(11 sierpnia)

 

 

 

 

Litania o Św. Filomenie

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Filomeno,

Święta Filomena, narodzona w nagrodę wiary twoich rodziców,

Święta Filomeno, córko światłości,

Święta Filomeno, poślubiająca twoje panieństwo Jezusowi Chrystusowi,

Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa Chrystusa,

Święta Filomeno, wierne zwierciadło przedziwnych cnót Maryi,

Święta Filomeno, sercem zawsze ostrożna przeciw zasadzkom próżności,

Święta Filomeno, czyniąca Bogu mężną ofiarę z najmilszych tobie rzeczy,

Święta Filomeno, za Wiarę Świętą skrępowana u pręgierza i biczowana jak twój Oblubieniec Boski,

Święta Filomeno, od sprawców przebita niezliczonymi włóczniami,

Święta Filomeno, uleczona w więzieniu cudownie,

Święta Filomeno, gwałtownie zepchnięta w rzekę Tyber,

Święta Filomeno, cudownie przez Aniołów na brzeg wyniesiona,

Święta Filomeno, z Boskiej Opieki niedostępna rozpalonym oszczepom,

Święta Filomeno, niezachwianą stałością i dziwną cierpliwością swą w mękach wielu pogan do Wiary Świętej nawróciła,

Święta Filomeno, mężnie nachylająca głowę pod miecz morderców,

Święta Filomeno, utrzymująca wieniec panieństwa razem z palmą męczeńską

Święta Filomeno, któraś dla Chrystusa Pana głowę swą pod miecz katowski pokornie skłoniła,

Święta Filomeno, cudotwórczyni wieku naszego,

Święta Filomeno, wieloma i wielkimi Łaskami słynąca,

Święta Filomeno, pocieszycielko strapionych,

Święta Filomeno, cudowna lekarko w najniebezpieczniejszych słabościach,

Święta Filomeno, ucieczko i wsparcie ubogich,

Święta Filomeno, wspomożycielko sierót,

Święta Filomeno, opiekunko do Ciebie się uciekających,

Święta Filomeno, córko najmilsza Przeczystej Panny Maryi,

Od zgubnej miłości świata, zachowaj nas, Święta Filomeno.

Od niedbalstwa w Służbie Bożej,

Od nieszczęśliwej utraty Wiary Katolickiej,

Od przenoszenia względów ludzkich nad Przykazanie Boskie,

Od lekceważenia rzeczy do zbawienia służących,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Pójdź Oblubienico Chrystusa, przyjmij koronę, którą Tobie Pan przygotował na wieki. Pójdź Wybrana moja i postawię w Tobie tron mój. Alleluja!

V. Rozlała się wdzięczność po wargach twoich.

R. Dlatego błogosławił Cię Bóg na wieki.

V. Módlmy się: O Panno chwalebna i niezwyciężona Męczenniczko, Święta Filomeno, któraś dla Miłości Niebieskiego Oblubieńca twego Jezusa Chrystusa tak wielkie katownie mąk poniosła i dla obrony Wiary prawdziwej, którą i ja także wyznaję, krew i życie swoje poświęciłaś, wyjednaj mi proszę Cię, żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, najgorętszą Miłość Boga i Dar czystości i wytrwania w dobrem aż do końca, ażebym w życiu moim wiernie służąc Jezusowi Chrystusowi Panu memu, dostąpił od Niego Łaski widzenia Oblicza Jego w Niebie, przez nieskończone wieki wieków.

R. Amen.

V. Módl się za nami Święta Filomeno.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Prosimy Cię, o Boże! niechaj Święta Panna i Męczenniczka Filomena, przyczyni się za nami u Tronu Miłosierdzia Twego, ponieważ upodobana była Jej dusza Tobie, tak dla zasługi Jej czystości Panieńskiej, jako też dla uwielbienia swoją śmiercią męczeńską Boskiego Imienia Twego, prosimy Cię o to, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Różaniec ku czci Panny i Męczenniczki Jezusa Chrystusa, Św. Filomeny

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

Różaniec na większą cześć Boga Ojca, Syna, i Ducha Świętego, także Maryi Matki Bożej, Św. Józefa Oblubieńca i Wszystkich Świętych z Bogiem królujących.

Krótki Różaniec ku czci Panny i Męczenniczki Jezusa Chrystusa Świętej Filomeny ułożony jest na pamiątkę czterdziestodniowego jej więzienia, wedle szczegółów zebranych z pobożnego objawienia godnego tylko wiary ludzkiej, stwierdzonego jednak znakami grobowymi, zgodą powszechną i wielu osobliwszymi Łaskami.

A że Święta w swoim więzieniu wycierpiała uciski zewnętrzne z powodu miejsca, niewygód, głodu, itd; na tę pamiątkę mówi się: 10 Zdrowaś Marya i 1 Ojcze nasz.

Po wtóre: Święta wytrzymała ciężką potyczkę przeciw tyranowi, rozkoszom i wyniosłości; na tę pamiątkę drugie 10 Zdrowaś Marya i 1 Ojcze nasz.

Po trzecie: Święta poniosła uciski wewnętrzne na duszy: udręczeń, niepokojów i trwogi; na tę pamiątkę trzecie 10 Zdrowaś Marya i 1 Ojcze nasz.

Wreszcie: Święta została pocieszoną w tych wszystkich cierpieniach zjawieniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej, która jej opowiedziała Moc Swoją, okazała Syna własnego, przyrzekła pomóc w męczeństwie za trzy dni następującym; na te pamiątkę mówi się czwarte 10 Zdrowaś Marya i 1 Ojcze nasz.

Potem zmówić 3 Zdrowaś Marya:

Pierwsze na cześć Ducha Najświętszego, który się dał Świętej w pośród męczarni; drugie na cześć Najświętszej Maryi Panny, która ją w nich pocieszała; trzecie na cześć Św. Archanioła Gabryela i innych Świętych Aniołów, którzy wspierali Świętą Pannę.

Tak więc:

Pierwszy Dziesiątek na pamiątkę: Ucisków zewnętrznych.

Drugi Dziesiątek na pamiątkę: Potyczki

Trzeci Dziesiątek na pamiątkę: Ucisków wewnętrznych.

Czwarty Dziesiątek na pamiątkę: Pociechy

Pierwsze Zdrowaś Marya do Ducha Świętego.

Drugie Zdrowaś Marya do Najświętszej Maryi Panny.

Trzecie Zdrowaś Marya do Świętych Aniołów

Nabożeństwo Św. Filomeny prowadzi duszę bogobojną do Miłości Maryi, ta uprasza jej Łaskę rozmyślania Męki Chrystusowej, z której wszystkie Błogosławieństwa jak z niewyczerpanego źródła zlewają się na wiernych, byle im tylko nie zbyło na pokornej cierpliwości w znoszeniu Dopuszczeń Boskich, zwłaszcza w oschłościach duchownych.

Taki jest pomysł dotyczący Różańca na cześć Św. Filomeny; dotąd jest on tylko nabożeństwem prywatnym; byłoby rzeczą zbawienną wyjednać u Stolicy Apostolskiej na to potwierdzenie i odpusty.

 

 

Św. Filomena

 

Wezwanie Św. Filomeny Dziewicy i Męczenniczki.

Źródło: Zbiorek modlitw do użytku Wychowanek Sacré Coeur 1921

Święta Filomeno, córko światłości, módl się za nami!

Święta Filomeno, panno godna wszelkiej pochwały,

Święta Filomeno, lilio między cierniami,

Święta Filomeno,  naśladowniczko Aniołów,

Święta Filomeno, zwierciadło prawdziwej pobożności,

Święta Filomeno, cudzie świętości i niewinności,

Święta Filomeno, wzorze cnót wszystkich,

Święta Filomeno, zwyciężająca tyranów,

Święta Filomeno, wzorze cierpliwości wśród mąk,

Święta Filomeno, patronko dziewic,

Święta Filomeno, pociecho smutnych,

Święta Filomeno, wielkimi łaskami słynąca,

Święta Filomeno, od chorych na pomoc wzywana,

Święta Filomeno, czcicieli swoich obronicielko,

Święta Filomeno, Chwało Chrystusa, twojego Boskiego Oblubieńca,

V. Módl się za nami, Święta Filomeno, Panno i chwalebna Męczenniczko!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V.  Módlmy się: Racz, Panie Jezu, przez przyczynę Świętej Filomeny, Dziewicy i Męczenniczki, dać nam do uświęcenia Łaski potrzebne, których Sam jesteś Źródłem. Niech opieka Jej wspiera naszą niedostateczność. Błagamy Cię o to, Boże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Filomena

 

 

Modlitwa na cześć Św. Filomeny, Panny i Męczenniczki

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

O najukochańszy Jezu! oto my ścielimy się u podnóżka Chwały Twojej, przedstawiając dolegliwe utrapienia nasze, i pod opieką ulubionej Panny i Męczenniczki Twojej Świętej Filomeny, najgorętsze zanosimy prośby, o uzyskanie Łaski N. (wymienić je) wielce nam potrzebnej, jeżeli ta zgadza się z Wolą Twoją Najświętszą. Niech mówią za nami okrutne męki i śmierć, którą niezwyciężona Męczenniczka dla Miłości Twojej poniosła, i zjednają nam skutek Miłosierdzia Twego. Niech przemawia ta krew, która rumianość purpurowy lilii Jej panieństwa dodała; przez co, niewzruszony pozostała w tejże Wierze, którą i my wyznajemy, i z niej także mamy pobudkę ośmielającą nas, do błagania Cię z synowską ufnością, mówiąc w upokorzeniu:

Trzy razy Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, i Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Błogosławiona Filomeno.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Łaskę odpuszczenia prosimy Cię, Panie, niech nam Błogosławiona Filomena, Panna i Męczenniczka wyjedna; która Ci zawsze miłą była, i zasługą czystości i statecznym Mocy Twej wyznaniem. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Prośby i modlitwy do Św. Filomeny

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

  1. Wierna Panno i chwalebna Męczenniczko! która już w Niebie przebywasz, racz wydzielić na ziemię, nie jedno z twoich dobrodziejstw. Wychwalam i wielbię Pana za te Łaski, którymi Cię obdarzył w życiu, a osobliwie przy śmierci; wychwalam Go i wielbię za ten honor i moc, którymi jesteś uwieńczona w Niebie. —

Poniższe wezwanie powtarza się po każdej prośbie:

Bądź pochwalony i uwielbiony, o Boże Święty! Boże w Świętych Twoich cudowny! Boże Sprawiedliwy, Potężny, i nieskończenie Miłosierny!

  1. Wierna Panno i chwalebna Męczenniczko! która przez twoją mocną wiarę, świat i piekło zwyciężyłaś; wychwalam Boga z twojego tryumfu, wychwalam i uwielbiam Wszechmocność Jego, przez którą zwycięstwo otrzymałaś. —
  2. Wierna Panno i chwalebna Męczenniczko! która sobie bardziej szacowałaś owe dobra niewidome i niezmierne w wieczności, aniżeli widome dobra tego świata; wychwalam i wielbię Boga dla owej mocnej ufności, którą serce twoje napełnił, dla owego zwycięstwa, które nad kusicielem twoim, i nad sobą samą odniosłaś. —
  3. Wierna Panno i chwalebna Męczenniczko! wody utrapienia, które się nad głową twoją podniosły, nie mogły zalać ognia twojej miłości, którym pałało twe serce; wielbię i wychwalam Boga dla owej stateczności, którą Cię obdarzył, i dla tej gorliwości, przez którą tak wiele mąk wycierpiałaś. —
  4. Wierna Panno i chwalebna Męczenniczko! której potężne ramię, naszych czasów, z takim honorem i sławą za Kościół Boży walczyło; wielbię i wychwalam Boga, że Ciebie do tego dzieła wybrał, wielbię i wychwalam Go dla niezliczonych cudów, których Ty narzędziem jesteś, a których słodkie owoce Kościół Katolicki Rzymski i Apostolski zbiera. —
  5. Wierna Panno i chwalebna Męczenniczko! cieszę się z twego honoru i sławy, kiedy rozważam, że Bóg cześć odbiera z tych cudów, które osobliwie na korzyść ubogich i prostaczków czynisz, i dlatego upraszam, ażeby Majestat Boski imię twoje coraz więcej, a więcej znajomym czynił, moc twoją coraz więcej oświecał, i liczbę pobożnych czcicielów twoich pomnażał. —
  6. Wierna Panno i chwalebna Męczenniczko! miej także i nade mną litość, dopomagaj mi w potrzebach duszy i ciała, które tobie lepiej niżeli mnie są wiadome. Oto mnie masz u nóg twoich nędznego, lecz mającego nadzieję, i żebrzącego litości twej, o wielka Święta! wysłuchaj mnie, błogosław mi, i zanieś pokorną prośbę moją do Boga N. (Tu można wyrazić myślą tę łaskę, której kto przez tę Świętą dostąpić pragnie). Ufam jak najmocniej, że przez twoje zasługi, męki, boleści, i śmierć twoją, połączone z Zasługami Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa, żądanej Łaski dostąpię, i z radością serca mego zawołam: —

Po tych modlitwach zmów jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Marya, za Papieża i potrzeby Kościoła Świętego, a potem przydać możesz następującą modlitwę:

O Panno chwalebna i niezwyciężona Męczenniczko Święta Filomeno, któraś dla miłości Niebieskiego Oblubieńca twego Jezusa Chrystusa, tak wielkie katownie mąk poniosła, i dla obrony Wiary prawdziwej, którą i ja także wyznaję, krew i życie twoje poświęciłaś, wyjednaj mi, proszę Cię, żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, najgorętszą miłość, i dar wytrwania w dobrem aż do końca; ażebym w życiu moim wiernie służąc Jezusowi Chrystusowi Panu memu, dostąpił od Niego Łaski, widzenia Oblicza Jego w Niebie, przez nieskończone wieki.

R. Amen.

V. Módl się za nami Święta Filomeno, Panno i Męczenniczko,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Prosimy Cię, o Boże! niechaj Święta Panna i Męczenniczka Filomena, przyczyni się za nami u Tronu Miłosierdzia Twego; ponieważ upodobana była Jej dusza Tobie, tak dla zasługi Jej czystości panieńskiej, jak też dla uwielbienia śmiercią swoją męczeńską Boskiego Imienia Twego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, po wszystkie wieki.

R. Amen.

 

 

Św. Filomena

 

 

 Modlitwa skuteczna do Świętej Filomeny na otrzymanie każdej łaski za Jej przyczyną.

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

Czysta panno i niezwyciężona Męczenniczko Święta Filomeno z zupełnym poddaniem się upadam na kolana przed Bogiem i tobą, którą sobie za pośredniczkę i miłościwą opiekunkę obrałem, abym się stał godnym za twą przyczyną, od Oblubieńca twego Boskiego Jezusa Chrystusa, i Matki Jego Najświętszej Maryi, otrzymać to, coby ku pożytkowi duszy i ciała mego służyło. Wiem to, że u nich w największej Łasce jesteś, tak iż pewnie ci niczego nie odmówią, czego byś tylko od nich żądała; o czym tak wiele niepoliczonych cudów świadczy, które Bóg Wszechmocny i Miłosierny czyni, gdzie tylko słodkie imię twoje znane. On to z Wyroków Najmędrszej Opatrzności Swojej, Ciebie przeznaczył i obrał, abyś nam pociechę, siłę i pomoc, w tych niespokojnych i smutku pełnych czasach dawała. Pałając niezmierną miłością, okazujesz się w najcudowniejszy sposób, wielu tysiącom uczynną i pomocną. O miłościwa heroino, i cudotwórczym przedziwna. upraszam Cię serdecznie, wejrzyj na mnie nędznego czciciela twego, i weź mnie pod obronę twoją, przeciwko strasznym nieprzyjaciołom moim, którzy mi teraz bardziej, niżeli kiedy zapalczywą zawziętością grożą; duszę odkupioną drogą Krwią Zbawiciela, sposobem prawie nieodpornym porywają, i klęski bezprzykładne czynią. Gdy zaś Ty, o najmiłościwsza obronicielko, Łaski twe i dobrodziejstwa tym tylko dajesz, którzy w niewinności, czystości duszy i ciała żyją; którzy wiarę żywą i czynną mają; którzy podobnież jak Ty, któraś tak wiele męczarni poniosła, z miłości Jezusa Chrystusa, uciski, krzyże i dolegliwości wszelkie, na tym padole płaczu cierpliwie znoszą: dlatego proszę Cię, wyjednaj mi tę Łaskę, ażebym do końca życia mojego od każdej najmniejszej zmazy duszę moją w czystości zachowywał, i wszelkim ją cnotami zdobił; osobliwie zupełnym poddaniem się Bogu i utrapieniom, które na mnie dopuści na tym świecie, ażebym przez nie duszę moją oczyścił, i sposobność mi podał czynienia pokuty za grzechy moje. Przez tak wielkie i znakomite zasługi twoje, upraszam Cię, ażebyś mi otrzymała tę Łaskę N., której pokornie od Ciebie wyglądam; jeżeli to jest z Wolą Boską zgodne, i memu zbawieniu wiecznemu pożyteczne. Na ostatek proszę Cię, spraw we mnie pomnożenie wiary, nadziei, miłości, żalu za grzechy, i uchowaj mnie od każdego przykrego, a z którejkolwiek strony grożącego mi nieszczęścia. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga. Chwała Ojcu.

Modlitewka strzelista, którą w naglących potrzebach często powtarzać można.

O miłościwa moja Święta Filomeno! Proś teraz za mną Jezusa i Maryę! Amen.

 

 

Św. Filomena

 

 

Modlitwa do Św. Filomeny, panny i męczenniczki.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Uwielbiona Panno i Męczenniczko, wielce ukochana od Boga, Święta Filomeno, napełniam się radością wraz z tobą, z dzielnej mocy, którą cię Bóg obdarzył dla Chwały Imienia Swego, na zbudowanie Kościoła powszechnego i uczczenie zasług życia i śmierci twej. Jakież to dla mnie zadowolenie, widzieć cię tak wywyższoną, tak czystą, tak odważną, tak wierną Jezusowi Chrystusowi i Jego Świętej Ewangelii, tak wielkimi Darami w Niebie i na ziemi uwieńczoną. Dlatego też przykładami twymi do postępowania drogą cnót gruntownych zachęcony, pełen nadziei, na widok tylu Łask zasługom twoim wymierzonych, postanawiam wstępować w ślady twoje, w unikaniu wszego złego, i w dokładnym wykonaniu tego, co tylko mi Bóg przykazuje. Wesprzyj mnie, o wielka Święta, twą dzielną przyczyną, a nade wszystko wyjednaj mi powściągliwość nigdy nie zmazaną, moc duszy na wszelkie napaści niezwyciężoną, mężną odwagę, która by się dla Boga żadnej ofiary podnieść nie wahała i miłość tak mocną jak śmierć, dla Wiary Jezusa Chrystusa, dla Kościoła Świętego Rzymskiego i dla Najwyższego Kapłana powszechnego, Ojca wszystkich wiernych, Pasterza nad pasterzami i owieczkami, oraz i po całym świecie Namiestnika Jezusa Chrystusa.

Do tych Łask, o które Cię błagam najgorętszym afektem duszy mojej, o Święta Filomeno, ośmielam się przyłączyć i nowe Łaski, w otrzymaniu których zarówno całkowitą ufność w dzielnym pośrednictwie twoim pokładam. (Przedstaw te Łaski w prostocie, ufności i w pokorze, które za tej Świętej przyczyną wyjednać sobie pragniesz).

Nie może to być ten Bóg tak Dobry, dla którego poświęciłaś krew i życie twoje, ten Bóg tak Dobry, który względem Ciebie i przez Ciebie tak jest hojnym w Darach i Łaskach Swoich; Ten Bóg tak Dobry, Który mnie aż tak umiłował, że dla mnie umrzeć raczył i chciał mi dać Siebie Samego w Najświętszym Sakramencie Utajonego, pewnie nie odmowi prośbom twoim, oraz nadziejom i potrzebie mojej, mając niejako i on sam w czynieniu nam dobrze upodobanie. Czego się spodziewam, wszelką ufność pokładając w Nim i w tobie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023