Św. Rafał Archanioł

(24 października)

 

 

 

 

Litania do Św. Rafała Archanioła

Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze Miłosierdzia z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Marya, Królowo Aniołów,

Święty Archaniele Rafale,

Święty Archaniele Rafale, który jesteś z Opatrzności Bożej za patrona nam dany,

Święty Archaniele Rafale, który jako młodzieniec stojący, gotowy do drogi, objawiłeś się młodemu Tobiaszowi,

Święty Archaniele Rafale, któryś zapowiedział staremu Tobiaszowi, aby się nie frasował, gdyż jesteś Azariaszem, synem Ananiasza Wielkiego,

Święty Archaniele Rafale, któremu Tobiasz powierzył syna, aby mu w drodze przewodniczył,

Święty Archaniele Rafale, któremu my też, jako patronowi naszemu, powierzamy się, bądź naszym przewodnikiem w doczesnej wędrówce ku wieczności.

Święty Archaniele Rafale, któryś zalęknionego Tobiasza uspokoił, tak i nas przerażonych wśród burz i walki z okropnym czartem uspokój,

Święty Archaniele Rafale, któryś mocą ducha swojego wypędził czarta z domu Raguela,

Święty Archaniele Rafale, odpędzaj też od nas napaści złego ducha,

Święty Archaniele Rafale, któryś nauczał Tobiasza, aby przy uczcie zachował się w bojaźni Bożej,

Święty Archaniele Rafale, oświecaj nas i ucz, abyśmy przy ucztach znajdowali się w bojaźni Bożej,

Święty Archaniele Rafale, szczęśliwie przyprowadzający Tobiasza do domu rodzicielskiego,

Święty Archaniele Rafale, doprowadź nas do portu zbawienia,

Święty Archaniele Rafale, dobrze radzący młodemu Tobiaszowi, aby przybywszy do domu najpierw oddal cześć Bogu,

Święty Archaniele Rafale, pobudź nas, abyśmy naprzód za wszystkie dobrodziejstwa Bogu dziękowali,

Święty Archaniele Rafale, któryś dobrze poradził Tobiaszowi, że swemu ojcu przywrócił wzrok,

Święty Archaniele Rafale, uzdrów i nasz wzrok dobrą radą, jeżeli szwankuje,

Święty Archaniele Rafale, otwórz wzrok duszy nieśmiertelnej, abyśmy przejrzeli prawdę,

Święty Archaniele Rafale, gdy choroby i boleści dolegają, uzdrów nas dobrą radą,

Święty Archaniele Rafale, w różnych cierpieniach dopomóż, abyśmy z poddaniem się woli Bożej takowe znosili,

Święty Archaniele Rafale, któryś objawił, że post, modlitwa i jałmużna gładzą grzechy,

Święty Archaniele Rafale, dopomóż nam, abyśmy przez post i jałmużnę byli wybawieni od śmierci i zasłużyli przez miłosierdzie Boże na żywot wieczny,

Święty Archaniele Rafale, któryś objawił swoje posłannictwo, żeś jest jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed tronem Pana,

Święty Archaniele Rafale, któryś zapowiedział pokój, udaruj nas także pokojem,

Boże! bądź miłościw, przepuść nam, Panie!

Od wszego złego, wybaw nas, Panie!

Od grzechu każdego,

Od ślepoty serca,

Od zatwardziałości serca,

Od fałszywej spowiedzi,

Od wszelkiej nieczystości,

Od krewkości ciała,

Od pożądliwości oczu i ciała,

Od pychy żywota,

Od złej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez wstawienie się św. Archanioła Rafała, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Święty Archaniele Rafale, bądź moim pośrednikiem w walce z szatanem.

R. I nigdy nie odstępuj, ale zawsze przybywaj ze świętą radą Twoją i pomocą.

V. Święty Archaniele Rafale, bądź moim doradcą w walce z przeciwnościami.

R. A mocą swej władzy, ukróć moc szatana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: O Święty Archaniele Rafale, jakoś uczynił, że przez znak widzialny niewidzialna Moc Twoja, ukróciła sprawy złego ducha, i wypędziłeś szatana z domu Raguela, ażeby nie był szkodliwym, wówczas gdy Tobiasz zapalił serce ryby, tak samo przez nasze błagalne modły spraw, aby moc złego została ukróconą, która sprawuje nieszczęście i niepokój w domowym pożyciu, tak samo jak szatan dom Raguela niepokojem zatruwał aż do śmiertelności, a co niech się stanie w Moc Zasług Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa, Pana naszego, i tej Krwi niewinnej, Którą wylał za grzechy nasze, Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Wezwanie do Św. Rafała Archanioła

O najchwalebniejszy Książę, Archaniele Rafale, pamiętaj o nas tu i wszędzie: módl się zawsze za nami do Syna Bożego, Alleluja, Alleluja.

V. Anioł stał przy ołtarzu świątyni.

R. Trzyma w ręku złotą kadzielnicę.

O Boże, który podarowałeś Tobiaszowi Twemu słudze Tobiaszowi Twemu słudze towarzysza podróży błogosławionego Archanioła Rafaela, spraw, abyśmy my, którzy jesteśmy również Twoimi sługami, również mogli być chronieni przez jego czujność i wzmocnieni Jego pomocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Św. Rafał Archanioł

 

 

Modlitwa Św. Alojzego na dzień Św. Rafała Archanioła

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Święty Rafale Archaniele, któryś jeden jest z tych siedmiu szczęśliwych Aniołów, którzy zawsze przed Oblicznością Pańską stoją; jak przyjemny jest ten uczynek dobroci Twojej przeciw młodzianemu Tobiaszowi! „Lekarstwo Boże!” nazywa się bowiem imię Twoje! A jak bardzo zasłużyłeś imienia tego dla uzdrawiających skutków onych ziemskich lekarstw, które Ty onemu staremu Tobiaszowi i onego duchownego lekarstwa, któreś młodemu Tobiaszowi przygotował! Jak chętnie przyjąłeś Ty, od Boga na to zesłany, onego młodego Tobiasza, jak on ojcowskie opuścił pomieszkanie i obiecałeś mu straż i towarzystwo na całej drodze, a iż go bezpiecznie do naznaczonego miejsca doprowadzić chcesz. Jak przyjaźnie doradzałeś mu na podróży o jego ważnych interesach! Jak przyjaźnie broniłeś go u rzeki Tigris od grożącego mu niebezpieczeństwa, i nauczyłeś go nawet, z tego przypadku to najzdrowsze lekarstwo dla oślepionego ojca w domu będącego nabyć! Jak przyjaźnie objaśniałeś mu, że Ty to za swój urząd uznawszy, iż modlitwy i dobre uczynki Tabiaszowe – Bogu odnosisz! Jak przyjaźnie odkryłeś mu sposób, w którym on przeciw złemu duchowi i jego pokuszeniom zabezpieczyć zdoła, aby on jego duszy pierwej nie przewalczył. Jak przyjaźnie starał się równocześnie sam, żeby on zły duch więcej mu już nie mógł szkodzić. I jak przyjaźnie naprowadzałeś go zaś znów do domu ojcowskiego z powrotem, do którego on zdrowie i błogosławieństwo dla swoich w domu będących przez Cię z sobą przyniósł! – O Święty Archaniele Rafale, bądźże mi też towarzyszem, który by mnie z drogi nieprawej i szerokiej do złego, na wąską drogę zbawienną, po której Święci chodzili, przeprowadził! Bądźże też przez Twoją przyczynę u Boga ubogiej duszy mojej w prawdzie lekarstwem Bożym, ażeby Pan, kiedy ja przed Oblicze Jego postawiony będę, łaskawym i miłosiernym mi był! – Ty zaś, duszo moja, najpiękniejsze podobieństwo Stworzyciela swego, poznawaj tym więcej – twoją godność i zacność, żeś tak bardzo od Boga jest umiłowana, iż na Rozkaz Jego, od Aniołów Bożych bywasz strzeżona, iżbyś już więcej tak łacno do grzechowej wzgardy i obrzydzenia na nowo nie wpadała, a Najwyższego Boga Twojego i Największego Dobrodzieja twego, nie obrażała, i Świętych Aniołów, najwierniejszych twoich nie zasmucała! Nuż za pomocą Świętego Rafała Archanioła i twego Świętego Stróża Anioła, przyozdób się takowymi niebiańskimi cnotami, które bowiem Boga miłościwego uwielbiają, a Aniołów rozweselają, i które Ty dla siebie jak nasienie zasiejesz, i które ty niegdyś jak słodki owoc żniwować będziesz w Chwale między Aniołami Świętymi w Niebie! Amen.

 

 

Św. Rafał Archanioł

 

Modlitwa do Św. Rafała Archanioła.

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Niebieski lekarzu i towarzyszu najwierniejszy, Święty Rafale, któryś staremu Tobiaszowi wzrok przywrócił, młodego zaś po wszystkich zaczętej podróży drogach przeprowadził i od wszelkiej przeszkody zachował: bądźże też ciała i duszy mojej lekarzem oddal ciemności nieumiejętności, i w tej niebezpiecznej życia tego podróży bądź zawsze przy mnie aż mnie do Niebieskiej doprowadzisz Ojczyzny, abym tam z Tobą zbawiony, Twarz Boską oglądał na wieki. Amen.

 

 

Św. Rafał Archanioł

 

 

Modlitwa kościelna do Św. Rafała Archanioła

Źródło: Mszał Rzymski 1949r. 

Panie Boże, racz zesłać nam pomoc Świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, przebywa On zaw­sze w Obecności Twojego Majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje Błogosławień­stwo. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *