Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

Nowenna do Ducha Świętego. Dzień trzeci

Niedziela.

 

O Ewangelii dzisiejszej.

 

Świadectwo dane Jezusowi przez Ducha Świętego i Apostołów.

 

I. Uprzytomnij sobie Jezusa mówiącego Aposto­łom: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, on o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie
(Jan XV).

II. Proś o nieograniczoną ufność w tajemnicze działanie Ducha Świętego.

 

 

 

I. Punkt.

W jaki sposób Duch Św. dał świadectwo o Jezusie Chrystusie.

 

Rozważanie. Duch Święty wydał świetne świadectwo o Chrystusie. Dowiódł światu przez usta Apostołów, że Jezus jest Synem Bożym, Zba­wicielem wszystkich ludzi, sędzią żyjących i umar­łych. Zawstydził pychę mędrców tego świata; zniewolił ich, aby złożyli hołd Bogu ukrzyżowa­nemu, a ukrzyżowali siebie samych, swoje ciało z wszystkimi jego pożądliwościami. Dał zwy­cięstwo sprawie Chrystusowej pomimo spisku mo­żnych Ziemi, którzy się sprzeciwiali ogłaszaniu Ewangelii: napełnił męstwem niewiasty i dzieci, że wzgardziwszy śmiercią, znosiły z miłości ku Jezusowi najstraszniejsze męczarnie.

Zastosowanie. Jezus Chrystus przepowiedział wszystkie cuda tego świadectwa, czyli działania Ducha Św., który po Wniebowstąpieniu Pańskim miał rządzić Kościołem; uroczyście obiecał Apo­stołom, że Go ześle na ziemię, jednakże chciał, aby o to prosili i ustawiczną, a gorącą modlitwą przygotowali się na Jego przyjęcie. Pod tymi sa­mymi warunkami możemy sobie obiecywać, że Duch Św. zstąpi na nas, że słabość nasza za­mieni się w siłę, a nasze pobożne przedsięwzięcia, użyźnione Jego twórczym tchnieniem, odpo­wiedzą naszym pragnieniom. Doświadczenie po­winno cię było nauczyć, że bez pomocy uświęca­jącego Ducha, wysilenia i uczynki naszej gorli­wości są płonne albo wydają pozorne tylko owoce. Stąd pochodzi zaprowadzony od niepamiętnych czasów w Kościele i powszechnie przyjęty zwy­czaj wzywania pomocy Ducha Św. przed wa­żnymi sprawami, a nawet przed główniejszymi czynnościami dnia. Z jakąż pobożnością i prze­konaniem o swej niedołężności odmawiasz to wezwanie?

Uczucia. Wzbudź akt wiary w te prawdy, które dopiero rozważałeś i akt najgłębszej pokory na widok tylu niedoskonałości, które wciskają się w twoje modlitwy i wszystkie czynności.

Postanowienie. Będę usiłował z większą po­bożnością odmawiać modlitwy, które zwykłem odmawiać przed główniejszemi zajęciami.

 

 

II. Punkt.

W jaki sposób Apostołowie dali świadectwo Chrystusowi Panu.

 

Rozważanie. Gdy Jezus powiedział Aposto­łom: Duch Święty o mnie świadectwo dawać bę­dzie, dodał natychmiast: i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. (Jan XV). Wiemy, jak Apostołowie wypełnili to szlachetne i wielkie posłannictwo. Opowiedzieli i rozszerzyli chwałę Boskiego Mistrza na wszyst­kich krańcach Ziemi, pomimo oporu ze strony ludzi i szatana. Strącili bożyszcza i obalili świą­tynie fałszywych bogów, nadali światu postać chrześcijańską, wznosząc na gruzach pogaństwa Kościół Chrystusowy, który od osiemnastu wie­ków stoi niezachwiany.

Zastosowanie. Rozważ, że te wszystkie te cuda zostały zdziałane przez dwunastu biednych rybaków, ludzi słabych i nieumiejętnych. W jakim celu wybrał Syn Boży tak słabe narzędzia do założenia fundamentu swojego Kościoła? 1) Aby dać widoczny dowód, że Kościół nie jest instytucją ludzką ale Boską, której wszyscy winni są uległość i posłuszeństwo. 2) Aby widok naszej słabości, naszej nędzy i niegodności nie prze­szkadzał nam do przedsięwzięcia wielu dobrych uczynków, a nawet wielkich rzeczy, ma­jących na celu chwałę Boga, pożytek i zbawienie bliźnich.

Uczucia. Proś Boga, aby raczył wlać w twoje serce odwagę i to przekonanie, że nie powinie­neś wątpić o niczym, skoro jesteś wspierany Jego wszechmocnością.

Postanowienie. W chwilach trwogi i obawy dodawaj sobie otuchy słowami Apostoła: Wszystko mogę w Tym, który mię umacnia. (Do Fil. IV).

 

 

III. Punkt.

W jaki sposób my możemy dać świadectwo Chrystusowi.

 

Rozważanie. Dać świadectwo Jezusowi Chrystusowi, to znaczy pracować dla chwały Je­zusa Chrystusa; usiłować wszelkimi środkami, aby wszystkich z Nim, z Jego miłością i służbą zapoznać. Ktokolwiek tak działa, współdziała wraz z Duchem Świętym i Apostołami w sprawie najświętszej, w sprawie najszlachetniejszej, w jakiej kiedykolwiek dane było człowiekowi pra­cować.

Zastosowanie. Wzbudź w głębi serca najgo­rętsze pragnienie przyczynienia się do tryumfu Chrystusowej sprawy. A możesz to uczynić z wielkim powodzeniem, nie będąc ani kapłanem ani misjonarzem przez modlitwy, przez dobry przy­kład, przez budujące rozmowy i jeszcze bardziej bezpośrednio, wspierając i utrzymując dzieła chrześcijańskiej gorliwości, tak liczne za dni na­szych, swoją powagą i wpływem, swojem współ­działaniem i hojnymi jałmużnami. Patrz, ile czynią inne osoby twojej płci i twego stanu; obacz, w czem ich możesz naśladować, w czem przewyższyć; ale niechaj to będzie zawsze wykonywane z zaparciem siebie samego, tylko dla chwały Boga i dobra bliźnich. Czy twoje postępowanie nic nie pozostawia do życzenia pod tym względem?

Rozmowa duszy z Duchem Świętym.

 

KLIKNIJ i Odmów Nowennę

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *