Św. Alfons Liguori

 

 

 

 

Litania do Św. Alfonsa Liguorego

Źródło: Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe ku czci Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 1914

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez zmazy grzechowej poczęta, módl się za nami.

Święty Alfonsie-Mario,

Święty Alfonsie-Mario, od dzieciństwa święty i niewinny,

Święty Alfonsie-Mario, przez cale życie od grzechu śmiertelnego zachowany,

Święty Alfonsie-Mario, wierny Boskiemu powołaniu,

Święty Alfonsie-Mario, ubóstwem świętem wzbogacony,

Święty Alfonsie-Mario, w przeciwnościach najcierpliwszy,

Święty Alfonsie-Mario, w prześladowaniu cichy i pokornego serca,

Święty Alfonsie-Mario, zbawienia i uświęcenia dusz spragniony,

Święty Alfonsie-Mario, dzielny szermierzu, z kacerzami walczący,

Święty Alfonsie-Mario, obrońco dogmatu Niepokalanego Poczęcia

Święty Alfonsie-Mario, nieomylności papieskiej wysławicielu,

Święty Alfonsie-Mario, ubogim i zaniedbanym słowo Boże głoszący,

Święty Alfonsie-Mario, pocieszycielu u trapionych,

Święty Alfonsie-Mario, nawracający grzeszników,

Święty Alfonsie-Mario, przewodniku dusz doskonałości pragnących,

Święty Alfonsie-Mario, dla wszystkich stający się wszystkim,

Święty Alfonsie-Mario, Stolicy Świętej we wszystkim poddany,

Święty Alfonsie-Mario, światło kapłanów i biskupów,

Święty Alfonsie-Mario, zwierciadło żywe cnót wszelkich,

Święty Alfonsie-Mario, baczny pasterzu swej owczarni,

Święty Alfonsie-Mario, uciskami Kościoła Bożego stroskany,

Święty Alfonsie-Mario, w Dzieciątku Jezus zamiłowany,

Święty Alfonsie-Mario, ofiarę bezkrwawą sprawując, miłością pałający,

Święty Alfonsie-Mario, w Najświętszym Sakramencie rozmiłowany,

Święty Alfonsie-Mario, w rozpamiętywaniu Męki Pańskiej najpilniejszy,

Święty Alfonsie-Mario, najwierniejszy synu Najświętszej Panny,

Święty Alfonsie-Mario, objawieniami Maryi Panny uszczęśliwiony,

Święty Alfonsie-Mario, serafinie a miłości,

Święty Alfonsie-Mario, patryarcho misjonarzy,

Święty Alfonsie-Mario, proroku darem cudów obdarzony,

Święty Alfonsie-Mario, w pracy apostolskiej najżarliwszy,

Święty Alfonsie-Mario, w pokucie i umartwieniach prawdziwy męczenniku,

Święty Alfonsie-Mario wyznawco, dziełami swoimi wsławiony,

Święty Alfonsie-Mario, dziewiczą czystość ciała i duszy zachowujący,

Święty Alfonsie-Mario, założycielu Zakonu Najświętszego Odkupiciela,

Święty Alfonsie-Mario, Kościoła powszechnego Doktorze,

Święty Alfonsie-Mario, orędowniku nasz w Niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O Doktorze najlepszy, światłości Kościoła świętego, błogosławiony Alfonsie – Mario, Bożego prawa miłośniku, błagaj za nami Syna Bożego!

V. Módl się za nami święty Alfonsie-Mario.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, któryś przez błogosławionego Alfonsa – Marią, Wyznawcę Twego i Biskupa, pałającego żarliwością o zbawienie dusz, Twój Kościół nowym potomstwem obdarzył, prosimy Cię, abyśmy upomnieniami jego zbawiennymi pouczeni i przykładami pokrzepieni, do Ciebie szczęśliwie dojść mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ofiarowanie się Św. Alfonsowi.

O najgorliwszy Doktorze Kościoła Świętego, Święty Alfonsie, oto ja N., choć nie jestem godzien być sługą Twoim, jednak ośmielony wielką Twoją dobrocią i chęcią służenia Tobie, obieram Cię dzisiaj w przytomności Przenajświętszej Trójcy, mego Anioła Stróża i całego dworu niebieskiego, po Maryi Najświętszej za osobliwego mego ojca, mistrza, orędownika i mocno postanawiam i pragnę zawsze Ci służyć, a przy tym wszystko czynić, co tylko będzie w mojej mocy żeby Ci inni także służyli. Błagam Cię przeto przez miłość, którą pałasz ku Panu Jezusowi i Najświętszej Maryi Pannie, abyś mnie przyjąć raczył do liczby czcicieli i wiernych sług Twoich. Uproś mi Łaskę, żebym odtąd idąc drogą prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej, Twe cnoty naśladował. Wyjednaj mi oderwanie serca od wszystkich stworzeń, nieustające i żarliwe nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny; ducha modlitwy i gorliwość o zbawienie dusz. Racz przyjąć tę małą ofiarę, jako dowód oddania Ci się na służbę, którą Ci przyrzekam; bądź mi o Święty mój Patronie, pomocą w życiu, a nade wszystko w godzinę śmierci, ażebym czcząc Cię i służąc Ci na ziemi, stał się godnym wespół z Tobą radować się w Niebie na wieki wieków. Amen.

Modlitwa strzelista.

Opiekunie mój, Święty Alfonsie, spraw, ażebym we wszystkich potrzebach moich uciekał się do Maryi!

Modlitwa do świętego Alfonsa.

O najgorliwszy Doktorze Kościoła, Święty Alfonsie, uproś mi prawdziwą miłość bliźniego, która by mnie nakłoniła do czynienia dobrze tym nawet, którzy mnie obrażają.

Na intencję Ojca Świętego 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Marya i 3 razy Chwała Ojcu.

 

 

Św. Alfons Liguori

 

 

Litania do Św. Alfonsa Marii Liguorego

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Jezu Chryste, usłysz nas! Jezu Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Dziewico Niepokalana, módl się za nami!

Święty Alfonsie, wzorze pobożności od samej młodości,

Święty Alfonsie, wolny od grzechu śmiertelnego aż do śmierci,

Święty Alfonsie, nienawidzący bogactw i próżności świata,

Święty Alfonsie, zawsze posłuszny głosowi Boskiej Opatrzności,

Święty Alfonsie, bogaty w skarby chrześcijańskiego ubóstwa,

Święty Alfonsie, wzorze cierpliwości w cierpieniach i utrapieniach,

Święty Alfonsie, wzorze słodyczy i rezygnacji w przeciwnościach,

Święty Alfonsie, płonący świętą żądzą względem zbawienia ludzkiego,

Święty Alfonsie, pogromco bezbożności,

Święty Alfonsie, obrońco katolicyzmu,

Święty Alfonsie,  zawsze zajęty wykładaniem Ewangelii biednym,

Święty Alfonsie, czuły doradco i pocieszycielu strapionych,

Święty Alfonsie, nauczony w Boskiej sztuce nawracania grzeszników,

Święty Alfonsie, przewodniku światły w drodze doskonałości,

Święty Alfonsie, czyniący wszystko dla Samej Chwały Jezusa Chrystusa,

Święty Alfonsie, nowa ozdobo Religii,

Święty Alfonsie, dzielny obrońco ćwiczeń Ewangelii,

Święty Alfonsie, wzorze posłuszeństwa i poddania się Najwyższemu Pasterzowi,

Święty Alfonsie, nieustannie czuwający nad trzodą powierzoną sobie,

Święty Alfonsie, pełen troskliwości w staraniu o utrzymanie całości Kościoła,

Święty Alfonsie, chwało kapłaństwa i biskupstwa,

Święty Alfonsie, zwierciadło świecące wszystkich cnót,

Święty Alfonsie, pełen miłości najżarliwszy dla Jezusa Chrystusa,

Święty Alfonsie, płomieniejący zapałem boskim przy ofiarowaniu Najświętszego Sakramentu,

Święty Alfonsie, gorący adoratorze Jezusa Chrystusa w świętej Eucharystii,

Święty Alfonsie, przejęty najżywszą boleścią przy rozpamiętywaniu cierpień Zbawiciela,

Święty Alfonsie, dziwnie gorliwy o Chwałę Maryi,

Święty Alfonsie, uczczony zjawieniem się Najświętszej Panny podczas kazania,

Święty Alfonsie, życia i czystości Anielskiej,

Święty Alfonsie, prawdziwy Patryarcho przez twoje troskliwość ojcowską nad dozorem ludu Bożego,

