na zakończenie aklamację jak po modlitwie po Jutrzni.

 

NA PRYMĘ.

V. Boże na pomoc moją pospiesz.
R. Panie na poratowanie moje przybądź. itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn.

Serafin w ciele waleczna Debora,

Święta Teresa, gdy śmiertelnie chora,

W dwudziestu letnich bólach zgonu czeka,

Józef jej lekarz Józef jej opieka,

Całemu światu głosi go i sławi,

By Jego wzywać, a On wszystko sprawi,

U Pana Boga, bo jak żyjącego,

Na świecie słuchał ojca mniemanego,

Tym więcej dzisiaj litość okazuje,

Biednych w potrzebie wiernie poratuje,

Niechaj się każdy odda mu w opiekę,

A nie odejdzie bez Jego wsparcia.

V. Błagali ludzie o pożywienie króla,
R. Którym odpowiadał: Idźcie do Józefa.
V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się. Wsparci Opieką Oblubieńca Przenajświętszej Twojej Rodzicielki, prosimy pokornie Łaskawości Twojej, abyś serca nasze wszystkimi marnościami ziemskimi gardzić, a Ciebie prawdziwego Boga doskonałą miłością kochać nauczył. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.

Na zakończenie aklamację jak po modlitwie po Jutrzni.

 

NA TERCJĘ.

V. Boże na pomoc moją pospiesz.
R. Panie na poratowanie moje przybądź. itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn.

Dojrzał Augustyn duszy swojej okiem

Żeś jest Józefie łask Boskich potokiem,

Spraw niech na ziemi na niebo pracujem,

I Twej opiece całkiem się oddajem,

Zbuduj pokoik w duszy wielkiej cnoty,

I napisz na nim charakter ten złoty.

Precz smutki, troski, z dala od człowieka,

Jam Józef: moja tu mieszka opieka.

V. Ja jestem Twoim opiekunem.
R. A nagrodą Twoją bardzo wielką.
V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się. Najłaskawszy Boże, któryś nam pozwolił z Ojcowskiej Józefa Świętego cieszyć się Obrony, przez jego zasługi i poważną przyczynę uczyń nas niebieskiej chwały uczestnikami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.
R. Amen.

Na zakończenie aklamację jak po modlitwie po Jutrzni.

 

NA SEKSTĘ.

V. Boże na pomoc moją pospiesz.
R. Panie na poratowanie moje przybądź. itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn.

Święty Józefie w pokorze wyznaję,

I Twej opiece całkiem się oddaję,

Świat mi jest wrogiem, a przy tym złe chęci,

Czart duszą miota i ku złemu nęci.

Ciało z swej strony nieprzyjaciel srogi,

Wskazuje ciemne manowce i drogi,

Weź więc Józefie w opiekę mnie Swoją,

I okryj płaszczem jako własność Twoją.

Abym był Boskim sługą doskonałem,

Dusza, zmysłami i całym mym ciałem,

V. Zbawienie nasze w ręku Twoim Jozefie,
R. Wejrzyj na nas a wesoło służyć będziemy Bogu,
V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się. Błogosławionego Józefa Patryarchy Twojego, Panie, ratunkiem i opieką wspomagaj nas, który doczesny wiek Twój dziecinny starannie wykarmił wychował i Jego Rodzicielki Najświętszej Panny stał się Stróżem i Opiekunem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.
R. Amen.

Na zakończenie aklamację jak po modlitwie po Jutrzni.

 

NA NONĘ.

V. Boże na pomoc moją pospiesz.
R. Panie na poratowanie moje przybądź. itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn.

Wiem, swego czasu świat, rozkosz, pieszczota,

Ustąpią, a ja zostanę sierota,

Gdy na tamten świat pospieszą biegunem,

Bądź mi Józefie wtenczas opiekunem.

Abym pod Twoją bezpieczny opieką.

Minął pieczarę gdzie się wiecznie pieką,

A ja gdy od tej wolny będę męki

Wieczne w mem sercu zapisujęć dzięki.

