Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

UWAGA!

We wtorki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Wynijdą Aniołowie i wyłączą złych z pośrodka sprawiedliwych. — Mat. 13, 49.

 

PRZYGOTOWANIE. — Skoro się zbiorą wszy­scy ludzie na dolinie Jozafata, wystąpią Anioło­wie, by oddzielić potępionych od Wybranych; Ci staną po Prawicy, tamci zaś ze wstydem zostaną odrzuceni na lewicę. Jakiż bolesny rozdział! A ty, po której stronie w on dzień staniesz? Czy po Pra­wicy z Wybranymi, czy też po lewicy z potępiony­mi? Jeśli chcemy stanąć po Prawicy, porzućmy życie, które nas wiedzie na lewicę.

 

I.Skoro wszyscy ludzie zmartwychwstaną, będą musieli się udać na dolinę Jozafata, gdzie zo­stanę osądzeni. Skoro się tam zgromadzą, wystąpią Aniołowie i odłączą odrzuconych od wybra­nych. Wynijdą Aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Spra­wiedliwi staną po Prawicy, a potępieni zostanę odrzuceni na lewicę. — Jakiej boleści ten by do­znał, kogo by usunięto z jakiegoś towarzystwa lub z Kościoła! Lecz jakiejż boleści dozna, kto zostanie wyrzucony z Towarzystwa Świętych!

Jeden bę­dzie wzięty, a drugi zostawiony. Św. Jan Chryzostom powiada, iż gdyby potępieni nie do­znawali innych mąk jak tylko to zawstydzenie, już ono byłoby piekłem dla nich.

Teraz na ziemi uważani są za szczęśliwych, panujący, bogacze, natomiast w pogardzie są Święci, ubodzy i pokorni. Jednakże wy, którzy ko­chacie Pana Boga, nie trapcie się, iż jesteście tak wzgardzeni i utrapieni na tym świecie. Smutek wasz w radość się obróci. Nadejdzie czas, gdy was nazwą prawdziwie szczęśliwymi i zosta­niecie zaliczeni do Dworu Pana Jezusa.

Jakże jaśnieć będzie Św. Piotr z Alkantary, którego poniewierano, jakoby był apostatą! Św. Jan Boży, z którym się obchodzono, jak z szaleń­cem! Św. Piotr Celestyn, który po zrzeczeniu się godności papieskiej, umarł w więzieniu! Jakiej Chwały dostąpi wtedy tylu Męczenników, nad któ­rymi kaci się pastwili! Wtedy Chwała bę­dzie każdemu od Pana Boga. A jakże odrażają­ca będzie postać tylu wielkich tego świata, lecz po­tępionych! O wy, co świat kochacie, na dolinie Jo­zafata was oczekuję. Tam niewątpliwie inne bę­dziecie mieli zapatrywania. Tam będziecie opła­kiwać swe szaleństwo. Nieszczęśni! Za okazanie się czymś na scenie ziemskiego życia, będziecie musieli grać rolę potępionych w tragedii Sądu.

 

II. — Sprawiedliwi więc zostaną umieszczeni po Prawicy; dla tym większej Swej Chwały, we­dług słów Apostoła, wzniosę się wraz z Aniołami ponad obłoki, aby powitać Pana Jezusa, zstępującego z Nieba: Pospołu pochwyceni będziemy z nimi w obłokach naprzeciw Chrystu­sowi Panu na powietrze. Potępieni zaś, jak ko­zły przeznaczone na rzeź staną po lewicy, czekając Sędziego, który ogłosi publicznie Wyrok potę­pienia na wszystkich swych nieprzyjaciół. — A my, po której stronie w on dzień się znajdziemy? Czy po Prawicy między Wybranymi, czy też po lewicy wśród potępionych?

 

 

Modlitwa:

Mój drogi Odkupicielu, Baranku Boży, Któryś przyszedł na świat nie aby karać, lecz przebaczać grzechy, daruj mi zaraz, zanim ów dzień nadej­dzie, kiedy się staniesz Sędzią moim. Gdybym się miał potępić, Twój Widok, Baranku Boży, Który znosiłeś mnie tak cierpliwie, stałby się największym dla mnie piekłem. Powtarzam więc, zaraz mi przebacz i Litosną Swą Ręką wydobądź mnie z tej przepaści, do której wtrąciły mnie me grzechy. Żałuję, Dobro Najwyższe, iż Cię obrażałem. Ko­cham Cię, mój Sędzio, Który mnie tak ukochałeś. Przez Zasługi Twej Śmierci użycz mi wielkiej Łaski, która by mnie z grzesznika w Świętego prze­mieniła. Przyrzekłeś wysłuchać tego, kto Cię o co prosi: Wołaj do Mnie, a wysłucham cię.

Nie proszę Cię o dobra ziemskie lecz o Twą Łaskę, Twą Miłość, o nic więcej. Wysłuchaj mnie, mój Jezu przez Tę Miłość, jaką mi okazałeś, umiera­jąc za mnie na krzyżu. Mój Sędzio ukochany, je­stem winowajcą lecz winowajcą, który bardziej Cię kocha, niż siebie samego. Zmiłuj się nade mną. — Maryo, Matko moja, zaraz, zaraz mi dopomóż, teraz jest jeszcze czas, byś mi dopomogła. Tyś mnie nie opuściła, gdy nie pamiętałem o Tobie i o Bogu; pomóż mi teraz, gdy sobie postanowi­łem zawsze Ci służyć i nigdy już nie obrażać me­go Pana. Maryo, Tyś Nadzieją moją. Amen. (II, 114)

 

 

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023