Święty Alfonsie, zaszczycony darem proroctwa i cudów,

Święty Alfonsie, apostole przez trudy i owoce twych prac,

Święty Alfonsie, męczenniku przez twoje nadzwyczajną ostrość,

Święty Alfonsie, Wyznawco przez twe pisma pełne Ducha Bożego,

Święty Alfonsie, dziewico przez twą czystość ciała i duszy,

Święty Alfonsie, założycielu Zakonu Redemptorystów,

Święty Alfonsie, wzorze Misjonarzy,

Święty Alfonsie, czuły nasz ojcze i wielce skuteczny przyczyńco,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Jezu Chryste, usłysz nas! Jezu Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami święty Alfonsie Liguori,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

Staję przed Tobą, Święty Alfonsie, któryś tak wielką pałał miłością ku bliźnim, i taka gorzał żądzą o wyjednywanie łaski nawrócenia grzeszników. Korząc się pokornie u stóp twoich, błagam twej skutecznej przyczyny, wyjednaj mi proszę Cię prawdziwy żal za grzechy, zupełną odmianę mego życia. Spraw, iżby moje serce gorzało najżywszym płomieniem miłości, dla Boga i Najświętszej Dziewicy, ku której tak wielką pobożnością tchnąłeś. Wyjednaj mi Łaskę postępowania drogą świątobliwości i sprawiedliwości. Na koniec, abym się stał godnym zasłużyć sobie połączyć się z Bogiem i z Tobą w szczęśliwej wieczności. Amen.

 

 

Św. Alfons Liguori

 

 

Modlitwa do Św. Alfonsa Liguorego.

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Mój uwielbiony i najmilszy Obrońco, Święty Alfonsie, który przetrwałeś tak wiele trudów i cierpień dla zapewnienia ludziom owoców odkupienia, o wejrzyj na niedostatki mej biednej duszy i zlituj się nade mną. Dla przemożnej Twej przyczyny u Jezusa i Maryi, uproś nam prawdziwą skruchę i odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów, a na przyszłość wielki wstręt do każdego występku i siłę do opierania się zawsze wszelkim pokusom. Dlatego użycz mi, błagam Cię, choć jednej iskierki tej gorącej miłości, którą Twe serce zawsze płonęło, i uproś, by za Twym przykładem upodobanie Boże było jedyną regułą mego postępowania.

Uproś mi przy tym gorącą miłość ku Jezusowi, najszczerszą i dziecięcą ufność do Maryi, i Łaskę nieustannej modlitwy i wytrwania w Służbie Bożej aż do ostatniego tchu mego życia, abym się wreszcie mógł z Tobą połączyć tam, gdzie Boga i Maryę Najświętszą Pannę przez wszystkie wieki wychwalać będę. Amen.

Odpust 200 dni raz na dzień. Odpust zupełny za odmawianie tej modlitwy przez cały miesiąc. Można ten odpust ofiarować za dusze czyśćcowe. (Leon XII. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 18 czerwca 1887).

 

 

Św. Alfons Liguori

 

 

Modlitwa na uroczystość Św. Alfonsa (2 sierpnia).

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Święty Alfonsie, pochodnio Kościoła Świętego, pocieszycielu strapionych, módl się za nami! Na Tobie spełniły się słowa Pańskie: „Duch Pański nade mną; dla tego mię pomazał, abym opowiadał Ewangelią ubogim: posłał mnie, abym uzdrowił skruszone na sercu; abym opowiadał więźniom wypuszczenie, i ślepym przejrzenie, żebym wypuścił na wolność znędzone, i opowiadał rok Pański przyjemny, i dzień odpłaty. (Łuk. IV, 18). Pan nasz obdarzył Cię, święty sługo Boży, darami wymowy, mądrości i czynienia cudów. Natchnął Cię Bóg Przedwieczny do szczególniejszej czci, miłości i głoszenia chwały Królowej nieba, Najświętszej Dziewicy Maryi.