V. Wzywałem Pana, Ojca Pana mojego,
R. Żeby mnie nie opuszczał w dzień utrapienia,
V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się. Święty Józefie, który za świadectwem Matki i Panny Seraficznej Teresy Świętej jesteś osobliwym z Panną Najświętszą Maryą Oblubienicą Twoją patronem i opiekunem utrapionych, chorych i konających; okaż mi się opiekunem ratując mnie w godzinę skonania mego.
R. Amen.

Na zakończenie aklamację jak po modlitwie po Jutrzni.

 

NA NIESZPORY.

V. Boże na pomoc moją pospiesz.
R. Panie na poratowanie moje przybądź. itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn.

Józefie święty Opiekunie wierny,

Wierz jak mój affekt ku Tobie niezmierny,

Nie tylko będę Ciebie wysławiała,

Ale nad wszystko czciła miłowała.

Chwałę Twą głosić, opiekę opiewać,

Hymn dziękczynienia dniem i nocą śpiewać.

I o nic więcej Ciebie Józefie nie proszę,

Tylko o pomnożenie miłości którą w sercu noszę.

I niech tak kocham Jezusa Maryą,

Jak Ty, a te imiona niechaj w sercu żyją.

V. Dałeś opiekę zbawienia Twego.
R. Ręka Twoja przytuliła mnie do siebie.
V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się. Sławimy Ojcze niebieski i Wszechmogący Panie Józefa Świętego heroiczną, świętobliwość, za którego wiernym staraniem i pod Jego opieką, Syn Twój Jednorodzony nam dany i nam Narodzony jest, karmiony i wychowany. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Syna Twego przy zasługach Józefa Świętego, broń nas od wszystkiego złego i duchownym Łaski Twojej pokarmem racz nakarmić.

R. Amen.

Na zakończenie aklamację jak po modlitwie po Jutrzni.

 

NA KOMPLETĘ.

V. Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz.
R. A odwróć gniew Twój od nas.
V. Boże na pomoc moją przybądź… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn.

Święty Józefie od wszystkich wielbiony,

W chacie wieśniaczej i pałacach czczony,

Pod Twą opieką zboża dojrzewają,

Pięknym owocem drzewa pokrywają.

Różne narody Ciebie opiewają.

I Twą opiekę wszystkim ogłaszają,

Oddal to wszystko co tylko grzechem,

Do Ciebie biegniem z płaczem i pospiechem.

Ty zaś nasz Ojcze nie gardź Twym poddanem,

Bądź ma opieką, pociechą i Panem.

V. Z żywota Matki Twojej Tyś moim opiekunem.
R. W Tobie śpiewanie moje zawsze.
V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się. Powinność usług naszych Tobie Wszechmogący Panie oddajemy, pokornie upraszając abyś za przyczynąbłogosławionego Józefa i pod jego Ojcowską opieką łaski i dobrodziejstwa w nas pomnażał, a teraz na dowód naszego ku niemu nabożeństwa Majestatowi Twemu Boskiemu niegodne nasze modlitwy ofiarujemy. Przez tegoż Pana naszego itd.

Na zakończenie aklamację jak po modlitwie po Jutrzni.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Odprawiłem te Godzinki święty Józefie na cześć i chwałę Najwyższemu Bogu, Oblubienicy Twojej i Tobie jedyny duszy mej opiekunie; miejże w swej opiece Józefie święty życie moje doczesne, wszystkie uczynki i sprawy moje, aby były przyjemne Panu Bogu, a że to nie jest w mojej mocy przytul Józefie Święty Jezusa Twego do serca, aby mi błogosławił, żebym tak życie moje prowadził, abym się Twą opieką zaszczycał na wieki przed całym Niebem. Amen.

 

 

 

 

Litania do Ojcowskiej Opieki Świętego Józefa

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Jezu Chryste, usłysz nas! Jezu Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Józefie, Opiekunie, przez Twe płomienne pragnienia za przyjściem i narodzeniem się Mesjasza, ratuj nas, Józefie Święty!

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Anny i Świętego Joachima,

Święty Józefie, Opiekunie sławy Niepokalanej Dziewicy,

Święty Józefie, Opiekunie Twej Najczystszej Oblubienicy w Świętym Domku Nazareńskim.

