Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobrażę sobie Proroka Izajasza, mówiącego: „Gotujcie drogę Pańską” (R. XL. 3).

II. Będę prosił o Łaskę, abym dobrze zrozumiał pobudki do dobrego odprawienia tej Nowenny.

 

 

I. Punkt.

Nadzwyczajność uroczystości jest pierwszą pobudką.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Uroczystość Bożego Narodzenia jest ostatnią oraz pierwszą z wielkich uroczy­stości Chrystusa Pana: jest ostatnią w szeregu uroczystości całego roku; jest pierwszą w po­rządku tych uroczystości, albowiem wszystkie Tajemnice Jego Życia, Śmierci i Zmartwychwsta­nia wymagały Jego Przyjścia na ten świat, któ­rego doroczną pamiątką — Narodzenie Boże. Przy­puścić też możemy, że Pan Jezus, Marya i Św. Józef, jak długo żyli, zawsze uroczyście obchodzili te Urodziny, jako najpiękniejszy Dzień całego roku.

ZASTOSOWANIE. Silna to zaiste pobudka do gorliwego przygotowania się Nowenną na ten Dzień wielki i wyjątkowy, aby go obchodzić nie tylko z okazałością i radością, ale także z wielką pobożnością, zwłaszcza, jeżeli w tym roku wiele innych uroczystości z występną niedbałością ob­chodziłeś. Oto masz sposobność naprawienia złego, odprawiając to nabożeństwo z podwójną gorliwością.

UCZUCIA [**]. Wyznanie i żal za niedbałości prze­szłe. Proś o Łaskę, abyś je mógł naprawić.

POSTANOWIENIE [***]. Oznaczę już teraz szczegó­łowo, co postanawiam każdego dnia tej Nowenny uczynić, abym się stał miłym Dzieciątku Jezus i usposobił serce swoje do przyjęcia Jego Darów.

 

 

II. Punkt.

Przykład Kościoła jest drugą pobudką.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Katolicki Kościół, Święta Matka nasza, zachęca nas, Swe dzieci, do nadzwyczaj­nego przygotowania się na uroczystość Bożego Narodzenia.

  • 1) Poprzedza ją czterotygodniowym przygotowaniem, czyli Adwentem.
  • 2) Pozwala na to, by Msza Święta odprawiała się zaraz po pół­nocy.
  • 3) Pozwala każdemu kapłanowi trzy razy Ofiarę Przenajświętszą sprawować ku uczczeniu Troistego Rodzenia się Zbawiciela: to jest Odwie­cznego z Boga Ojca; Narodzenia się Jego w cza­sie, w stajence Betlejemskiej, i na koniec Narodzenia się Jego duchownego przez Miłość i Łaskę w duszach naszych.
  • 4) Uwalnia wiernych od po­stu, jeżeli Boże Narodzenie przypada w piątek.

ZASTOSOWANIE. Zaiste, przykład Kościoła, którego chętnie się zwiesz dzieckiem, powinien być dla ciebie nie tylko zachętą, ale ścisłym, a wdzięcznym obowiązkiem; chodzi tu bowiem o uczczenie pamiątki Przyjścia na świat Tego, Który jest zarazem twoim Zbawicielem i twoim Ojcem.

UCZUCIA. Wzbudź w twym sercu pragnienie, aby to, co uczynisz w tym roku, przewyższało to wszystko, co kiedykolwiek przedtem czyniłeś, nawet w latach twej największej gorliwości.

POSTANOWIENIE. Wskrześ dawną pobożność, wzrastającą w miarę, jak zbliżały się wielkie dni uroczystości.

 

 

III. Punkt.

Łaski przywiązane do uroczystości Bożego Narodzenia
Są trzecią pobudką.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Można uważać za rzecz pewną, że Pan Jezus podobny w tym względzie do kró­lów ziemskich, chociaż zawsze skory jest do wy­słuchania próśb naszych i pragnie obsypywać nas Dobrodziejstwami, to jednak w Dzień Swoich Urodzin, w ten Dzień pamiętny, w którym wstą­pił na tę łez dolinę i stał się Pocieszycielem na­szego wygnania, pragnie w szczególniejszy spo­sób otworzyć nam Skarby Swoich Zmiłowań.

ZASTOSOWANIE. Możesz więc mieć nadzieję, że 25-go tego miesiąca otrzymasz Łaski wyjątko­we, Łaski, bez których może na próżno pracował­byś nad wykorzenieniem niektórych wad i pe­wnych zgubnych nałogów lub nad osiągnięciem stopnia doskonałości, do którego jesteś powoła­ny.

Te Łaski są ci przeznaczone i zapewnione, ale pod jednym warunkiem: że jak najgodniej przygotujesz się do ich otrzymania. O ja­każ to nagląca pobudka, aby odprawić tę No­wennę z wielką pobożnością!

Zobacz, jakie wiel­kie Dobrodziejstwa, jakie szczególniejsze Łaski pragnąłbyś otrzymać od Dzieciątka Jezus i po­stanów na nowo to wykonać dzisiaj, co już w pierwszym punkcie tej medytacji postanowiłeś.

ROZMOWA DUSZY [****] z Najświętszą Panną Maryą, Której Umysł i Serce były tak przedziwnie uspo­sobione do przyjęcia Łask i Błogosławieństw Pana Boga, Zbawiciela.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 16
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień pierwszy.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 1

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023