W Kościele, Twemu imieniu w Rzymie poświęconym, za Twoim i Najświętszej Maryi Panny, Matki Nieustającej Pomocy pośrednictwem udziela Pan Bóg łask niezliczonych wszystkim, którzy z wiarą i ufnością do Maryi i do Ciebie się uciekają. Wstaw się za nami, o prawdziwy apostole Jezusa Chrystusa, ażebyśmy Matkę Bożą a najmiłościwszą Wspomożycielkę naszą tak jak Ty kochać, czcić i wielbić mogli tu na ziemi, a potem w niebie z Maryą, z Tobą i z Wszystkimi Świętymi czcili i wielbili Trójcę Przenajświętszą, Ojca, Syna i Ducha Świętego po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Alfons Liguori

 

 

Modlitwa do Św. Alfonsa o uproszenie Łask do zbawienia potrzebnych.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam żywą wiarę we wszystkie prawdy, których nas święty Kościół Rzymski naucza, oraz światło z Nieba, abyśmy poznali marność wszystkie! rzeczy tego świata i złość naszych grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam mocną nadzieję, że przez Zasługi Pana Jezusa, przez wstawienie się Najświętszej Panny i przez przyczynę Twoją otrzymamy od Boga odpuszczenie grzechów, ostateczną wytrwałość i Niebo.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam gorącą miłość dla Boga, byśmy oderwani od wszelkiego stworzenia, mogli Jego jedynie miłować i na chwałę Jego zupełnie się oddać.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam Łaskę doskonałego poddania się Woli Bożej, abyśmy przyjmowali z poddaniem cierpienia, pogardę, prześladowania, krzywdy na majątku i na sławie, stracie krewnych i wreszcie śmierć sama.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam szczery żal za grzechy, abyśmy nigdy nie przestawali opłakiwać obrazy Panu Bogu wyrządzonej.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam prawdziwą miłość bliźniego, która by nas nakłoniła do czynienia dobrze tym nawet, którzy nas obrażają.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam anielską cnotę czystości i pomoc, abyśmy się opierali pokusom nieczystym i wzywali w nich najświętszych Imion Jezusa i Maryi.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam łaskę wielkiego nabożeństwa do Męki Pańskiej, do Przenajświętszego Sakramentu i do naszej Matki, Najświętszej Maryi Panny.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

  1. Najgorliwszy Doktorze Kościoła, Św. Alfonsie, uproś nam przede wszystkim łaskę ostatecznej wytrwałości i dar modlenia się o wytrwałość szczególnie w chwili pokusy i w godzinę śmierć naszej.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

V. Módl się za nami, Święty Alfonsie Mario.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś przez Świętego Alfonsa Marię, Wyznawcę Twego i biskupa, pałającego żarliwością o zbawienie dusz, wzbogacił Twój Kościół nowym potomstwem; prosimy Cię, abyśmy upomnieniami Jego zbawiennymi pouczeni i przykładami pokrzepieni, do Ciebie szczęśliwie dojść mogli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Alfons Liguori

 

 

Modlitwa do Świętego Alfonsa Liguorego.

Źródło: Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe ku czci Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 1914

Święty Alfonsie, ukochany mój Patronie, który poniosłeś tyle trudów i cierpień, aby zapewnić ludziom zbawienie, wejrzyj, błagam Cię, na nędzę mojej duszy i zlituj się nade mną! Przez Twoją przemożną przyczynę u Jezusa i Maryi, Matki Nieustającej Pomocy uproś mi prawdziwą skruchę i odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów, a na przyszłość niech zostanie w sercu moim wielki wstręt do każdego grzechu i niech mam tę moc i siłę do opierania się zawsze wszelkim pokusom.

Dlatego błagam Cię, Święty Alfonsie, użycz mi choć jednej iskierki tej gorącej miłości Pana Jezusa, którą płonęło zawsze Twe serce i uproś mi, by jedyną zasadą życia mego, było zgadzanie się we wszystkim z Najwyższą i Najświętszą Wolą Bożą.

Wyjednaj mi, o Święty Alfonsie, szczególniejszy Czcicielu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gorącą miłość ku Panu Jezusowi, najszczerszą i dziecięcą ufność do Maryi Matki naszej i łaskę nieustannej modlitwy i wytrwania w Służbie Bożej aż do ostatniego tchu mego życia, abym się wreszcie mógł z Tobą połączyć tam, gdzie Pana Jezusa i Maryą, najdroższą Matkę moją przez wszystkie wieki wychwalać będę. Amen.

(200 dni odpustu raz na dzień)

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023