Święty Józefie, Opiekunie Maryi w podróży do Betlejem.

Święty Józefie, Opiekunie Matki Bożej w ubogiej stajence.

Święty Józefie, Opiekunie Niemowlęcia Jezus z miłości ku nam Narodzonego,

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Dzieciny w żłobku płaczącej.

Święty Józefie, Opiekunie ubogich pastuszków przychodzących złożyć hołdy Bogu swemu,

Święty Józefie, Opiekunie Trzech Króli, z dalekiej krainy przybywających,

Święty Józefie, Opiekunie Zbawcy przed zapalczywością Heroda,

Święty Józefie, Opiekunie Bożego Syna i Jego Świętej Matki w ucieczce do Egiptu.

Święty Józefie, Opiekunie mniemanego Syna Twego, przez Twe ciężkie trudy i prace

Święty Józefie, Opiekunie Serca Maryi, przez Twe święte pociechy,

Święty Józefie, Opiekunie Ducha Maryi, przez Twe pobożne rozmowy.

Święty Józefie, Opiekunie Egipcjan, przez Twe modły o ich nawrócenie błagający,

Święty Józefie, Opiekunie naszego Zbawcy, kiedyś się z Nim udał do Galilei,

Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego w podróży do Jeruzalem,

Święty Józefie, Opiekunie Matki strapionej, w czasie Jej opuszczenia przez trzy dni od Ukochanego Syna,

Święty Józefie, Opiekunie Boskiego Mistrza, Któregoś znalazł w świątyni,

Święty Józefie, Opiekunie chorych, przez Twą cierpliwość w ciężkich boleściach,

Święty Józefie, Opiekunie dobrej śmierci, przez Twe zaśnięcie na ręku Jezusa i Maryi,

Święty Józefie, Opiekunie dusz w otchłaniach zostających, przez dobrą nowinę, jaką Twa Dusza tym duszom zwiastowała,

Święty Józefie, Opiekunie dusz przeniknionych cierpieniami Jezusowymi, dusz strapionych boleściami Maryi,

Święty Józefie, Opiekunie dusz gorejących płomienną miłością dla Boga Utajonego w Najświętszym Sakramencie,

Święty Józefie, Opiekunie dusz poświęconych służbie Twojej,

Święty Józefie, Opiekunie Świętych pustelników Egipskich, Pawła, Antoniego i innych, przez Twój pobyt w Egipcie,

Święty Józefie, Opiekunie Świętych pustelników, przez Twe całe życie zawsze umartwione,

Święty Józefie, Opiekunie kapłanów, przez Twą miłość ku Jezusowi i duszom Krwią Jego odkupionych,

Święty Józefie, Opiekunie osób zakonnych, przez Twe modły i upokorzenia, dziewic, przez Twą czystość anielską,

Święty Józefie, Opiekunie osobliwszy Świętej Teresy, Reformatorki Karmelu,

Święty Józefie, Opiekunie starców, przez Twe długie lata upokorzenia na ziemi,

Święty Józefie, Opiekunie osób zamężnych, przez święty, słodki pokój Twego pożycia z Najczystszą Oblubienicą,

Święty Józefie, Opiekunie rodziców, przez Twe troski w wyżywieniu Jezusa i Maryi,

Święty Józefie, Opiekunie młodzieży, przez Twe nieustanne troski dla Jezusa,

Święty Józefie, Opiekunie sierot, przez Twą ojcowską tkliwość dla Dzieciny Jezus,

Święty Józefie, Opiekunie ubogich, przez Twe zamiłowanie ubóstwa i niedostatku,

Święty Józefie, Opiekunie miłosiernych osób bogatych, przez Twoje z rodu szlachetnego pochodzenie,

Święty Józefie, Opiekunie królów chrześcijańskich, przez Twe pochodzenie z rodu królów,

Święty Józefie, Opiekunie pokutujących grzeszników, przez Twe łzy i westchnienia,

Święty Józefie, Opiekunie serc strapionych, przez Twe radości Niebiańskie,

Święty Józefie, Opiekunie serc wzgardzonych, przez Twe życie przed światem ukryte,

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego,

Święty Józefie, Opiekunie krainy naszej,

Święty Józefie, Opiekunie od ducha pychy,

Święty Józefie, Opiekunie od ducha oziębłości,

Święty Józefie, Opiekunie od ducha nieczystego,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przez miłość Józefa Świętego, Który Cię karmił i piastował, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przez miłość Józefa Świętego, Który Cię odziewał i mieszkania udzielał, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przez miłość Józefa Świętego, Który Cię ratował przed zapalczywością Heroda i Twą Świętą opiekował się Matką Dziewicą, zmiłuj się nad nami, Panie.

℣.Módl się za nami Józefie Święty, Opiekunie nasz i Ojcze.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Wielki Boże! Któryś z nieograniczonej Opatrzności Swojej Świętego Józefa wybrać raczył na Ukochanego Piastuna i Karmiciela Twojemu Jednorodzonemu Synowi, na Anielskiego Oblubieńca i Towarzysza Niepokalanej Maryi, spraw Twą Łaską niech mamy za sobą na Niebiosach przed Twym Tronem Przyczyńcę Tego, Którego tu na ziemi czcimy i wielbimy zawsze jako potężnego Obrońcę nieustannego Opiekuna naszego; prosimy Cię o to przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawcy naszego.

℟.  Amen.

 

 

 

 

Modlitwa odpustowa i oddanie się w opiekę św. Jozefowi jako Patronowi Kościoła.

Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej cz. II 1897

O pełen chwały, święty Jozefie, obrany przez Boga na żywiciela Jezusa Chrystusa, na najczystszego małżonka po wszystkie czasy Niepokalanej Dziewicy Maryi i głowę Przenajświętszej Rodziny! któryś z tego powodu obrany także został przez namiestnika Jezusa Chrystusa niebieskim patronem i obrońcą założonego przez Chrystusa Kościoła; błagam cię z jak największa ufnością w tej godzinie o twa potężną pomoc dla całego wojującego Kościoła. Osłaniaj w osobliwszy sposób twą prawdziwie ojcowską miłością naszego Ojca świętego, Papieża i wszystkich biskupów i kapłanów, którzy zostają w jedności ze Stolica Świętą. Bądź obrońcą tych wszystkich, którzy pracują około zbawienia dusz wśród utrapień i dolegliwości życia i prowadź wszystkie ludy tej ziemi do umiejętnego posłuszeństwa Kościołowi, który jest dla wszystkich niezbędnie koniecznym środkiem do osiągnięcia wiecznego zbawienia.

Racz zatem, o najdroższy św. Józefie, przyjąć oddanie się twej opiece, które ci ofiaruję. Oddaje ci się całkiem, ażebyś był zawsze moim ojcem, moim obrońcą i przewodnikiem na drodze zbawienia. Wyjednaj mi wielką czystość serca, gorliwą miłość do życia wewnętrznego. Spraw, ażeby wszystkie moje czynności zmierzały według wzoru twego do tym większej czci Boga, w jedności z Boskim Sercem Jezusa, z Niepokalanym Sercem Maryi i Twoim. W końcu proszę cię, ażebym mógł wziąć udział w pokoju i radości, jakiej używałeś przy Swej świętej śmierci.

(300 dni odpustu raz w dzień. Leon XIII, 18 Lipca 1885.)

 

 

 

 

Inna modlitwa do Św. Józefa jako Patrona Kościoła

Książeczka o świętym Józefie. Rozmyślania i modlitwy na miesiąc marzec 1905

O chwalebny Św. Józefie, wybrany od Boga na domniemanego ojca Jezusa Chrystusa, najczystszego oblubieńca zawsze Najczystszej Dziewicy Maryi i głowę Świętej Rodziny, a dlatego obrany przez Namiestnika Chrystusowego niebieskim Patronem i Obrońcą Kościoła, założonego przez Jezusa, z największą ufnością błagam Cię dziś o potężną Twoją pomoc dla całego wojującego Kościoła. Ochraniaj w szczególniejszy sposób z Twą prawdziwie ojcowską miłością Ojca Świętego i wszystkich biskupów i kapłanów, zostających w jedności ze świętą Stolicą Piotrową. Bądź obrońcą tych wszystkich, którzy pracują około zbawienia dusz wpośród ucisków i utrapień tego życia, i spraw, by wszystkie ludy tej ziemi poddały się z uległością Kościołowi Świętemu, ponieważ to dla wszystkich koniecznym jest środkiem do dostąpienia żywota wiecznego.

Racz także, o najdroższy Józefie Święty, przyjąć łaskawie to poświęcenie, jakie Ci sam z siebie czynię. Oddaję się Tobie zupełnie, abyś mi zawsze był Ojcem, Obrońcą i Przewodnikiem na drodze zbawienia. Wyjednaj mi wielką czystość serca i gorące zamiłowanie życia wewnętrznego. Spraw, by za Twym przykładem wszystkie me sprawy były skierowane na większą chwałę Boga w zjednoczeniu z Boskim Sercem Jezusa, z Niepokalanym Sercem Maryi i z Tobą. Na koniec przyczyniaj się za mną, bym i ja był uczestnikiem pokoju i radości, jakich Ty używałeś przy swojej świętej śmierci. Amen.

Odpust 300 dni raz na dzień za odmówiewienie powyższej modlitwy z sercem skruszonem i nabożnie. (Leon XIII. Reskr. Sw. Kongr. Odp. d. 18 lipca 1885).

 

 

 

 

Oddanie się w Opiekę Św. Józefowi

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

O najchwalebniejszy Ojcze, Józefie Święty, ja N. niegodny(a) czciciel(ka) Twój (Twoja) z wielką pobożnością obieram sobie Ciebie za najpierwszego po Matce Boskiej Patrona, Stróża, Obrońcę i Pośrednika mojego, tak u mniemanego Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako też i najmilszej Oblubienicy Twojej, Najświętszej Panny Maryi, prosząc Cię pokornie, abyś mi raczył tę ojcowską wyświadczyć Łaskę, abym przy Panu Bogu moim, i przy tejże Oblubienicy Twojej mógł (mogła) Tobie z starannością służyć, Ciebie wysławiać i codziennie o szczęśliwą godzinę śmierci błagać. Postanawiam to dzisiaj z całego serca i mam nadzieję, że przez Jezusa, Pana mojego i Jego Matki najmilszej i Wszystkich Świętych zasługi, a Twoją przyczyną to wszystko wypełnię. Dlatego proszę Cię z głębokości serca mojego, o Święty Józefie! mój Patronie, racz mnie między pokorne i wierne sługi Twoje przyjąć i pamiętać o mnie, czcicielu Twoim (czcicielce Twojej); we wszystkich zaś potrzebach, sprawach i kłopotach, racz do mnie z ratunkiem przybywać, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Polecam Ci także wszystkich konających i dusze w Czyśćcu zatrzymane, a szczególniej N. (tu wymień które).

Pomnij o czysty Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, najmilszy obrońco mój, Jozefie Święty, że jeszcze nigdy nie słyszano, aby kto o twoją opiekę prosząc, Twej pomocy wzywając, od Ciebie nie miał być pocieszony! Tą nadzieja ożywiony, stawam przed Tobą, polecając się Tobie! Nie racz gardzić prośbą moją, lecz ją łaskawie przyjmij, o święty Jozefie, którego zwano Ojcem Zbawiciela. Amen.

***

Jezus, Marya, Józef –  książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

O Święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, przeczystej Dziewicy Maryi. Ja N. Ciebie obieram dziś i po wszystkie dni życia, za osobliwego Patrona mego, Ojca i Opiekuna obieram, i postanawiam mocno zawsze i wszędzie cześć, honor i chwałę Twoją przed wszystkimi głosić i rozszerzać; błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za sługę Twojego(ą) i przez wszystkie dni żywota mego bądź mi Ojcem i Opiekunem; ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Zachowaj od wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Osobliwie zaś w godzinę śmierci mojej przybywaj, wspieraj, ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją, Maryą, abym nie zginął(ęła), ale miała żywot wieczny i z Wami wielbił Jezusa Chrystusa, Zbawcę naszego, po wszystkie wieki wieków. Amen.

***

Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

O wielki Święty, przychodzę do Ciebie z ufnością i biorę Cię dzisiaj i na całe życie moje za osobliwego Patrona, Opiekuna i Przewodnika mej duszy i ciała, moich myśli i słów, moich czynności, życzeń i skłonności, mojej czci i mojego dobra, a także mojego życia i śmierci, i postanawiam sobie nigdy nie zapominać o Tobie, ale wychwalać Twoje święte Imię i pomnażać chwałę Twoją, o ile to będzie w mocy mojej. Proszę Cię, o Święty Józefie, przyjmij mnie za sługę Twojego (służebnicę Twoją), bądź obecnym wszystkim moim czynnościom i nie opuszczaj mnie nigdy, a szczególnie w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Józefa za Kościół cierpiący i wojujący

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci krew, mękę i śmierć Chrystusa, boleści Najświętszej Panny i św. Józefa za odpuszczenie grzechów naszych, za wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących, za potrzeby Matki naszej, Kościoła świętego i za nawrócenie grzeszników.

(100 dni odpustu za każdy raz. Pius IX. 30 Kwiet. 1860).

Św. Józefie, Przewodniku nasz, opiekuj się nami i Kościołem świętym!

(50 dni odpustu za każdy raz dla należących do czci nieustającej św. Józefa. Pius IX. 27 Stycz. 1863).

Św. Józefie, powierniku Najświętszego Serca Jezusa, módl się za nami!

(100 dni odp. raz w dzień. Pius IX. 3 Czerwca 1874).

 

 

Św. Józef

 

 

Modlitwa do Św. Józefa za Kościół Święty i Duchowieństwo

Źródło Miłości Bożej 1902

Święty Józefie, Mężu według Serca Bożego, Tyś pierwszy piastował na łonie swym czystym i pierwszy adorował w Pańskiej świątyni Boga i Zbawiciela swojego; do Ciebie więc słusznie, jako do Patryjarchy Bożych kapłanów, uciekam się dzisiaj, prosząc usilnie, abyś raczył rozciągnąć szczególniejszą opiekę nad sługami Ołtarza Pańskiego i nie ustawał żarliwymi modlitwami Boga upraszać o podwyższenie i rozszerzenie Kościoła Świętego. Z wysokości Twej chwały spojrzyj na walczącą Oblubienicę Chrystusa, Wychowanka Twojego, a zobacz jak srogich doznaje dziś cierpień; nie dosyć, że szarpią jej świetną sukienkę żydzi, poganie, kacerze i odszczepieńcy, potrzebaż jeszcze, aby ją plamiły bezprawia synów jej własnych? Gdy nieudolność moja nieszczęściom tak wielkim zaradzić nie zdoła, przeto jęcząc i płacząc przed Tobą, Święty Józefie, proszę pokornie, abyś ku ratunkowi naszemu pospieszył, i wszystkich Pasterzy Jedynego Kościoła Bożego pod swoją opiekę przygarnął. Bądź przy kapłanach sprawujących Świętą Ofiarę i wzbudzaj w ich duszach ową miłość i uwielbienie gorące, jakimi pałałeś, kiedy piastując na ręku Syna Bożego ku wysokościom Pana, wzniosłeś tę Boską Ofiarę za grzechy świata całego. Bądź w ustach i sercu nauczycieli duchownych, i czy to kaznodzieje, czy też jako spowiednicy głoszą nam prawa i Wolę Boga naszego. Ty dla nich, o Święty Józefie, bądź wzorem najdoskonalszym! Umysłem, duszą i wolą niech się z Tobą połączą, a wówczas nie osłabnie ich wiara, nie naruszy się miłość, nadzieja się nie zachwieje, nie ostygnie żarliwość, umysł mamić się nie da; wówczas na śmierć prędzej zezwolą, niżeli na odstąpienie od Praw i Przykazań Świętego Kościoła Rzymskiego. Gdy tak usilnie Cię proszę o wsparcie, radę i ulgę dla wszystkich Bożych kapłanów, niech w szczególności polecę sercu Twojemu spowiednika mojego; uproś mu wszystkie łaski i dary potrzebne do ścisłego pełnienia obowiązków na niego włożonych; sam jego prowadź drogą cnót najwznioślejszych, świątobliwości najdoskonalszej, aby świecić przed nami jak gorejąca pochodnia, bezpiecznie do Nieba prowadził powierzoną mu trzodę, i za prace swoje gorliwe, niezmordowane odziedziczył cząstkę Królestwa Bożego. I jeszcze raz wzywam Ciebie, Święty Józefie, błagając za ogół Kościoła naszego, wspieraj Go modlitwami swoimi w niebezpieczeństwach i klęskach, na które ustawicznie jest narażony. W obliczu Pana mojego, a Świętych Ołtarzy niech stają słudzy wierni, żarliwi, prawdziwi pasterze, których nie widoki światowe, ale Sam Bóg Wszechmogący powołuje do tego stanu świętego; dla najemników owszem i wilków drapieżnych zawartą niech będzie brama przybytku Pańskiego. Błagam za wszystkich kapłanów i za każdego z osobna, niech święcie, mądrze, żarliwie wykonują powinności każdemu właściwe, a rządcy nasi duchowni z najmędrszych, najświętszych i najgorliwszych wybieranymi zawsze niech będą, tak, żeby sami się stając godnymi wiekuistej nagrody, trzodę sobie powierzoną doprowadzić umieli do Królestwa Bożego. Amen.

 

 

Św. Józef

 

 

Modlitwa wyjęta z dzieł Św. Alfonsa Liguori’ego na Święto Opieki Św. Józefa.

Chwalebny Św. Józefie, wybrany przez Boga na domniemanego ojca Jezusa Chrystusa, na naj­czystszego Oblubieńca zawsze Najczystszej Dziewi­cy Maryi i Głowę Świętej Rodziny, i dlatego obrany przez Namiestnika Chrystusowego Niebiańskim Patronem i Obrońcą Kościoła, założonego przez Jezusa, z największą ufnością błagam Cię dziś o potężną Twoją Pomoc dla całego Wojującego Kościoła. Ochraniaj w szczególniejszy sposób z Twą prawdziwie ojcowską miłością Ojca Świętego, wszystkich biskupów i kapłanów, zostających w jedności ze Świętą Stolicą Piotrową. Bądź obroń­cą tych wszystkich, którzy pracują około zbawie­nia dusz wpośród ucisków i utrapień tego życia i spraw, by wszystkie ludy tej ziemi poddały się z uległością Kościołowi Świętemu, ponieważ to dla wszystkich jest koniecznym środkiem do osiągnię­cia zbawienia wiecznego.

Racz także, najdroższy Św. Józefie, przyjąć ła­skawie to moje poświęcenie. Oddaję Ci się zupeł­nie, abyś mi zawsze był Ojcem, Obrońcą i Prze­wodnikiem na drodze zbawienia. Wyjednaj mi wielką czystość serca i gorące umiłowanie życia wewnętrznego. Spraw, by za Twym przykładem wszystkie me sprawy były skierowane ku więk­szej Chwale Bożej w zjednoczeniu z Boskim Sercem Jezusa, z Niepokalanym Sercem Maryi i z To­bą. Na koniec, wstawiaj się za mną, bym i ja stał się uczestnikiem pokoju i radości, jakich Ty za­żywałeś przy Twej świętej śmierci.

„A Ty, o Panie, Który w niewymownej Opatrz­ności Św. Józefa na Oblubieńca Najświętszej Ro­dzicielki Twojej obrać raczyłeś, spraw, proszę, abym, czcząc go jako Patrona na ziemi, zasłużył na jego orędownictwo w Niebie.” — Spraw to przez Miłość Jezusa i Maryi. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *